asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Типові умови споживчого кредитування
АТ „УкрСиббанк”
Наведені Типові умови споживчого кредитування:
- не є публічною пропозицією на укладення договору про надання споживчого кредиту в розумінні чинного законодавства України.

- є похідними та можуть застосовуватись / використовуватись виключно у випадку укладення договору про надання споживчого кредиту.
I) Умови кредитування
Типові умови споживчого кредитування регулюють правовідносини в сфері надання банком споживчих кредитів:

- безпосередньо у пунктах продажу товарів;

- у відділеннях та/або інших структурних підрозділах АТ „УкрСиббанк” з урахуванням особливостей, зазначених в цих Типових умовах.
Положення щодо кредитування, які є однаковими та не відрізняються (як у відділеннях Банку так і в пунктах продажу товарів) наведені параграфах I), IV), V) Типових умов.
Положення щодо кредитування, які відрізняються, та є специфічними, наведені відповідно:

  • в пунктах продажу товарів – у параграфі II) цих Типових умов.

  • у відділеннях Банку – у параграфі III) цих Типових умов


Терміни, що використовуються

в типових умовах споживчого кредитування
- Типові умови споживчого кредитування (далі – Типові умови) – умови кредитування, що викладені в цьому документі, та визначають загальні та спеціальні умови надання кредитів для споживчих потреб.

- ^ Договір про надання споживчого кредиту (далі – Кредитний договір) – договір укладений між Банком та Позичальником та який разом з Типовими умовами є договором про надання споживчого кредиту.

- кредит (споживчий кредит)- надання Банком Позичальнику грошових коштів (кредиту) у розмірі та на умовах встановлених Кредитним договором та Типовими умовами.

- ануїтетний платіж - це сума грошових коштів, що складається з строкових процентів, строкової суми основного боргу, комісій і підлягає сплаті на умовах і в строк, що встановлені Кредитним договором та Типовими умовами;

- дата сплати ануїтетного платежу - це вказане в Кредитному договорі число кожного календарного місяця строку кредитування, до якого (включно) Позичальник зобов’язаний сплатити Банку ануїтетний платіж. Якщо дата сплати ануїтетного платежу припадає на вихідний/святковий/неробочий день, то Позичальник повинен сплатити ануїтетний платіж не пізніше наступного робочого дня, що слідує за таким вихідним/святковим/неробочим днем;

- пояснювальний лист – лист, що направляється Позичальнику та в якому зазначається дата видачі кредиту, дата сплати та сума ануїтетного платежу, дата остаточного погашення кредиту, та є невід’ємною частиною Кредитного договору;

- строкові проценти - це частина процентів, яка включається до ануїтетного платежу, і підлягає сплаті в Дату сплати ануїтетного платежу згідно умов Договору;

- прострочені проценти - це строкові проценти, які не були сплачені в Дату сплати ануїтетного платежу згідно умов Договору;

- плата за кредит - проценти та комісії Банку за Кредитним договором.

- основний борг - це залишок заборгованості за наданим Позичальнику кредитом.

- строкова сума основного боргу - це частина основного боргу, яка включається до ануїтетного платежу і підлягає сплаті в Дату сплати ануїтетного платежу згідно умов Договору;

- прострочена сума основного боргу - це строкова сума основного боргу, яка не була сплачена в Дату сплати ануїтетного платежу згідно умов Договору;

- відстрочення ануїтетного платежу – це послуга, яка надається Клієнту Банком, що дозволяє відстрочити сплату одного та/або декількох ануїтетних платежів, тобто Позичальник набуває право здійснити сплату ануїтетних платежів не в Дату сплати ануїтетного платежу. Факт надання Банком відстрочення, строк відстрочення, порядок погашення відстроченої заборгованості, тощо визначаються Сторонами шляхом обміну листами, що є невід’ємною частиною цього Договору;

- метод розрахунку процентів 30/360 – метод розрахунку процентів, за яким кількість днів у місяці визначається умовно 30, а кількість днів у році умовно 360 днів.

- база нарахування процентів - вся сума або частина кредитних коштів, наданих Позичальнику за Кредитним договором, на яку Банк нараховує проценти за користування кредитом згідно умов Кредитного договору та/або Типових умов.

- відділення Банку – будь – який структурний підрозділ АТ „УкрСиббанк”, що здійснює споживче кредитування.

- пункт продажу товару (Продавець) – будь-який магазин / суб’єкт господарювання, що здійснює продаж товарів, та з яким було укладено відповідний договір про співробітництво.

- національна валюта - національна валюта України.

- адреса Позичальника – адреса Позичальника для листування, зазначена в Кредитному Договорі, або інша адреса, яку Позичальник повідомить Банку як нову адресу для листування.

- законодавство України – чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України (далі по тексту - НБУ).

Інші терміни, що вживаються в Типових умовах та/або в Кредитному договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України.
Розділ 1. параграфу I) - Загальні положення
1.1.Сторони домовились, що у випадку укладення Кредитного договору, Позичальник просить Банк надати йому споживчий кредит для особистих потреб, не пов’язаних підприємницькою діяльністю.

1.2. В Кредитному договорі зазначається термін, в який буде наданий кредит. Після спливу зазначеного терміну, кредит не надається. Конкретна дата видачі кредиту повідомляється Позичальнику шляхом направлення на його адресу Пояснювального листа.

1.2.1. Позичальник зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі в терміни та розмірах, передбачених Кредитним договором, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту відповідно до умов Типових умов та/або Кредитного договору та/або згідно умов відповідної угоди Сторін. Остаточна дата погашення кредиту буде повідомлена Позичальнику в Пояснювальному листі.

1.2.2. Позичальник зобов’язується повертати суму кредиту та сплачувати проценти, комісії шляхом сплати ануїтетних платежів у розмірі, що зазначається в Кредитному договорі, в строки передбачені умовами Кредитного договору та відповідно до Графіка платежів, визначення сукупної вартості кредиту, (далі – „Графік”), що є Додатком до Кредитного договору.

Графік розраховується на дату підписання Кредитного договору. У випадку виникнення будь-яких змін, за ініціативою Сторони та/або Сторін, та/або на підставі законодавства України та/або умов Кредитного договору, Графік може бути змінений шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди за виключенням випадків, якщо в Кредитному договорі не передбачений інший порядок.

У випадку дострокового (часткового або повного) погашення кредиту за ініціативою Позичальника, новий Графік не розраховується.

1.3. Плата за кредит.

1.3.1. В кредитному договорі зазначається розмір річної процентної ставки. Сума до сплати по процентам розподіляється та включається в суму ануїтетного платежу.

1.3.2. У випадку, якщо Позичальник відкликав свою згоду на укладення цього Договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, з моменту отримання свого примірника Договору, розмір процентної ставки також зазначається в Кредитному договорі. Проценти сплачуються за період фактичного використання коштів.

1.4. Нарахування процентів здійснюється щомісяця у два етапи за методом 30/360 відповідно до законодавства України

Етапи нарахування процентів визначаються як:

1. в останній робочий день місяця:

- за період з дня фактичного надання кредиту по останній день місяця включно (в місяці фактичного надання кредиту);

- з дня сплати ануїтетного платежу у поточному місяці по останній день місяця включно (в наступні місяці).

2. в день сплати ануїтетного платежу:

- з першого календарного дня поточного місяця по день, що передує дню сплати ануїтетного платежу включно (день сплати ануїтетного платежу в розрахунок не включається).

Проценти нараховуються на суму основного боргу, строк сплати якого ще не настав.

1.5. За кредитним договором Позичальник сплачує комісії. Назва комісій, розмір, тощо зазначаються в Кредитному договорі.

1.5.1. Нараховані комісії включаються до ануїтетних платежів та суми повного дострокового погашення кредиту відповідно.

1.6. Сторони погодили наступну черговість погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором:

1) прострочені комісії (якщо буде мати місце прострочення);

2) строкові комісії;

3) прострочені проценти (якщо буде мати місце прострочення);

4) строкові проценти;

5) прострочена сума основного боргу (якщо буде мати місце прострочення);

6) строкова сума основного боргу;

7) санкції за Кредитним договором;

8) суми дострокового погашення кредиту.

Розділ 2. параграфу I) - права та обов’язки Сторін.

2.1. Банк має право:

2.1.1. Аналізувати кредитоспроможність Позичальника, а також вносити пропозиції щодо подальших відносин з Позичальником.

2.1.2.Керуючись законодавством України, зокрема, ст.611 Цивільного кодексу України, відмовити Позичальнику в наданні кредиту (частково або в повному обсязі) та/або вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї наданої йому суми кредиту та сплати плати за кредит, змінивши при цьому терміни повернення кредиту та плати за кредит в сторону зменшення в порядку, визначеному розділом 6 Типових умов, у разі порушення Позичальником умов Кредитного договору та/або Типових умов, та/або настання будь-якої події, що може погіршити фінансовий стан Позичальника та/або вплинути на його здатність або бажання виконувати власні зобов’язання за Кредитним договором.

2.1.3. У випадку непогашення кредиту та/або процентів та/або ануїтетних платежів у терміни, передбачені Кредитним договором, Банк, відповідно до вимог законодавства України, зокрема, Закону України "Про банки і банківську діяльність", має право видавати наказ про примусову оплату боргу за Кредитним договором.

2.1.4. Відмовитись від надання кредиту Позичальнику частково або в повному обсязі за наявності будь-яких підстав, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит своєчасно не буде повернений.
^ 2.2. Позичальник має право:

2.2.1. Ставити перед Банком питання щодо перенесення термінів погашення заборгованості за Кредитним договором у випадку виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від Позичальника обставин.

2.2.2. Здійснювати дострокове погашення кредиту.
^ 2.3. Банк зобов’язується:

2.3.1. Належним чином виконувати свої зобов`язання за Кредитним договором.
2.4. Позичальник зобов’язується

2.4.1.Використовувати кредит на зазначені у Кредитному договорі цілі, а також повернути суму кредиту, і сплатити плату за кредит й інші грошові платежі на рахунок Банку в порядку та на умовах, передбачених Кредитним договором.

Кредит вважається повернутим в момент зарахування грошової суми в повному обсязі на зазначений у Кредитному договорі рахунок Банку.

2.4.2. Протягом строку дії Кредитного договору:

  • належним чином виконувати умови Кредитного договору, Типових умов та вимоги Банку, щодо реалізації останнім своїх прав;

  • письмово повідомити Банк про зміну будь-яких даних щодо особи Позичальника, що зазначені в кредитному договорі, а саме: паспортних даних, фактичної адреси проживання, адреси для листування, даних щодо прописки (реєстрації), номеру робочого, домашнього телефону, місця роботи; та повідомити Банк про виникнення будь-яких інших обставин, які можуть вплинути на виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором, в триденний строк з моменту виникнення таких змін і в цей же строк надати до Банку відповідні документи, що підтверджують такі зміни.

2.4.3. Достроково повернути Банку в повному розмірі всю суму кредиту та повністю сплатити плату за кредит у разі застосування Банком права вимоги дострокового повернення кредиту в порядку, визначеному розділом 6 Типових умов.

2.4.4. У випадку відмови від кредиту протягом строку, передбачено законодавством України для відмови, повернути кредитні кошти Банку та сплатити плату за кредит за період з моменту одержання коштів до моменту їх повернення.
Розділ 3. параграфу I) - Дострокове погашення кредиту за ініціативою Позичальника –

3.1. Достроковим повним погашенням кредиту вважається повернення Позичальником суми кредиту, плати за кредит відповідно до Кредитного договору та Типових умов, в повному обсязі до настання кінцевого терміну погашення за Кредитним договором.

3.1.1. Сума повного погашення кредиту в такому разі складається з невиплаченої суми кредиту на момент повного погашення, нарахованих процентів та комісій, та додатково комісії за управління кредитом при достроковому погашенні кредиту за ініціативою позичальника, відповідно до Кредитного договору.

З метою з’ясування суми заборгованості по кредиту при повному достроковому погашенні Позичальник зобов’язаний зателефонувати в Контакт-центр та дізнатись точну суму достатню для погашення всієї заборгованості. Телефон Контакт-центру вказується в Кредитному договорі.

У разі, якщо сума отриманих коштів є достатньою для погашення всієї заборгованості, в найближчу дату сплати ануїтетного платежу, що слідує за достроковим погашенням, Банк закриває кредит.

3.2. Достроковим частковим погашенням кредиту вважається внесення коштів протягом місяця до дати сплати чергового ануїтетного платежу, в розмірі що перевищує черговий ануїтетний платіж.

3.2.1. Сума грошових коштів, що перевищує черговий ануїтетний платіж, зараховується Банком в рахунок погашення заборгованості Позичальника за кредитом шляхом коригування останнього ануїтетного платежу. Зменшення розміру зобов’язань Позичальника здійснюється в дату сплати ануїтетного платежу. Розмір наступних ануїтетних платежів при цьому не змінюється.

Здійснення дострокового часткового погашення кредиту, не звільняє Позичальника від сплати чергового ануїтетного платежу в дату сплати ануїтетного платежу відповідно до Кредитного договору.

3.2.2. Якщо сума дострокового часткового погашення кредиту більша ніж 2 (два) ануїтетні платежі, Позичальник зобов’язується сплатити комісію за управління кредитом при достроковому погашенні кредиту, яка повинна бути сплачена разом з наступним, після часткового дострокового погашення, аннуїтетним платежем. Розмір ануїтетного платежу, що зазначений в Кредитному договорі не змінюється.


следующая страница >>