asyan.org
добавить свой файл
1
В сучасних умова школа виступає провідним фактором залучення школярів до єврейської культури і єврейських традицій. Тут закладаються основи національної самосвідомості, прищеплюється любов до рідної мови, до традицій народу, до його історії.

Школа є фактором гармонізації національно-інтернаціональної свідомості особистості.

Етнокультурний компонент змісту освіти в школі включає знання мови іврит, літератури, історії єврейського народу, його традицій, звичаїв, особливостей єврейської культури, а також сучасні етнічні процеси, культури інших народів, що проживають на Буковині.

Школярі мають знати, що вони належать до народу, історія якого сягає у глибоку давнину, багата славними сторінками і видатними представниками.

Національне самовизначення школи вимагає широкого відображення національних елементів у її виховній роботі. Учні залучається до збереження й охорони святинь свого народу, пам’яток історії, культури.

В питаннях, пов’язаних з національною культурою, школа співробітничає з міжнародної благодійною установою «Освітні ресурси та технологічний тренінг», Об’єднаними єврейськими громадами України, Всеукраїнським центром по вивченню Холокосту, з Чернівецькою обласною єврейською громадою, єврейською громадою м. Цюрих, благодійною жіночою організацією SASK та Life Line.

На сучасному етапі розвитку та модернізації української освітньої системи мовна освіта є одним із пріоритетних напрямків. Предмет «мова іврит» займає належне місце серед предметів освітньої галузі «Мови і літератури», що забезпечує освіту та виховання громадян незалежної полікультурної України. Сучасна школа покликана сприяти відродженню, збереженню та розвитку давньої єврейської мови та культури єврейського народу і водночас забезпечувати достойний рівень володіння державною мовою, що гарантує учням інтеграцію в українське суспільство.

З метою оновлення змісту мовної освіти підготовлено серію нормативних та методичних документів, які регулюють процес навчання мовам: державний компонент освітнього стандарту з мов для початкової та для базової і повної загальної середньої школи, типові навчальні плани початкової школи та загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня,

навчальні програми для 1 -4 класів загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Також сучасним орієнтиром у навчанні мов є Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

Основними стратегіями навчання проголошено особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи, які реалізовані у змістовій та результативній складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Державний компонент освітнього стандарту з мов та нові типові навчальні плани передбачають обов’язкове вивчення мов (української, мови національних меншин (мова навчання та мова вивчення) та іноземної) з 1 класу.

Мова іврит вивчається у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою як окремий предмет. На її вивчення у початковій та основній школі передбачається по дві години та тиждень. У старшій школі вивчення мови іврит продовжується на базовому або

на профільному рівні. Таким чином, реалізується принцип неперервної освіти з мови іврит у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою, що відповідає сучасним потребам особистості та полікультурного українського суспільства.

У викладанні мови іврит є свої особливості, труднощі для маленьких учнів. У дитини немає чіткої мотивації для вивчення мови. Учень зовсім не має ніякого словникового запасу, він повинен звикнути до системи букв, письму справа наліво. Важко сприймаються друковані та письмові букви, відсутність букв, які позначають голосні звуки, роздільне написання кожної букви в слові, відсутність великих літер...

Вивчення мови іврит за багатьма ознаками можна порівняти з вивченням іноземної мови, тому що ця мова не є основною в єврейськиї сім’ях, які проживають в Україні.

Не дивлячись на велику кількість літератури для уроків івриту, не було таких підручників, програм, робочих зошитів, які б задовольняли сучасним вимогам.

Першим кроком до вирішення цього питання було створення Програми з івриту для 5-12 класів (автор Н.Бакуліна), було розроблено авторську Програму з івриту для 1-4 класів (авт.Килимник Г.Д.), здійснювалась апробація нового підручника з івриту для 1 класу (автор Н.В.Бакуліна).

Наступний навчальний рік ми зустрічаємо з новими Програмами з івриту для 1-4 класів, 5-9 та 10-11 класів. Ми забезпечені навчально-методичним комплексом з івриту для 2-11 класів. Школою було надіслано клопотання до Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України щодо забезпечення першокласників підручниками для 1 класу «Мова іврит»(авт. Бакуліна Н.В.).

В зв'язку з тим, що в початковій школі немає окремих дисциплін з вивчення історії та традицій єврейського народу, викладання івриту є інтегрованим курсом: іврит, історія та традиції єврейського народу.

В школі створений кабінет івриту, який обладнаний аудіо та відео технікою, зібраний великий дидактичний матеріал.

Вчителі івриту систематично проходять курси підвищення фахової майстерності.

Враховуючи національний характер школи, за рахунок годин циклу профільних предметів в школі викладаються:

Іноземна мова – (іврит, англійська) – 1-11 клас

Історія єврейського народу – 5-11 класи

Традиції єврейського народу –5-11 класи

Єврейська література ХХ століття – 10-11 класи

Катастрофа європейського єврейства (Холокост) - 10-11 класи.

Таким чином, предмети єврейського етнокультурного компоненту сприяють розумінню учнями ролі цих предметів у сучасному полікультурному світі, цінність рідної та національної мови як однієї із головних чинників збереження нації та національної культури; усвідомлення ролі мови іврит як засобу пізнання, культурної цінності, самореалізації та соціальної адаптації; виховання толерантності по відношенню до інших мов і культур.