asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Державна установа


Актуальність теми. Вітчизняна практика засвідчує, що учасники ринку капіталів, суб’єкти господарювання досить часто приймають неефективні фінансово-інвестиційні рішення. Першопричиною прийняття нераціональних управлінських рішень у фінансовій сфері та зниження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому є нерівномірний розподіл інформації між різними групами учасників фінансових відносин. Економічна наука уже тривалий час знаходиться у пошуку шляхів вирішення завдання удосконалення механізмів зменшення інформаційних ризиків. Про актуальність цього напряму економічної думки свідчить уже те, що найбільш видатним його представникам Дж. Акерлоф, У. Вікрі, Р. Коуз, Д. Канеман, К. Ерроу, Д. МакФадден, Дж.Мирліс, М. Спенс, Дж. Стігліц, М. Ауман, К. Шеллінг було присуджено Нобелівську премію в галузі економіки.

Західною наукою і практикою розроблено цілий ряд способів зменшення негативних наслідків інформаційної асиметрії, зокрема: система подання сигналів, фільтрування, самоселекція, стимулювання, моніторинг та контроль. Одним із дієвих інструментів інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень та важливим елементом забезпечення інформаційної функції фінансового контролінгу на підприємстві є фінансова діагностика.

Актуальність теми дисертації зумовлена нагальною потребою удосконалення методичних підходів до фінансової діагностики підприємств та необхідністю подальшого розвитку вітчизняної концепції контролінгу з урахуванням пріоритетності функції інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень. Розповсюджений у вітчизняній теорії і практиці традиційний підхід до фінансової діагностики, який ґрунтується на горизонтальному та вертикальному аналізі, розрахунку відносних показників, трендовому аналізі, порівнянні фінансових показників із середньогалузевими значеннями досить вичерпно описаний у працях О. Бандурки, М. Білик, В. Ковалева, Л. Лахтіонової, Л. Лігоненко, В. Мец, О. Павловської. Цей підхід характеризується окремими недоліками, які не дозволяють методикам, розробленими на його основі у повній мірі забезпечувати функції, що покладаються на фінансову діагностику.

Прогресивні підходи до інформаційного забезпечення управлінських рішень та діагностики фінансового стану підприємств, які передбачають широке використання економетричних методів обробки фінансової інформації досліджуються у працях В. Галасюка, І. Зятковського, В. Корнєєва, Л. Костирко, О. Мендрула, О. Островської, С. Науменкової, О. Терещенка, А. Турила, М. Чумаченка. Однак, системна інформаційна підтримка управлінських рішень на основі сучасних економетричних методів фінансової діагностики у вітчизняних наукових розробках досі відсутня.

Узагальнення опублікованих наукових праць, відповідного методичного забезпечення та аналіз практики фінансової діагностики підприємств дозволили виявити коло найбільш актуальних проблем у цій сфері, які потребують наукового вирішення. Ґрунтовних досліджень потребують питання розробки адекватної методики фінансової діагностики та оцінки її якості, визначення місця діагностики фінансового стану в системі контролінгу, використання рейтингів та вартісних показників як критеріїв оцінки ефективності діяльності підприємств.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного університету технологій та дизайну МОН України в рамках теми „Розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції” (16.05.01. ДБ, р/н 0105U002389, 2005-2007 рр.), а також в рамках теми „Розвиток інтеграційних процесів у фінансово-кредитній сфері в період фінансової глобалізації світової економіки” (державний реєстраційний номер 0106U005416), що виконується Львівською державною фінансовою академією (довідка № 97 від 04.09.07 р.). У межах зазначених тем автором проведено дослідження напрямків удосконалення інформаційного забезпечення управлінських рішень на основі використання інструментарію контролінгу та фінансової діагностики підприємств.

^ Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні місця діагностики фінансового стану підприємства в системі контролінгу та удосконаленні методичних підходів до фінансової діагностики. Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження:

  • визначити сутність діагностики фінансового стану як елементу інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень та її місце в системі контролінгу на підприємстві;

  • дослідити методичні підходи та провести аналіз вітчизняної практики діагностики фінансового стану підприємств;

  • розкрити особливості фінансової діагностики підприємства на основі рейтингової оцінки;

  • розробити адекватну для вітчизняних підприємств систему фінансової діагностики, в основу якої покладено модель рейтингової оцінки підприємств;

  • сформувати основні критерії оцінки якості системи фінансової діагностики та провести оцінку ефективності запропонованої моделі фінансової діагностики;

  • визначити перспективи та особливості застосування вартісного підходу у фінансовій діагностиці підприємства.

^ Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств.

Предметом дослідження є методичний інструментарій фінансової діагностики підприємств як складової системи контролінгу.

^ Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення фінансової науки. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: дедуктивний – для дослідження інституційних аспектів фінансової діагностики та обґрунтування місця діагностики фінансового стану в системі контролінгу; емпірично-статистичні методи – у процесі аналізу переваг та недоліків різних методичних підходів до фінансової діагностики; економетричні методи, зокрема, дискримінантний аналіз, ROC-аналіз, САР-аналіз, логістична регресія - у процесі розроблення моделей рейтингової оцінки підприємств, обґрунтування критеріїв оцінки якості системи фінансової діагностики.

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі акти, нормативно-правові документи, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, офіційні матеріали Державного комітету статистики України та Міністерства фінансів України, а також матеріали фінансової звітності вибіркової сукупності вітчизняних підприємств добувної промисловості.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Отримані у процесі дослідження теоретичні і практичні результати сприяють вирішенню важливого наукового завдання удосконалення методичних підходів до діагностики фінансового стану підприємств та організації системи контролінгу. Найвагоміші наукові результати дисертаційного дослідження, що становлять наукову новизну, полягають у наступному:

уперше:

визначено основні функції фінансової діагностики та рейтингування підприємств. Для фінансової діагностики характерними є: функція покращення інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень, прогнозування фінансового стану, ідентифікації слабких та сильних сторін підприємства. Рейтингове оцінювання підприємств має виконувати такі функції: зменшення рівня інформаційної асиметрії, регулювання фінансових відносин на ринку капіталів, підвищення іміджу компанії, раннього попередження фінансової кризи та сигнальну функцію;

обґрунтовано підхід до побудови рейтингової моделі діагностики фінансового стану підприємства, який базується на комбінації методів дискримінантного аналізу та логістичної регресії. З використанням цього підходу розроблена система рейтингового оцінювання підприємств та запропонована схема розрахунку рейтингів;

доведено необхідність запровадження на середніх та великих підприємствах внутрішнього рейтингування як складової системи ризик-менеджменту, що сприятиме зменшенню середньозваженої вартості капіталу підприємств та зміцненню їх позицій на ринках, створить додаткову інформаційну базу для прийняття управлінських рішень;

удосконалено:

визначення сутності та функціональних особливостей контролінгу як системи інформаційної підтримки управлінських рішень на основі використання сукупності методів та процедур з фінансової діагностики, методичного та консультаційного забезпечення, а також щодо координації планування, обліку, контролю та ризик-менеджменту;

методичні підходи щодо забезпечення якості та оцінювання ефективності методик діагностики фінансового стану, що базуються на критеріях оцінки ефективності (прогностична здатність, достовірність, транспарентність, об’єктивність, економічність) та на аналізі якості з використанням методів розрахунку прогностичної здатності та оцінки профілю акумульованої точності;

механізми вирішення проблеми конфлікту інтересів, закладених у рейтингових оцінках та у діяльності рейтингових агентств. З цією метою обґрунтовано необхідність використання таких інструментів, як нагляд з боку державних контролюючих органів, заборона суміщення надання рейтингових та консалтингових послуг, підвищення транспарентності діяльності рейтингових компаній (зокрема, оприлюднення методик, на основі яких присвоюються рейтинги);

дістали подальшого розвитку:

концептуальні засади запровадження вартісного підходу до фінансової діагностики підприємств, які полягають у створенні системи вартісної діагностики, запровадженні механізмів стимулювання менеджменту до реалізації проектів, спрямованих на генерування доданої вартості, переході від традиційного планування діяльності підприємств до системи плаваючих прогнозів.

^ Практичне значення одержаних результатів дослідження. Практична значимість одержаних результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення в дисертації доведені до рівня конкретних практичних пропозицій та рекомендацій, створюють об’єктивну основу для подальшого вирішення теоретичних і практичних проблем фінансової діагностики як основи прийняття кредитних та інвестиційних рішень. Висновки та рекомендації щодо удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємствах, запровадження прогресивних методичних підходів до зовнішньої та внутрішньої оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємств використовуються в роботі органів державної влади, в діяльності підприємств та організацій, у навчальному процесі.

Обґрунтовані автором методичні підходи до фінансової діагностики можуть бути використані у процесі удосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальників, які використовуються вітчизняними банками. Відповідні пропозиції дисертанта прийнято до впровадження Державним експортно-імпортним банком України (довідка 001-11/6547 від 24.10.2007р.); в практичній роботі Фонду державного майна України для оцінки ефективності управління державною власністю у статутних фондах підприємств з часткою державної власності (довідка №10-15-17886 від 12.10.2007р.). Пропозиції щодо підвищення ролі фінансової діагностики у системі фінансового контролінгу використані ДП „Львіввугілля” у процесі оптимізації фінансово-економічних рішень (довідка 7/2236 від 22.10.2007р).

Окремі теоретичні положенні та висновки, які містяться в дисертації, використані в навчальному процесі Київського національного університету технологій і дизайну МОН України та Львівської державної фінансової академії при викладанні дисциплін: „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансовий менеджмент”, „Фінансовий аналіз” (довідка №245 від 16.10.2007р.; акт впровадження від 11.06.2007р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на науково-методичних семінарах Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, Львівської державної фінансової академії. Найважливіші результати дисертації доповідалися на: всеукраїнській науково-практичній конференції „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (Львів, 2001р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні” (Львів, 2004р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції” (Львів, 2007р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 6 наукових працях, які написано одноосібно та в 2 працях, виконаних у співавторстві. Загальний обсяг публікацій складає – 2,6 друк. арк., з них 8 публікацій у наукових фахових виданнях. Особистий внесок автора у працях, опублікованих у співавторстві, наведено у списку публікацій за темою дисертації.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 202 сторінки і включає 6 рисунків на 3 сторінках, 30 таблиць на 23 сторінках. Список використаних джерел містить 136 найменувань на 11 сторінках. Дисертація має 9 додатків на 19 сторінках.
следующая страница >>