asyan.org
добавить свой файл
1

ДОГОВІР–НАПРАВЛЕННЯна навчання за денною формою

до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії

державного управління при Президентові України
від 15 квітня 2013 р. № 1

Житомирська облдержадміністрація

(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюються дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – орган, установа)

в особі голови облдержадміністрації С.М.Рижука

(посада, прізвище та ініціали керівника)
та Шевченка Сергія Володимировича,

(прізвище, ім'я, по батькові, та посада особи, яка направляється на навчання)
головного спеціаліста юридичного відділу апарату облдержадміністрації,

уклали договір-направлення про підготовку магістра за спеціальністю Державне управління галузі знань державне управління


  1. Орган, установа зобов’язується:

зарахувати на період навчання у Львівському регіональному Інституті державного управління Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) до кадрового резерву

^ Шевченка Сергія Володимировича

(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)

на посаду заступника начальника юридичного відділу апарату

облдержадміністрації (ІV категорія);

(назва та категорія посади)

створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

надати випускникові після закінчення навчання в Інституті посаду, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-направленням або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу до Інституту, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахувати його до кадрового резерву на посади першої-четвертої категорій;

забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Інституту також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, установи.

Надіслати в місячний строк повідомлення Інституту та Нацдержслужбі про працевлаштування випускника.
2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:

оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої стандартами вищої освіти за спеціальністю державне управління галузі знань “державне управління”;

прибути після закінчення Інституту на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування до відповідного органу, установи у визначений строк;

відпрацювати на посаді державного службовця або в органі місцевого самоврядування не менш як 5 років.
3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.

Цей договір-направлення припиняє дію:

після закінчення строку, на який його укладено;

за згодою сторін (оформляється додатковою угодою);

у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).

Цей договір-направлення набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до 1 квітня 2020 р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як 5 років).

Цей договір-направлення складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі, установі, другий – в особи, яка направляється на навчання.
4. Реквізити сторін:

Орган, установа:

^ Житомирська облдержадміністрація, 10014, м.Житомир, Майдан Рад, 1

Особа, яка направляється на навчання:

10014, м.Житомир, вул.Миру, 6, кв.25

(місце постійного проживання)

Паспорт СН 04550, Ружинським РВ УМВС України в Житомирській обл.,

25 жовтня 1999 р.

(серія, номер, ким і коли виданий)

Керівник органу, установи

С.М.Рижук

(ініціали та прізвище)

15 квітня 2013 р. _______________

(дата) (підпис)

МП

Особа, яка направляється на навчання

С.В.Шевченко

(ініціали та прізвище)

15 квітня 2013 р. _______________

(дата) (підпис)