asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.


Керівник7 платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)


(підпис)

М.П.
Головний бухгалтер платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник7 відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта8


(ініціали, прізвище)

(підпис)


Дата подання Розрахунку
,,____ „___” _________________ 20 __ року

___________________

¹ Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

² Заповнюється за бажанням платника податку.

³ Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу ІІ та пункту 2 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.

4 Здійснюється згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та пунктом 152.4 статті 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

6 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Розрахунку. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Розрахунок, який подається в електронному вигляді, підписується або керівником платника консолідованого податку на прибуток, або керівником відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток.

8 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

„___” ____________20__ року(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))


За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від „____” ______________ 20_ року № ______

„___” ____________20__ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби

(підпис, ініціали, прізвище))
<< предыдущая страница