asyan.org
добавить свой файл
1


У К Р А Ї НА

селищний голова смт. СХІДНИЦЯ

м. Борислава Львівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 січня 2010 р. №1


Про розподіл функціональних обов’язків між селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу та секретарем селищної ради

Відповідно до ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та для забезпечення ефективного управління апаратом селищної ради та її виконавчого комітету, комунальним підприємством і бюджетними організаціями, а також взаємодії з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями:
1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради та секретарем селищної ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Селищний голова Іван Піляк

Додаток

до розпорядження селищного голови

від 14 січня 2010 року №1
РОЗПОДІЛ

обов'язків між селищним головою, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу ради та секретарем селищної ради
^ Селищний голова:
1. Є головною посадовою особою територіальної громади смт.Східниця і здійснює повноваження, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і регламентами селищної ради та її виконавчого комітету.

2. Очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на пленарних засіданнях селищної ради. Організує роботу селищної ради та її виконавчого комітету.

3. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

4.Забезпечує:

- здійснення у межах, наданих законом, повноважень виконавчого органу селищної ради, дотримання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади та розробку нормативно - правових актів органів місцевого самоврядування;

- виконання рішень селищного референдуму, селищної ради та її виконавчого комітету;

- підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, селищного бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює, затверджені радою, програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- дотримання вимог щодо невтручання чи спроб незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж, які використовуються для обробки інформації, що є власністю держави;

- дотримання вимог щодо недопущення викрадення, привласнення, вимагання, перекручення, знищення або блокування комп'ютерної інформації, що є власністю держави;

- сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території Східницької селищної ради;

- встановлення для підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;

- встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, організацію виконання цих програм;

- вирішення питань придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- підготовку рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території селищної ради, незалежно від форм власності;

- сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів;

- залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

- здійснення інших повноважень місцевого самоврядування, визначених цим та іншими законами.

5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату селищної ради та її виконавчого комітету, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної громади.

6. Здійснює керівництво:

- апаратом ради та її виконавчого комітету.

7. Забезпечує взаємодію з:

- обласною радою та облдержадміністрацією;

- народними депутатами;

- депутатами Львівської обласної ради;

- Бориславською міською радою та її виконавчими органами;

- податковою інспекцією в місті Бориславі;

- міським відділенням Державного казначейства;

- Бориславським МВ ГУМВС України у Львівській області;

- міським управлінням юстиції;

- міським управлінням Пенсійного Фонду України;

- військовим комісаріатом;

- іншими міськими органами виконавчої влади;

- засобами масової інформації.

8. Керує роботою:

8.1. Координаційної ради з питань розвитку курорту Східниця.
Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчого органу ради
1. Відповідає за:

- розробку нормативно-правових актів ради та її виконавчого комітету і виконання рішень ради та її виконавчого комітету і розпоряджень селищного голови відповідно до покладених обов'язків;

- підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, організацію їх виконання;

- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

- попередній розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;

- розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для селищної громади, на підприємствах та організаціях;

- складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження селищної ради, забезпечення виконання бюджету, щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;

- встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад, порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

- здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- встановлення селищних податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- підготовку рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету;

- підготовку рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- забезпечення управління в межах, визначених радою, майном, що належить комунальній власності селищної громади;

- створення органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільного утримання комунальних підприємств, установ та організацій;

- організацію селищних ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

- встановлення зручного для населення режиму роботи комунальних підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

- надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

- облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна, незалежно від форм власності;

- облік нежилих приміщень, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

- організацію проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

- управління об'єктами житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення соціально-культурних закладів, а також населення електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

- вирішення питань водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, теплопостачання;

- встановлення зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- організацію благоустрою селища; збирання, транспортування, утилізацію та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин, експлуатацію мережі вуличного освітлення;

- встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства;

- забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

- здійснення контролю за технічним станом використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна комунальної власності;

- організацію будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

- розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території селища;

- підготовку і подання на затвердження ради відповідних містобудівних програм;

- надання відповідно до закону містобудівельних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

- підготовку рішень щодо прийняття у експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

- організацію та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території селищної ради;

- сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних, науково-просвітницьких організацій;

- створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення;

- сприяння роботі національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

- здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;

- забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурної спадщини;

2. Здійснює керівництво:

- спеціалістом з питань економіки;

3. Координує роботу:

- КП "Господарник"

- селищних ринків;

- енергопостачальних підприємств.

4. Керує роботою:

4.1. Тендерного комітету для здійснення закупівлі товарів, робіт за державні кошти.

Секретар селищної ради
1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою.

2. Забезпечує розробку нормативно-правових актів ради та її виконавчого комітету та виконання цих та інших рішень і розпоряджень селищного голови відповідно до покладених обов'язків.

3. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради.

4. Виконує обов'язки секретаря виконкому селищної ради

5. Секретар селищної ради:

- повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради;

- організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організовує за дорученням ради здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради.

6. Відповідає за:

- складання поточного і перспективного плану роботи виконавчого комітету;

- організацію роботи апарату селищної ради та її виконавчого комітету;

- підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету і організацію засідань виконкому;

- розробку нормативно-правових актів ради та її виконавчого комітету та виконання цих та інших рішень і розпоряджень селищного голови відповідно до покладених обов'язків

- здійснення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

- організаційно-технічне і господарське обслуговування виконкому та комісій при ньому;

- забезпечення організації діловодства у селищній раді та її виконавчому комітеті, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів;

- забезпечення безпосереднього здійснення конституційних прав громадян на звернення з пропозиціями і заявами, оскарження дій ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, керівників підприємств, організацій і установ;

- організацію прийому громадян селищним головою і його заступником та розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до селищного голови;

- забезпечення реалізації державної політики з кадрових питань та служби в органах місцевого самоврядування;

- здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- формування кадрового резерву на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування та здійснення контролю за проведенням його стажування;

- організацію і здійснення кадрової роботи;

- здійснення обліку військовозобов'язаних та їх бронювання в селищній раді та її виконавчому комітеті;

- своєчасне вжиття заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, директивними документами інших правоохоронних і контролюючих органів в межах компетенції;

- внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги і рішення ради та її виконавчого комітету, прийняті в межах повноважень;

- проведення інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку;

- здійснення контролю за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей в місцях їх експлуатації і зберігання.

6.1. У сфері регулювання земельних відносин:

- підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку;

- вилучення (викуп), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності;

- справляння плати за землю;

- вирішення земельних спорів;

- здійснення контролю за погодженням проектів землеустрою;

- продаж земель несільськогосподарського призначення;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Земельного Кодексу України.

6.2. У сфері охорони навколишнього середовища:

- підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення розмірів плати за користування природними ресурсами;

- визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

- підготовку і подання на затвердження ради проектів селищних програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

- підготовку і внесення на розгляд пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідних фондів;

- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

- визначення території для складування та збереження або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

6.3. У сфері зв'язків з громадськістю та координації діяльності об'єднань громадян:

- організацію та діяльність органів самоорганізації населення за місцем проживання;

- входження в асоціацію та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування;

- організацію відкритих зустрічей селищного голови з громадянами, трудовими колективами підприємств, об'єднаннями громадян;

- організацію видання інформаційних бюлетенів, листівок, буклетів, підготовку офіційних інформаційно-аналітичних матеріалів для часопису „Нафтовик Борислава" і Радіоредакції „Слово".

7. Здійснює керівництво:

- юрисконсультом (оперативне підпорядкування).

8. Керує роботою комісій:

- атестаційною;

- конкурсною.

Секретар селищної ради Юрій Журавчак

Гот. Ю. Журавчак