asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Єнакієвський політехнічний технікум

Затверджую:

Директор

___________С.О. Іонченков

«____»___________2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

В ЄНАКІЄВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМІ

Розглянуто та схвалено

на засіданні методичної Ради

Протокол №____ від «___»_____2011 р.

Єнакієве, 2011

1. Організація дипломного проектування
1.1. Мета і завдання дипломного проектування

Дипломне проектування є заключним етапом підготовки молод­шого спеціаліста. Його метою є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань студентів та розвиток їх практичних навичок у вирішенні конкретних завдань виробництва.

Дипломний проект - це випускна самостійна робота студента, на під­ставі якої Державна кваліфікаційна комісія приймає рішення про присво­єння йому кваліфікації молодшого спеціаліста. Він повинен бути виконаний на рівні вимог сучасної науки, техніки та передового досвіду, розроблятись за даними реального об'єкта, містити в собі вирішення актуальних завдань. Прийняті у дипломному проекті рішення повинні базуватись, перш за все, на максимальному використанні вже існуючих, перевірених практикою наукових і технічних рішень проблем, їх економічному аналізі, оцінці умов застосування та можливості вдосконалення і модернізації. Під час дипломного проектування бажано, щоб студент показав навички розробки, виготовлення та налагодження пристроїв, стендів, приладів тощо. Розроблений і виготовлений студентом проект представляється Державній кваліфікаційній комісії під час його захисту.

Основні завдання дипломного проектування:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отри­маних у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання під час вирішення конкретних виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

 • набуття вмінь з формулювання інженерних задач і вибору методів їх вирішення і реалізації в конкретних сучасних виробничих умовах; вмінь самостійного техніко-економічного аналізу та обґрунтування інженерних розробок і технічних рішень;

 • розвиток навичок самостійної роботи, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв'язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування;

 • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спро­можності до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

^ Основними завданнями у виконанні дипломного проекту є:

 • закріплення професійних умінь і навичок щодо вирішення завдань, максимально наближених до умов виробництва;

 • набуття умінь аналізувати та систематизувати літературу з питань, що вивчаються;

♦ інтегрування професійних знань, умінь і навичок з різних дисцип­лін в єдине ціле для вирішення поставленого професійного завдання та прийняття рішення;

♦ оволодіння сучасними методиками розрахунку і аналізу отриманих результатів за допомогою комп'ютерних технологій;

♦ вміння складати бізнес-план для обґрунтування поставленого завдання та прийняття рішення;

♦ вибір шляхів реалізації розробок у конкретних виробничих умовах.

^ Основні вимоги до дипломного проекту:

■ відповідність сучасним умовам господарювання;

■ чіткість структури та логічність викладення матеріалів; в переконливість аргументації та доказовість висновків; лаконічність формулювань;

■ узагальненість результатів та обґрунтованість пропонованих практичних рекомендацій виробництву.

Виконуючи випускну кваліфікаційну роботу, студент поглиблює знання з фундаментальних і фахових дисциплін, освоює методики програмування технологічних процесів, оволодіває навичками співставлення результатів своїх досліджень з літературними даними, аналізу, узагальнення і оформ­лення одержаних результатів із тем проектування, набуває вміння вести науковий пошук, користуватися інноваційними комп'ютерними техноло­гіями. Виконання студентами дипломних проектів є тією складовою технології навчання, що відноситься до позитивного вітчизняного досвіду, і певною мірою відповідає вимогам Болонського процесу, оскільки забезпечує таке:

 • розширює і поглиблює в процесі навчання складову самостійної роботи;

 • створює умови навчання за індивідуальною варіативною складо­вою освітньо-кваліфікаційної програми;

 • поєднує теоретичну підготовку з виробничою практикою;

 • удосконалює дослідницьке спрямування навчання;

• озброює студента методикою здійснення навчання протягом життя.

^ Під час організації проектної діяльності необхідно:

♦ враховувати конкретну ситуацію навчання (тема має бути об'ємна, враховувати декілька дисциплін);

♦ зміцнювати міждисциплінарні зв'язки, бо найвдалішими є проекти, що інтегрують декілька дисциплін;

♦ визначати базові знання з різних галузей загальнонавчальних умінь та навичок студента, необхідних для роботи над проектом;

♦ орієнтуватися на інтереси студентів (тема має дійсно зацікавити студентів, не слід його нав'язувати);

♦ враховувати вікові та психологічні особливості студентів;

♦ формувати у студентів особисту відповідальність за власну діяль­ність (або діяльність групи);

♦ поставити мету та спланувати діяльність (незважаючи на тип проекту, студентам повинна бути зрозуміла його мета, час виконання);

♦ орієнтуватися на кінцевий результат (будь-який проект завжди повинен мати кінцевий результат).

Особливу увагу слід приділити розробці критеріїв проекту. Ними можуть бути:

■ завершеність, тобто доступність у кожному розділі зібраної інфор­мації, необхідної для повного вирішення поставлених завдань;

■ зрозумілість - логічне розміщення матеріалів, зрозумілість мови, відсутність граматичних та орфографічних помилок, наявність документів;

■ доказовість - документальне доповнення основних тез розділів проекту, використання різноманітних джерел інформації, наявність прикладів;

■ наочність - відображення наочними матеріалами змісту теми, інформативності матеріалу.

^ Етапи дипломного проектування

Організаційно процес дипломного проектування складається з таких етапів:

• підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника дипломного проекту щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою дипломного проекту, включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

• основного, який починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за тиждень до захисту дипломного проекту на засіданні Державної кваліфікаційної комісії (далі — ДКК). На цьому етапі проект повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником, консультантами;

заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на дипломний проект, візи завідувача відділенням про допуск до захисту, проведення (за необхідності) попереднього захисту, подання проекту до ДКК.

Основними нормативними документами для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах є освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми. На їх основі у вищих навчальних закладах складають всі документи, що регламентують види освітянської діяльності. Водночас ураховують вимоги загальноосвітніх інструктивних документів, а саме:

1. Довідник кваліфікаційних характеристик випускників. Центр
продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України.

2. Закон України "Про вищу освіту".

3. Методичні рекомендації щодо проведення практики для студентів
вищих навчальних закладів.

4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

5. Рекомендації про порядок створення і організацію та роботу Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах (лист Міністерства освіти України від 29.12.93 №83-/-1859).

У технікумі загальне керівництво організацією дипломного проектування здійснює директор згідно з законами "Про освіту" та "Про вищу освіту", постановами Кабінету Міністрів України та нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Він ставить завдання щодо забезпе­чення якості дипломного проектування, видає накази, які регламентують організацію роботи щодо дипломного проектування, здійснює контроль за їх виконанням, організує регулярне обговорення стану дипломного проектування та результатів Державної атестації студентів на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

1.2. Функції структурних підрозділів щодо організації дипломного

проектування

На відділенні за організацію та якість дипломного проектування відповідає завідувач відділення, який здійснює керівництво й контроль з питань дипломного проектування. Для забезпечення роботи Державної кваліфікаційної комісії, яка працюватиме на відділенні, призначається секретар.

Для керівництва дипломними проектами призначаються викладачі спеціальних дисциплін.

Час, відведений на керівництво одним студентом-дипломником, його консультування, рецен­зування та захист, а також максимальна кількість дипломників відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня визначаються Положенням "Про планування та облік педагогічного навантаження викладачів вищого навчального закладу".

^ Заступник директора з навчально-виробничої роботи:

♦ проводить роботу з визначення баз (місць) переддипломної практики та укладання угод на її проведення;

♦ забезпечує підготовку і подання на затвердження директору наказу про закріплення студентів за місцями проведення переддипломної практики;

♦ організує працевлаштування випускників.

^ Заступник директора з навчальної роботи:

 • готує накази: про склад ДКК із захисту ДП; про оплату праці зовнішніх голів і членів ДКК згідно з чинними нормами та законодавством;

 • контролює за наказом директора організацію дипломного проектування, а також виконання графіків роботи ДКК;

♦ спільно з навчально-методичним кабінетом систематизує і надає інформацію щодо стану дипломного проектування та результатів захисту ДП для обговорення на методичній та педагогічній радах ВНЗ;

^ Завідувач відділення подає на затвердження директору такі накази:

 • про призначення керівників та закріплення за студентами-випускниками тем дипломних проектів (не пізніше, ніж за два тижні до початку проходження переддипломної практики);

 • про відрахування студентів, які не склали залік з переддипломної практики;

 • про заміну керівників дипломних проектів (за необхідності);

 • про недопущення студентів до захисту дипломних проектів;

 • про відрахування студентів, які не захистили дипломні проекти;

 • про допуск осіб до повторного захисту студентів, які з поважних причин не змогли пройти його у встановлений термін.

Відділ кадрів разом з завідувачем відділення готує документацію на отримання дипломів; розробляє разом з відповідними відділами інструкції щодо вимог до оформлення документів для отримання дипломів, термінів їх надання у відповідні структури, отримує дипломи і бланки додатків до дипломів; розподіляє їх у встановленому порядку; здійснює облік видачі дипломів і додатків до них, зокрема й зіпсованих, та звітує про їх використання перед керівництвом технікуму та відповідними органами .

^ Завідувач відділення:

• формує списки студентів, допущених за підсумками переддиплом­ної практики до дипломного проектування, готує проект наказу про призначення керівників та закріплення за студентами тем ДП; готує подання на ім'я директора про відрахування студентів, які не допущені до дипломного проектування;

• забезпечує необхідною документацією за встановленими формами (титульні листи пояснювальних записок, бланки завдань на ДП, направлення на рецензію);

• здійснює контроль за організацією дипломного проектування; надає пропозиції до навчальної частини технікуму щодо голів ДКК;

• складає розклад роботи ДКК (за місяць до початку роботи), узгоджує його з головою ДКК;

• надає до ДКК зведені відомості про виконання студентами всіх вимог навчального плану і одержання ними оцінок з теоретичних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик;

• контролює хід дипломного проектування, а також роботу внутріш­ніх членів ДКК;

• складає розклад консультацій керівників і консультантів ДП та графіки проміжного контролю, проводить (у разі необхідності) попередній захист ДП;

• готує приміщення для роботи державної екзаменаційної комісії, необхідну документацію та технічні засоби для захисту ДП;следующая страница >>