asyan.org
добавить свой файл
1

Зразок рекомендований


(В ОС може бути передана копія доручення,

завірена оригінальною печаткою організації, якій доручається проведення робіт)

Дата складання доручення.
Доручення


_______________________________________________________________________________,

(назва організації, яка надає уповноваження;

_______________________________________________________________________________,

адреса)

уповноважує___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації;

_______________________________________________________________________________,

адреса, код ЄДРПОУ)

в особі _________________________________________________________________________,

(посада, П.І.Б)

на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам __________________________

________________________________________________________________________________

(назва технічного регламенту)

продукції _______________________________________________________________________

(назва продукції)

серійного виробництва ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(назва виробника, адреса місця виготовлення продукції)

в тому числі проводити наступні дії:


  • подавати заявки на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (від імені уповноваженої особи);

  • оформлювати та подавати на реєстрацію (за підписом уповноваженої особи) та отримувати зареєстровані декларації відповідності продукції та їх посвідчені копії (при необхідності);

  • оформлювати та підписувати угоди (договори, контракти) на проведення робіт з оцінки відповідності продукції; проводити оплату за цими угодами;

  • надавати у відповідності з встановленими вимогами необхідну для проведення робіт з оцінки відповідності інформацію технічного та іншого характеру, в т.ч. в електронному вигляді;

  • надавати зразки продукції для випробувань та отримувати їх після завершення випробувань;

  • подавати запити та отримувати інформацію щодо процесу проведення робіт з оцінки відповідності продукції;

  • замовляти та отримувати оригінали та посвідчені копії (декларацій відповідності, сертифікатів типу тощо), а також протоколи випробувань (якщо це передбачено вибраною схемою-модулем оцінки відповідності) ;

  • вирішувати інші питання, що виникають в процесі виконання робіт з оцінки відповідності.


Додаткова інформація: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________.
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю.

Це Доручення дійсне впродовж одного (1) року з дати підписання.

_______________________________ ____________ __________________

(Посада повноважного представника (підпис) (ініціали, прізвище)

організаціїї, яка видала дане Доручення)
М.П.

Примітки: 1. Доручення можна надавати і в іншій (довільній) формі (якщо така наявна в Заявника).

2. Згідно Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (7094)

виробник - це:

фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа – ре-зидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодав-ства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, що відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України);

імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні).