asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ДСТУ 1.2-93 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Державна система стандартизації У країни Порядок розроблення державних стандартів

Государственная система стандартизации Украинм Порядок разработки государственньїх стандартов

5іа1е іуяТет Гог хіапгіапіігаїіоп оГ ІЬе икгаіпе РгосеДиге Гог гіеуеіоріпе 5(аіе хіапсіаггіх

Чинний »ід 1993 -10 - 01

1 Галузь використання

Даний стандарт встановлює вимоги до порядку розроблення, узгодження, затвердження, державної реєстрації, видання, впровадження, перевірки, перегляду, зміни та скасування державних стандартів України (далі за текстом - стандартів).

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян -суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

2 Нормативні посилання У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні

положення

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні

вимоли до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

• 3 Порядок розроблення стандартів «, 3.1 Загальні положення

3.1.1 Розроблення державних стандартів України здійснюють тех-нгані комітети з стандартизації (далі за текстом - ТК), міністерства (ві-домства), головні (базові) організації з стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково-технічний потенціал (далі за текстом - організація-розробник).

47


ДСТУ 1.2-93

З 1.2 Стандарти розробляють відповідно до плану державної ста». дартизації з урахуванням норм чинного законодавства України, вимог стандартів державної системи стандартизації України та документів між. народних і регіональних організацій з стандартизації.

о Під час розроблення стандартів використовують результати науко. во-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, виконуваних підприємствами, результати патентних досліджень.

« 3.1.3 Побудова, виклад, оформлення та зміст стандарту повинні відповідати ДСТУ 1.5.

» 31.43 метою забезпечення координації і контролю робіт з розроб^ лення стандартів та підготовки до їх впровадження встановлюють стадії виконання робіт, а саме:

- організація розроблення стандарту;

- розроблення проекту стандарту першої редакції;

- розроблення проекту стандарту остаточної редакції;

- затвердження та державна реєстрація стандарту;

- видання стандарту. ^ 3.2 Організація розроблення стандарту

3.2.1 ТК, міністерства (відомства) або за їхнім дорученням головні (базові) організації з стандартизації розглядають обгрунтовані аамовлен

ня на розроблення стандарту і подають пропозиції до ^^У^Р^""01 * стандартизації до Держстандарту України (Мінбудархітектури України).

3.2.2 Розглядання пропозицій, формування та затвердження річного плану державної стандартизації України, заключення Договорівна розроблення стандартів здійснюють у порядку, встановленому Держстандартом України (Мінбудархітектури України).

3.2.3 ТК, міністерства (відомства) або за їхнім дорученням головні (базові) організації з стандартизації забезпечують виконання та несуть відповідальність за розроблення стандартів, включених за їхніми пропо зиціями у плач державної стандартизації.

3.2.4 Технічне завдання на розроблення стандарту складають за

додатками А. 1-А.З.

До технічного завдання додають перелік організацій. "иміют^ рібно розіслати проект стандарту на відгук (додаток А.4), та^перелік організацій, з яким,.. потрібно погодити проект стандарту (додаток А.Д).

До переліку організацій, з якими потрібно узгодити проект стандарту, в загальному випадку включають:

- замовника, (якщо ним не є Держстандарт України (Мінбудархітектури України) або основного споживача стандарту;


ДСТУ 1.2-93

- ТК, напрямок діяльності якого стосується теми стандарту, або у разі відсутності відповідного ТК, головну (базову) організацію з стандартизації міністерства (відомства);

- науково-дослідну організацію Держстандарту України (Мінбудархітектури України);

- органи державного нагляду.

3.2.5 Технічне завдання на розроблення стандарту затверджує голова ТК або керівник організації-розробника після погодження з Держстандартом України (Мінбудархітектури України) та заінтересованими міністерствами (відомствами).

У разі необхідності на подальших стадіях розробляють зміни до тех-нічного завдання, які погоджують з організацією, що перед цим погоджувала технічне завдання.

3.2.6 ТК або організація-розробник може подати разом з технічним завданням на розробку підготовлений варіант документа, який може бути прийнятий як проект стандарту (перша редакція). В такому разі допустиме суміщення стадій розроблення проекту стандарту.

3.2.7 Якщо розроблення стандарту здійснюється ТК, то для виконання робіт ним визначається відповідний підкомітет (ПК), формується робоча група (РГ) або залучається найбільш підготовлена в цій галузі стандартизації організація (підприємство).

о 3.3 Розроблення проекту стандарту (першої редакції)

3.3.1 ТК (ПК,РГ) або організація-розробник готує проект стандарту згідно з договором і технічним завданням на розроблення стандарту. Одночасно із розробленням проекту стандарту складають пояснювальну записку до нього відповідно до додатку В.

3.3.2 ТК (ПК) або організація-розробник розсилають проект стандарту і пояснювальну записку на відгук організаціям згідно з переліком.

- 3.4 Розроблення проекту стандарту (остаточної редакції)

3.4.1 Організації, які одержали проект стандарту, складають відгук на нього і надсилають його на адресу ТК (ПК) або організації-розробника не пізніше, ніж через місяць від дня одержання проекту стандарту.

3.4.2 ТК (ПК, РГ) або організація-розробник опрацьовує одержані відгуки і складає зведення відгуків за додатком В. Відгуки, які направлені після строку, встановленого у п.3.4.1 розглядають і включають до зведення відгуків на розсуд розробників.

На підставі зауважень і пропозицій, які містяться у зведенні відгуків, доопрацьовують проект стандарту і уточнюють пояснювальну записку до нього.

3.4.3 Доопрацьовану редакцію проекту стандарту разом з пояснювальною запискою до ньго та зведенням відгуків ТК (ПК) або організація-розробник направляє погоджувальним організаціям згідно з переліком.

^ З

ДСТУ 1.2-93


Погоджувальні організації подають свій висновок у строк, що не перевищує одного місяця від дня одержання проекту стандарту. Лист про погодження або погоджений проект стандарту повинні бути підписані керівником або заступником керівника організації.

3.4.4 За наявності суттєвих розбіжностей відносно проекту стандарту ТК (ПК) або організація-розробник організовує їх розглядання та усунення.

Узгодження стандарту за формою "Узгоджено із зауваженнями" не допускається.

3.4.5 ТК (ПК, РГ) або організація-розробник доопрацьовує проект стандарту з урахуванням результатів погодження, уточнює пояснювальну записку.

3.4.6 ТК або науково-технічна рада (НТР) організації-розробника розглядає проект стандарту і приймає рішення про подання його на затвердження. Прийняте рішення оформляють протоколом, в якому зазначено результати голосування кожного члена ТК або НТР організації-розробника. Протокол підписують голова і всі члени ТК або члени НТР.

в 3.5 Затвердження і державна реєстрація стандарту

3.5.1 ТК, відповідне міністерство (відомство) або організація-роз робник подає на затвердження до Держстандарту України (Мінбудар-хітектури України) остаточну редакцію проекту стандарту українською і російською мовами у трьох примірниках, один з яких повинен бути першим (кожною мовою), і супровідним листом за підписом голови ТК, або керівника міністерства (відомства) або організації- розробника. Разом з проектом стандарту повинна бути подана така документація:

- пояснювальна записка до остаточної редакції проекту стандарту;

- копія технічного завдання на розроблення стандарту;

- зведення відгуків;

- оригінали документів, що підтверджують погодження проекту стандарту;

- протокол засідання ТК або НТР організації-розробника.

3.5.2 Держстандарт України (Мінбудархітектури України) організовує державну експертизу проекту стандарту. До експертизи можуть бути залучені науково-дослідні організації Держстандарту України (Мінбудархітектури України), ТК, відомі вчені і фахівці.

3.5.3 Держстандарт України (Мінбудархітектури України) розглядає проект стандарту після проведення експертизи і приймає рішення про затвердження або повернення проекту стандарту на дороблення відповідно до порядку, встановленого Держстандартом України (Мінбудархітектури України).

Державний стандарт затверджують і надають чинності за встановленим Держстандартом України (Мінбудархітектури України) порядком.

50


ДСТУ 1.2-93

К 4 Під час затвердження стандарту визначають дату надання стандарту чинності з урахуванням часу на виконання підготовчих заходів

щодо його впровадження.

Пата надання чинності стандарту, в якому є посилання на новозат-

еолжені стандарти, не повинна передувати даті введення їх в дію.

Стандарти затверджують, як правило, без обмеження терміну дії. 3.5.5 Державну реєстрацію стандарту виконує Держстандарт України у встановленому порядку.

» 4 Порядок видання, впровадження, перевірки, перегляду, зміни і • скасування стандарту

і 4 1 Порядок видання стандарту

41 1 Інформацію про затвердження стандарту публікують у щомісячному інформаційному покажчику стандартів України.

4 12 Держстандарт України (Мінбудархітектури України) тиражує і розповсюджує стандарти відповідно до встановленого ним порядку. » 4 2 Порядок впровадження стандарту

42 1 Стандарт вважається впровадженим, якщо встановлені у ньому вимоги дотримуються у відповідній галузі застосування.

422 Органи держнагляду Держстандарту України контролюють своєчасність впровадження і додержання вимог стандарту.

* 4.3 Порядок перевірки стандарту

4 3 1 Перевірку чинних стандартів здійснюють не рідше одного разу за п'ять років для забезпечення їх відповідності чинному законодавству ^?ни потребам населення і держави, обороноздатності, різню розвитку науки ГтеЕ.дїїгаутому на момент перевірки стандарту, а також для встановлення ступеня Їх відповідності вимогам міжнародних, регіональних стандартів і національних стандартів інших країн.

4.3.2 Перевірку стандарту здійснює ТК або організація-розробник

стандарту.

4 З З За результатами перевірки стандарту готують пропозиції щодо дошльності подальшого його застосування без перегляду і зміни або ?ропозиццТро перїгляд, зміни чи скасування стандарту. Ці пропозиції подають до органу, що затвердив стандарт. « 4.4 Порядок перегляду стандарту

4 4 1 Перегляд стандартів полягає в розробленні нових стандартів. При цьому переглянутий стандарт скасовують, а у новому зазначає замість якого стандарту його розроблено, та в позначенні стандарту змінюють дві останні цифри року його затвердження.

51

ДСТУ 1.2-93

4.4.2 Під час перегляду стандарту одночасно повинні бути підготовлені пропозиції щодо перегляду (або зміни) взаємопов'язаних нормативних документів по стандартизації.

4.4.3 Стандарти на продукцію (процеси, послуги) обов'язково переглядають у разі внесення вимог і норм з безпеки та охорони навколишнього природного середовища, а також нових вимог, які ведуть за собою порушення сумісності і взаємозамінності продукції з продукцією, що виготовляється за чинним стандартом.

Під час перегляду стандарту на конкретну продукцію, (яка не є взаємозамінною за новим і чинним стандартом) в разі потреби виготовлення запасних частин для ремонту раніш випущених виробів, що знаходяться в експлуатації, ТК або організація-розробник підготовляє проект зміни до чинного стандарту. У зміні зазначають обмеження галузі його зикористування, наприклад: "Стандарт застосовувати тільки під час виготовлення запасних частин і ремонту виробів, що знаходяться в експлуатації"'. При цьому реєстраційний номер стандарту, до якого розроблено таку зміну, зберігається. Цей стандарт не підлягає перевірці, а новому стандартові надають новий реєстраційний номер. • 4.5 Порядок внесення зміни до стандарту •

4.5.1 Зміну стандарту розробляють в разі заміни, вилучення або внесення нових вимог до стандарту.

До стандарту, розробленого на основі міжнародного, регіонального стандарту чи національного стандарту іншої країни, крім зазначених випадків, зміну розробляють за умови зміни міжнародного, регіонального чи національного стандарту.

4.5.2 Зміну до стандарту на продукцію (процеси, послуги) розробляють у разі доповнення його новими вимогами або нормами, які не ведуть до порушення вимог безпеки, охорони навколишнього середовища, сумісності і взаємозамінності продукції (процесів, послуг) з тією, що виготовлена за чинним стандартом.

Побудова, виклад та оформлення зміни повинні відповідати ДСТУ 1.5. Одночасно з проектом зміни стандарту готують пропозиції щодо змін взаємопов'язаних нормативних документів зі стандартизації.

4.5.3 Розроблення, узгодження, подання на затвердження, затвердження і державну реєстрацію зміни стандарту здійснюють у порядку, який встановлений для стандартів з урахуванням вимог цього розділу.

4.5.4 Зміну дозволяється узгоджувати тільки з тими узгоджуваль-ними організаціями, яких ця зміна стосується.

4.5.5 Кожній зміні до стандарту орган, що затвердив його, надає порядковий номер і визначає дату введення змінив дію. Під час затвердження зміни до стандарту, а також в обгрунтованих випадках обмеження

52


ДСТУ 1.2-93

чи скасування обмеження терміну його дії, позначення стандарту не змінюють і термін дії зміни не встановлюють.

4.5.6 Інформацію про зміну стандарту та текст цієї зміни публікують у щомісячному інформаційному покажчику державних стандартів України не пізніше, ніж за б місяців до терміну надання їй чинності. Опублікування цієї інформації є офіційною підставою для заміни посилання на стандарт у нормативних документах із стандартизації. « 4.6 Порядок скасування стандарту

4.6.1 Скасування стандарту здійснює орган, що затвердив цей стандарт, у разі припинення випуску продукції (використання процесу, подання послуг), регламентованої цим стандартом, а також у разі розроблення замість нього іншого нормативного документа.

Скасування стандарту оформлюють у порядку, встановленому Держстандартом України (Мінбудархітектури України).

4.6.2 ТК або організація-розробник подає до Держстандарту України (Мінбудархітектури Україїя) стандарт, що підлягає скасуванню, разом із супровідним листом і оригіналами документів, що підтверджують узгодження з замовником необхідності скасування стандарту.

4.6.3 Документи щодо скасування стандартів подають до органів державної реєстрації не пізніше, ніж за 6 місяців до визначеної дати його скасування.

4.6.4 Інформацію про скасування стандарту публікують в інформаційному покажчику державних стандартів Ухраїни не пізніше, ніж за З місяці до дати його скасування.

ДСТУ 1.2-93следующая страница >>