asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2013 року

11КЛАС І варіант

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал

1. Виберіть структурну формулу сполуки, що відповідає назві 2-метилбут-1-ен:

А. СН2 = С – СН = СН2

|

СН3

Б. СН3 – СН – СН = СН2

|

СН3

В. СН3 – С = СН – СН3

|

СН3

Г. СН2 = С – СН2 – СН3

|

СН3

2. Визначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:

СН2 – СН3 СН3 А. 2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 3 – ен

| | Б. 3,6,6 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен

СН3 – СН – С = СН – С – СН3 В. 4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен

| | Г. 4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен

СН2 – СН3 СН3

3. Установіть, які сполуки є ізомерами:

СН3 СН3

| | А. 1,2

1. СН3 – С –СН – СН3 Б. 2,3

| В. 1,4

СН3 Г. 3,4

СН3 СН3

| |

2. СН2 – СН2 –С – СН2

| |

СН3 СН3
3. СН3 – СН – СН – СН – СН2 СН3

| | |

СН3 СН3 СН3

СН3

|

4. СН2 – СН2 –СН2 – СН – СН3

|

СН3
4. Установіть, до якого гомологічного ряду відноситься

СН3 – СН(СН3) – СН = СН(СН3) та яка загальна формула ряду:

А. СnН2n+2 В. СnН2n-6

Б. СnН2n-2 Г. СnН2n
5. Укажіть реактив, за допомогою якого можна розрізнити пропан та пропен:

А. Купрум (ІІ) гідроксид Б. Етанол В. Розчин лакмусу Г. Бромна вода
6. Укажіть речовину, яка дає реакцію «срібного дзеркала», відновлюється воднем та утворюється при взаємодії етина з водою:

А. СН3С(Н)О Б. НС(Н)О В. С6Н5ОН Г. СН3СН2ОН
7. Укажіть елемент, що входить до складу хлорофілу зелених рослин:

А. Берілій В. Кальцій Б. Магній Г. Купрум

8. Визначте формулу спирту, якщо водню, витісненого натрієм з одноатомного насиченого спирту об’ємом 24 мл і густиною 0,8 г/см3, вистачило на гідрування етену об’ємом 6,72 л (н.у.):

А. СН3ОН Б. С2Н5ОН В. С3Н7ОН Г. С4Н9ОН
9. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку:

А. Електронегативність атомів, що утворюють зв'язок

Б. Радіуси атомів, що утворюють зв'язок

В. Ефективні заряди атомів, що утворюють зв'язок

Г. Полярність зв’язку

^ У завданнях 10-12 потрібно вибрати всі правильні відповіді. Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала.

10. Виберіть твердження щодо реакції розчинення 5,6 г заліза в 99,6 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 0,11:

А. Виділяється водень, кількістю речовини 0,1 моль

Б. Утворюється сіль FeCl3 кількістю речовини 0,1 моль

В. Утворюється сіль кількістю речовини 0,1 моль

Г. Залишається хлоридна кислота, кількістю речовини 0,1 моль

11. Укажіть характеристики, що притаманні зв’язку в молекулі йоду:

А. Ковалентний полярний В. -типу

Б. Одинарний Г. Ковалентний неполярний

12.Укажіть, у розчинах яких речовин фенолфталеїн малиновий:

А. Сульфур (ІV) оксиду В. Калій карбонату

Б. Амоніаку Г. Натрій ортофосфату
Завдання 13 – 14 мають на меті встановлення відповідності. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

13. Установіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук:


А.
Б.
В.
Г.А. СНС - СН2 - СН3 1. пент – 1 – ин

Б. СН3 - С С - СН2 - СН3 2. пент – 2 – ин

В. СНС - СН2 - СН2 - СН3 3. бут – 1 – ин

Г. СНС - СН - СН3 4. бут – 2 – ин

| 5. 2 – метилбут – 3 – ин

СН3 6. 3 – метилбут – 1 – ин
14. Установіть відповідність між класами органічних сполук та функціональними групами:


А.
Б.
В.
Г.А. Спирти 1. - СООН

Б. Альдегіди 2. - СНО

В. Карбонові кислоти 3. - ОН

Г. Естери 4. - СООR

5. - ОR

6. – СОNН2
Завдання 15 має на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

15. Установіть послідовність реагентів для здійснення перетворення

CO2СH4 CH3Cl CH3NH2 [CH3NH3]Cl:

А. NH3(надл.)


1.
2.
3.
4.Б. Cl2 (водн.)

В. O2

Г. HCl

Д. Cl2, h

Е. H2, Pt
Завдання 16 – 18 із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків.

16.У трьох пробірках містяться без етикеток розчин фенолу, етанолу і гліцеролу. Як визначити в якій із пробірок містяться кожна речовина? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

 17. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, яка містить 68,2% Карбону, 13,6 % Гідрогену та 18,2 Оксигену (за масою). Відносна густина пари цієї речовини за вуглекислим газом дорівнює 2.

18. Із хлор етану масою 258 г добули 170 г етанолу. Розрахувати вихід спирту у відсотках.
^ Директор ІППОЧО Г.І.Білянін
Заступник директора

з науково-методичної роботи ІППОЧО Т.С.Богачик
Завідувач науково-методичного центру

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО О.Я.Біляніна
^ Методист науково-методичного центру

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО І.М.Ротар

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2013 року

11 КЛАС ІІ варіант

У завданнях 1- 9 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Виберіть формулу продукту відновлення сульфатної кислоти (масова частка розчину – 0,1) цинком:

А SO2 B H2S

Б H2 Г S

2. Виберіть формулу продукту відновлення розведеної нітратної кислоти міддю:

А NO B NO2

Б H2 Г NН4NO3

3. Визначте об’єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині хлоридної кислоти:

А 2,24 Б 4,48 B 1,12 Г 6,72

4. Укажіть речовину, яка утворюється при взаємодії 2-метилбут-2-ен із бромоводородом:

А 2-бром-2-метилбутан

Б 1-бром-2-метилбутан

B 2,3-дибром-2-метилбутан

Г 2-бром-3-метилбутан

5. Укажіть формулу галогенопохідної, у якої густина за метаном 5,31:

А CH3Cl Б CH2Cl2 B CHCl3 Г CCl4

6. Виберіть формулу гомолога метану, якщо при спалюванні 1,4 л (н.у.) його в надлишку кисню утворюється 4,5 г води:

А СН4 B C3H8

Б C2H6 Г C4H10

7. Виберіть ряд, у якому всі солі взаємодіють із розчином Ва(ОН)2:

А Са(НСО3)2, K2SO4, NaCl Б CuSO4, FeCl2, K3PO4

B NH4NO3, KCl, FeSO4 Г Na2SO4, K2CO3, NaNO3

8. Виберіть іонне рівняння, яке відповідає реакції між карбонатною кислотою та калій карбонатом:

А К+ + НСО3-  КНСО3

Б СО32- + Н2О + СО2  2НСО3-

B К2СO3 + 2Н+ + СО32-  2К+ + 2НСО3-

Г СО32- + Н2О  НСО3- + ОН-

9. Виберіть назву сполуки СН3  СН  СН2  СН2  Сl

|

СН2  СН3

за систематичною номенклатурою:

А 3-метил-1-хлоропентан B 3-метил-5-хлоропентан

Б 1-хлоро-3-метилпентан Г 2-етил-4-хлоробутан

^ У завданнях 10-12 потрібно вибрати всі правильні відповіді. Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала.

10. Укажіть ряди сполук, у яких підвищуються кислотні властивості:

А N2O5, Р2O5, Аs2O5 Б HF, HBr, HI

B H2SeO3, H2SO3, H2SO4 Г Al2O3, Р2O5, Cl2O7

11. Виберіть процеси, які відповідають металам:

А 1s22s22p63s23p4 – 4e-  1s22s22p63s23p0

Б 1s22s22p63s23p5 + e-  1s22s22p63s23p6

B 1s22s22p63s2 – 2e-  1s22s22p63s0

Г 1s22s22p63s23p5 – 5e-  1s22s22p63s23p0

Д 1s22s22p63s23p64s23d2 – 3e-  1s22s22p63s23p64s03d1следующая страница >>