asyan.org
добавить свой файл
  1 2

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВЯЗКУ В ПІДРОЗДІЛІ
Описуються дії радіотелефоніста згідно завдання , яке видається курсанту (учню).
Розділ V
ЗДАЧА ЧЕРГУВАННЯ


 • підготовка приміщень до здачі чергування;

 • підготовка пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання до здачі чергування;

 • порядок здачі чергування;

 • порядок передачі апаратів захисту органів дихання;

 • порядок залишення розташування пожежно-рятувального підрозділу після здачі чергування.


6. Висновок дипломної роботи

У висновку повинно міститись найважливі та практичні результати, розкриті в дипломній роботі.

У першій частині висновку коротко описується отримане завдання дипломної роботи, а в другій частині розкривають зміст вирішення поставленого в дипломній роботі завдання.
^ 7. Список використаних джерел

Необхідно звернути увагу на послідовність запису виду документа, дати, номера та його назви.

 1. Закон України від 24.06.2004 р.№ 1859 – IV „Про правові засади цивільного захисту”.

 2. Указ Президента України від 13 серпня 2002 року № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення".

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030 „Про затвердження порядку обліку пожеж та їх наслідків".

 4. Наказ МНС України від 07.02.2008 № 96 “Про введення в дію Тимчасового Статуту дій у надзвичайних ситуаціях (Частина ІІ)”.

 5. Наказ МНС України від 07.05.2007 р. № 312 «Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

 6. Наказ МНС України від 20.09.2004 р. №65 „Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій”.

 7. Наказ МВС України від 08.06.1992р. № 755 «Про затвердження Настанови по службі зв’язку і АСУ пожежної охорони МВС України»

 8. Наказ МНС України від 18.12.2000 № 335 «Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків».


Загальна схема бібліографічного опису джерела включає: прізвище та ініціали автора чи авторів, якщо їх не більше трьох, заголовок, читацьке призначення книги, повторність видання, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання. -К: Рад. школа, 1981. -206 с.

 2. Иванов А.Ф., Алексеев П.П., Безбородько М.Д., Пожарно-техническое вооружение. - М.: Стройиздат, 1988.

 3. Клюс П.П. Пожежна тактика. - Х: Основа 1998.

 4. Повзик Я.С. Пожарная тактика.– Москва: Стройиздат 1990.

 5. Аппарат АСВ-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

 6. Аппарат воздушный изолирующий модульный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

 7. Інструкція по експлуатації та ремонту пожежних рукавів. – Київ, 1993 р.


8. Додатки

До додатків включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:

 • плакат «Розташування пожежно-технічного обладнання на пожежному автомобілі»;

 • плакат «Місце події».


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Дипломну роботу пишуть кульковою ручкою синього кольору або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Обсяг основного тексту дипломної роботи повинен становити 30-35 сторінок. Зазначений вище обсяг дипломних робіт розрахований на використання при їх оформленні звичайних (не портативних) друкарських машинок при друкуванні через 2 інтервали на папері формату А4 або комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактора «Times New Roman» розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст дипломної роботи треба друкувати, залишаючи краї таких розмірів: лівий – 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки та графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою, нанести на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ документи повинні відповідати формату А4, їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщують в додатках. Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки. Всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.
Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх, заголовки, тобто не можна друкувати: "І. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи подають порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2"

Посилання на формули дипломної роботи подають порядковим номером формули в дужках, наприклад, "...у формулі (2.1)".

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті. Слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад,"... в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба подавати скорочено слово "дивись", наприклад, "див. табл. 1.3".
Формули

Використовуючи формули, треба дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Наприклад
^ Рроб = Рбал - (Рслвих)
або
Рроб = Рбал - (Рслслрез) = Рбал - (2Рслрез)

де

Рроб - тиск, витрачений під час роботи в апаратах біля осередку пожежі, ат;

Рб- мінімальний тиск в балонах апарату перед заходженням в задимлену зону, ат.

Рсл -тиск, який витрачений на рух до осередку пожежі, ат;

Ррез-тиск резерву, ат.

Рвих- мінімальний розрахунковий тиск в апаратах ланки ГДЗС при якому потрібно за будь-яких умов припинити роботу та розпочати виходити із задимленої зони, ат;

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках (1) біля правого краю сторінки без крапок.

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

ДОДАТОК 1

Міністерство надзвичайних ситуацій
Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту

Іваненко Іван Іванович

^ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В ПІДВАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ
Дипломна робота
Професія 5161 «Пожежний-рятувальний»; 4223 «Радіотелефоніст»


Керівник

капітан служби цивільного захисту

Красуцький Віктор Миколайович
Вінниця 2010

ДОДАТОК 2

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник циклу

виробничого навчання

майор служби цивільного захисту

А.Б. Романик

«______» ______________ 2010 р.
ЗАВДАННЯ

для виконання дипломної роботи з робітничих професій

^ 5161 «Пожежний-рятувальник»; 4223 «Радіотелефоніст»

Іваненко Іван Іванович

прізвище, ім'я, по батькові курсанта, учня

1. Тема дипломної роботи __________________________________________

2. Вихідні дані.з/п

П.І.П.

курсанта (учня)

Номер оперативної обслуги

Вид захисного дихального апарату*

^ Вид будівлі

Час включення в ЗДА

Стан потерпілого

Дії радіотелефоніста під час:

1

2

3

4

5

6

7

8

Зміст дипломної роботи

Вступ

Розділ І. Заступання на чергування.

Розділ ІІ. Несення служби в черговому караулі

Розділ ІІІ. Порядок виконання оперативних завдань

Розділ ІV. Організація зв’язку в підрозділі

Розділ V. Здача чергування

Висновок

Термін захисту дипломної роботи 8-15 лютого 2010 р

Керівник дипломної роботи __________________________________________

посада, звання, прізвище, ініціали

Завдання отримав

Курсант (учень) І.І. Іваненко

«____» ____________ 2010 р.


5

5

20

5

Буряк О.О.

Красуцький В.М.

28

^ ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


 1. Вимоги до пояснювальної записки  1. Загальні вимоги

1.1.1 Пояснювальна записка (ПЗ) складається з титульного аркуша, завдання на виконання роботи, змісту, вступу та змістових розділів, висновків посилань (переліку використаних джерел) і додатків.  1. Розділи, підрозділи пункти, підпункти1.2.1 Розділи і підрозділи повинні мати заготовки. Пункти і підпункти теж можуть мати заголовки.3

3

10


15 (не менше 2 рядків)

поле тексту
ДР 5161 «Пожежний-рятувальник»;4223 «Радіотелефоніст»15 (не менше 2 рядків)

15 (не менше 2 рядків)
<< предыдущая страница