asyan.org
добавить свой файл
1
ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ
Гіпертекстовий документ - це документ, який містить пов'я­зані посилання (гіпертекстові посилання) на інші документи, дозво­ляючи здійснювати переходи між ними за допомогою натискання вказівником мишки на гіперпосиланні.

Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і адресної частини (URL). Вказівник - текст (або графічне зображен­ня), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце. URL - вказує адресу, з якої броузер буде завантажувати документ, коли користувач підведе до неї вказівник і натисне кноп­ку мишки. Текстові вказівники, як правило, підкреслені і виділені кольором.

Щоб дізнатись, чи є елемент сторінки гіпертекстовим посилан­ням, слід підвести до нього вказівник мишки. Якщо вказівник набе­ре вигляду долоні, елемент є посиланням.

Будь-який текст може бути гіпертекстовим вказівником в HTML, незалежно від його розмірів або використаного форматування.

^ Формат адресного вказівника:

<А HREF= "URL">TeKCT вказівника

Літера А у тегу <А HREF> означає вказівник (anchor), a HREF -"гіпертекстове посилання" (Hypertext REFerence).

Між початковим і кінцевим тегами знаходяться текст вказівника або зображення, які є гіпертекстовим посиланням на документ (або область документа), казаний у значенні <А HREF= "URL">.

Можливі значення:

http://... - створює посилання на WWW-документ;

ftp://... - створює посилання на ftp-сайт або розташований на ньому файл.

Якщо тип з'єднання і адреса машини не вказані, відправною точ­кою є адреса поточного документа. Це дозволяє використовувати
відносні посилання. Наприклад, посилання <А HREF = "docs/ title.htm"> Документація зроблене на файл title.htm у папці docs.

ПРИКЛАД (поєднання гіпертекстовими посиланнями двох файлів)

1. Створити файл l.htm:

<ТІТЬЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка

<Н1 ALIGN=CENTER>

НАРОДНІ ВІРУВАННЯ, ДЕМОНОЛОГІЯ, КОСМОГОНІЯ

/Н1

<А HREF="2.htm">yKpamcbKa міфологія

2. Створити файл 2.htm:

<ТІТЬЕ>Пов'язана сторінка

<НЗ ALIGN=CENTER>yKpaiHCbKa міфологія <Р ALIGN=JUSTIFY>

Українська міфологія як сукупність переказів про живу й нежи­ву природу та людину розвивалася на основі давньої загальнос­лов'янської міфології. В українській міфології у художньо-об­разній формі знайшли поєднання реальні знання з фантастично-релігійними елементами та повір'ями.

<А HREF="l.htm">Ha початкову сторінку
^ Відображення файлів програмою-броузером: Файл l.htm
баее 2.htmГіпертекстові посилання можуть існувати в межах одного доку­мента, тобто бути внутрішніми. Цей тип посилань застосовується для зручності пересування у межах документа. Для цього необхідно за-Дати імена тих областей документа, на які необхідно послатись.

Атрибут ^ NAME - позначає область документа, яка знаходиться між початковим і кінцевим тегами як можливий об'єкт для посилан­ня. Значенням NAME може бути написане латиницею будь-яке сло-во-вказівник, унікальне для даного документа. Наприклад:

<А NAME="part">Po3flLm

Тепер можна посилатись на цю зону проспім вказуванням її імені після імені документа.

Наприклад, посилання <А HREF="documt'iit.html#part">Pc^ui

відправляє користувача у розділ "part" файла document.htm, а посилання

<А HREF= "#bottom">B кінець документа - у розділ "bottom" поточного документа.

При переході за гіперпосиланням, застосованим до певної части­ни документа, зміст цієї частини з'являється, починаючи з початку вікна.

ПРИКЛАД

Доповнити зміст файлу 2.htm і виконати його розбиття на розділи:

<ТПТЕ>Пов'язана сторінка

<А NAME= "part">3MicT


<А HREF= "2.Мт#рагЬІ">Розділ 1. Українська міфологія


<А HREF= "2.гііт#раіі2">Розділ 2. Космогонічні уявлення

<Р ALIGN=CENTER>Розділ 1 <НЗ ALIGN=CENTER>yKpaiHCbKa міфологія <р align=justify>Українська міфологія як сукупність переказів про живу й неживу природу та людину розвивалася на основі давньої загальнослов'янської міфології. В українській міфології у художньо-образній формі знайшли поєднання реальні знання з фантастично-релігійними елементами та повір'ями. В цілому українська міфоло­гія аналогічна міфології інших країн світу, проте вона має виразний національний колорит і художньо-образну своєрідність. В українській міфологічній традиції багато уваги приділялося природним стихіям, явищам оточуючого світу, різноманітним життєвим випробуванням, з якими зустрічається людина.

<А HREF= "2.htm#part">noBepHyTHCb до 3MicTy

<Р ALIGN=CENTER>Розділ 2


<НЗ ALIGN=CENTER>KocMorom4Hi уявленняCHCTeMa народних міфологічних вірувань та поглядів на сутність і походження небесних тіл Сонячної системи та зірок. Традиційні погляди українців на походження землі мають виразне християнське забарвлення - вона створена Богом із ґрунту, добутого з морського дна. Такими ж загальнопоширеними є уявлен­ня про форму Землі, яка мислилася плескатою та округлою, прикри­тою зверху небесним дахом. Уявлення українців про небесні світила значною мірою зберегли архаїчні язичницькі елементи. У побутових оповідях, обрядах присутні елементи міфів та символіки, в яких виразно проглядаються залишки культу Сонця. Аналогічними є уяв­лення українців про Місяць як "божу силу", від якої залежить людсь­ке життя. До Місяця зверталися із замовляннями, прохаючи допо­моги.


<А HREF="2.htm#part">noBepHyTHCb до 3MicTy
<Р ALIGN=RIGHT>Ha початкову сто­рінку^ А>


Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення: <А HREF="URL">
ПРИКЛАД (посилання на адресу в мережі Internet) Файл у форматі HTML:

<ТІТЬЕ>Моя перша НТМЬ-сторінка
<В>УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА<І>Етнографічний довідник<ВК>

<и>До читача<Р ALIGN=RIGHT>

По додаткову інформацію за цією темою звертатись:
<І>Національна бібліотека Украї­ни ім. В. І. Вернадського

Відображення файла програмою-броузером:

ALINK Задає колір вказівника активного посилання.

VLINK Задає колір тексту вказівників
посилань, за якими вже були

здійснені переходи.

Гіперпосилання може бути у вигляді графічного зображення. В цьому випадку замість тексту вказівника необхідно зазначити адре­су файла, який містить графічне зображення:

<А HREF= "URL"> Питання, пов'язані з використанням графічних зображень, будуть розглянуті у наступному розділі.