asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
ВІДДІЛ ОСВІТИ ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Кальнянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Тиждень природознавства

в початковій школі

(посібник для вчителів)


м. Деражня

2013 рік

Автор: Григор’єв Михайло Юрійович

Вчитель початкових класів Кальнянської ЗОШ І-ІІ ступенів

Рецензент: Волошина Галина Петрівна

Методист районного відділу освіти
Виховні заходи до тижня природознавства у 1-4 класах (посібник для вчителів) Деражня, 2013 р.


Посібник призначений для підготовки та проведення вчителями тижня природо- навства.

Користування даним посібником сприятиме одержанню учнями екологічного виховання, прагнення дбати про природу, інтерес до вивчення природознавства, як науки.


Рекомендовано методкабінетом відділу освіти Деражнянської райдержадміністрації (протокол № від . .201 р.)
^ Вступна частина

Одна з основних задач позакласної виховної роботи полягає в тому, щоб ко- жен учень міг знайти застосування своїм силам, розвинути свої творчі здібності.

Особливе місце серед згаданих форм позакласної роботи належить предмет- ним тижням. У нашому розумінні це не одноразовий захід, а ціла система послі- довної організаційної роботи.

Предметний тиждень разом із підготовкою до нього і подальшою роботою займає значний проміжок часу.

Предметний тиждень з будь-якого предмета — захід масовий, в якому бере участь кожен учень, а вчитель докладає зусиль для за­безпечення рівних можли- востей для всіх дітей, незалежно від рівня їх навчальних досягнень.

Робота у межах предметного тижня охоплює кожен окремий клас та об'єдна- ння класів за паралелями, а також всі початкові класи даної школи.

Для успішного проведення предметного тижня з тієї чи іншої пред­метної дис- ципліни необхідно провести підготовчу роботу, що стосується всього тижня в цілому й окремих його етапів.

Головне значення предметних тижнів полягає в тому, що вони допомагають посилити інтерес учнів до певного предмета, виявити і розвинути їхні здібності.

У початковий період навчання школярів предметні тижні посі­дають дуже ва-жливе місце. Саме в цей час відбуваються перші само­стійні відкриття дитини. Нехай навіть вони невеличкі і, на перший погляд, незначні, та в них — паростки майбутнього інтересу до наук, до навчання, а реалізовані можливості діють на дитину розвиваюче, стимулюють інтерес до пізнання нового.

Різні заходи, що проводяться у межах предметного тижня, до­зволяють кож-ному учневі пізнати себе, дають можливість більшою мірою стверджуватися у власних очах і серед оточуючих. У цілому вони сприяють розвиткові творчої іні- ціативи дитини.

Учителю доцільно і важливо показувати дітям, що він вірить у їхні сили, ра- зом з ними радіє успіхові кожного. Навіть найнезначніші досягнення породжу- ють у школярів віру у свої сили і можливості. Бажано також підтримувати допи-тливість учнів, розумно дозуючи до­бірки завдань під час проведення різних за-ходів в межах предметних тижнів, як у якісному, так і в кількісному плані відпо- відно до рівня розвитку дітей. Діяльність учнів при виконанні цих завдань слід в міру спрямовувати, коригувати, підтримувати.

Такі заходи, як предметні тижні, можна розглядати як виключно позакласну діяльність, а можна пов'язати з класно-урочною формою роботи. Однак в обох випадках незмінною залишається суть, яка полягає в тому, що в обох випадках ді- яльності — як в класній, так і в позакласній — додержуються одних і тих самих дидактичних принципів; обидва види роботи є двома частинами єдиного навчально-виховного процесу і не лише сприяють формуванню знань, умінь, навичок та за­цікавленості предметом, а й виховують певні моральні якості та якості, пов'язані з розумовою діяльністю, так звані інтелектуальні почуття (справедливості, честі, обов'язку, відповідальності і т. ін.); ці заходи дають дітям можливість поглибити свої уявлення про роль того чи іншого предмета у житті; спільна робота і зайнятість дітей у різних видах діяльності в рамках предметного тижня сприяє вихованню то­вариства, навчає роботі у колективі тощо.

Так, для стимулювання розумової діяльності молодших школярів і заохочен- ня їх до активної участі у заходах предметного тижня треба збудити їхній інте- рес. Для збудження інтересу вчитель повинен шукати і знаходити відповідні за- ходи і форми, завдяки яким можна не лише привернути увагу школярів до них, але й викликати у дітей здивування.

Слід продумати і детально розглянути питання про те, як підтриму­вати поча-ткову увагу й інтерес до заходу, що проводиться. При цьому треба зважати на те, що матеріал, який вчитель добирає і пропонує для різних форм роботи у рамках предметного тижня, повинен бути зрозумілим для кожного, інакше він не викли- че бажаного інтересу. Для того, щоб підтримувати інтерес, до всього нового слід залучати елементи старого, відомого дітям. Перевантаження завдань застосуван- ням лише старих знань і вмінь або лише нових знижує інтерес до їх виконання. Тож співвідношення між зазначеними знаннями і вміннями має бути оптималь- ним.

Важливе значення має також вибір форм проведення предметних тижнів вза- галі й їх окремих етапів та заходів зокрема. Їх слід обрати з урахуванням індиві- дуальних особливостей учнів. Тому доцільним і важливим є вивчення індивіду- альних особливостей учнів і добір для них найбільш цікавої форми роботи, як у межах підготовки предметного тижня, так і при його проведенні.


План
Перший день

1. Організаційна частина (лінійка).
2. Урок-змагання «Птахи та звірі» для учнів 1- 2 класів.
3. Виставка ілюстрацій про природу.
Другий день

1. Проведення конкурсу вірша про природу.
2. Відкритий урок у 4 класі «Земля – наш дім».
3. Складання та розгадування кросвордів про природу.
Третій день

1. Конкурсне змагання серед учнів 1 – 4 класів «Дивосвіт природи».
2. Екскурсія на пташине подвір’я (2 клас).
3. Цікава інформація «Синиці України».

Четвертий день

1. Нестандартний урок природознавства у 3 класі «Рослинний і тваринний світ
лісів і полів ».
2. Урок-гра для школярів 4 класу «Наша Батьківщина – Україна».
3. Ігри екологічного спрямування для учнів 1- 2 класів.
П’ятий день

1. Цікаві задачі з природничим змістом для учнів 3 – 4 класів.
2. Виховний захід «Квіти – це історія нашого народу».
3. Підведення підсумку природничого тижня.

^ Перший день
І. Організаційна частина (лінійка).
На початку навчального дня учитель повідомляє учням про початок тижня природознавства в початкових класах школи. Нагадує про роботу, яку учні вико- нали в ході підготовки, оголошує заходи тижня, повідомляє, в яких з них діти

візьмуть участь першого дня. Звертає увагу учнів на святкове прикрашення кла- сних кімнат, стенди, стіннівки, плакати тощо.
ІІ. Урок-змагання «Птахи та звірі» для учнів

1-2 класів
Урок-змагання
^ «ПТАХИ ТА ЗВІРІ»
Ділимо клас на дві команди: "Птахи" та "Звірі". Діти завчасно отримали зав-дання, підготували загадки, прис­лів'я, кросворди про тварин та намалювали ем- блеми.

І етап

Прислів я і приказки про тварин"

Команда "Птахи"

Ворона. Ворона вороні око не виклює.

Горобець. Восени і горобець багатий.

Журавель. Занадився журавель до бабиних конопель.

Зозуля. Не всім туди лізти, де зозуля кує.

Ластівка. Ластівка день починає, а соловей закінчує. Одна ластівка весни не ро- бить.

^ Лелека. Де лелека водиться, там щастя ро­диться. Лелеко, лелеко, чи до осені

далеко?

Синиця. За морем і синиця птиця. Синиця - горобцю сестриця. Краще синиця в руці, ніж жура­вель у небі.

Команда "Звірі"

Вовк. Вовка в плуг, а він дивиться у луг. Вовк лиси­ці не рідня, та повадка одна Вовк старіє, але не добріє.

З а є ц ь . За двома зайцями не гонись, бо й жодного не піймаєш. Заєць спить, а очей не жмурить. Заєць тоді сміливий, коли лев у клітці.

^ Лисиця. Дивиться лисичкою, а думає вовком. З лисами і сам лисом станеш. Лис лиса не кусає. І на хитру лисицю капкан знайдеться.

Їжак. Їжак їжака голками не залякає. На мені покатаються, як на їжаку.

Ж а б а . Кожна жаба хвалить своє болото.
II ет а п

"^ Загадки про тварин"

Команда "Птахи".

1. Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки, хату на хаті має, жабам рахунок знає. (Лелека)

2. Цілий день стукаю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю - я ко-машок дістаю. (Дятел)

3. Маленький, сіренький, по полях літає, уночі співає. (Соловейко)

4. Уночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі, ба­чить серед ночі. (Сова)

5. Дивиться на землю, як зерно клює. Дивиться на небо, як воду п'є. (Курка)

6. На зріст маленька, свитка сіренька, і у лісі в хо­лодку все кує: "Ку-ку! Ку-ку!" (Зозуля)

7. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, за- сміявся й оселився. (Шпак).

Команда " Звірі".

1. Маленьке, сивеньке, всіх людей одягає. (Вівця).

2. Хоч не шию я ніколи, а голок в мене доволі. (їжак)

3. Влітку наїдається, а взимку відсипається. (Ведмідь)

4. Сірий, зубастий , по полю блукає, ягнят шукає. (Вовк)

5. Горбатий міст на чотирьох ногах стоїть. (Вер­блюд)

6. Ніс, як у свинки, та колючі щетинки. (Їжак)

7. Коло бабусі стоїть дід у кожусі, проти печі грі­ється, без водички миється. (Кіт).

III етап

КРОСВОРД

Команда. " Звірі "

  1. Перший я приніс весну,

Пробудив усе від сну.

Заспіваю під вікном,

А звуть мене....(Шпаком)

2. Хто комах з кори виймає,

Про здоров'я лісу дбає? (Дятел)

3. Біла латка, чорна латка,

По березі скаче. (Сорока)

4. Який птах найважчий в Україні? (Д р о х в а )

5. Спереду шильце, а ззаду вильце.

Ззаду суконце, а спереду

білий рушничок. (Синиця)1

П

2
Т3
А4X5И
Команда «Птахи»

  1. З бородою, а не мужик.

З рогами, а не бик. (Коза)

3. Сам собі і путь освітить,

Якшо з'їсти когось мітить... (Вовк)

  1. Ще не впав на землю сніг —

Ми ховаємось в барліг,

І до теплої весни

Поринаємо у сни... (Ведмідь)

4. Що за звір, що на носі має він великий ріг... (Носоріг)

5. Пухнастий клубочок під столом вуркоче... (Кіт)1
3


2

В


3


І


4


р

5

ІIV етап

Вікторина для допитливих

Про птахів.

1. Які птахи не сідають на землю? (Стрижі)

2. Чиї пташенята не знають своєї матері? (Зозулині)

3. Якого птаха підтримує хвіст, коли він сидить на дереві? (Дятла)

4. Який птах найшвидше літає? (Стриж)

Про звірів.

1. Яких тварин називають "лісовим інженерами"? (Бобрів)

2. Куди бігти зайцеві зручніше - згори чи вгору? (Вгору, бо у нього передні

ноги коротші).

3. У якої тварини восени народжуються малята? зайчихи, їх називають "листопадниками").

V е т а п

Підсумок змагання

ІІІ. Виставка ілюстрацій про природу.
Другий день
І. Проведення конкурсу вірша про природу.

Конкурс вірша про природу

^ ОСІННІЙ ВІТЕР

Ой шумить холодний вітер,

Аж гуде, Жовте листячко тріпоче

Де-не-де, А берізка гілочками

Вся тремтить:

«Ой, не рви ти, вітре, коси

Хоч на мить!

Бо замерзну я без листя

У снігу!» Вітер листя обриває:

«Гу-гу-гу! Не замерзнеш ти під снігом,

А заснеш, А навесні свіжі коси Заплетеш ».

(^ К. Перелісна)

КАЛИНОНЬКА

Ось калина над рікою

Віти стелить по воді.

Хто це щедрою рукою

їй намистечко надів?

Червонисте, променисте,

Розквітає, як огні.

Дай хоч трішечки намиста,

Калинонько, і мені...

(І. Кульська)

РОМАШКА

На стрункій високій ніжці,

Біля річки, на лужку,

У косинці-білосніжці

Стрів я квітоньку таку.

Ясним оком жовтуватим

Посміхалася мені...

Я хотів її зірвати,

А бджола сказала: - Ні!

(І. Кульська)

^ СОНЦЕ І ДИМ

Вийшли вранці ми.

Дивне місто проти сонця!

Всі взолочено віконця...

Ні, такої ще зими не стрічали ми.

Проти сонця дим, проти зимнього

патлатий, що з труби зверта

від хати, й понад садом молодим

тане, тане дим...

Ох, яка ж краса!

Сад увесь убрався в іній,

проти сонця він — як синій.

Гілля до землі звиса, —

дим же в небеса...

(П. Тичина)

^ ПІДЕМ, СТАНЕМ ПІД ТОПОЛІ

Підем, станем під тополі.

Все летять, летять граки...

І танцює дощик в полі,

В боки взявшись, - іч який!

Дощик каже: - А я бризну! –

Каже льон: - А я росту! –

Діти кажуть: -

Ми Вітчизну

Нашу любимо святу!

(П. Тичина)

ЗІРКА

Зірка не спить у моєму вікні.

Зірці не спиться.

Не спиться й мені.

Що я для неї?

А бачиш:

зі мною зірка сумує

теж за весною...

Хочеться зірці терпкої роси,

Хочеться слухать

птахів голоси, хочеться

впасти під ранок на землю і

загойдатись на гілці зеленій...

Зірка сумує, лиш зрідка змигне,

ніби, манюня, втішає мене,

ніби шепоче: -

Скоро ж - весна...

Я засинаю - й вона засина...
(А. Костецький)


СОНЕЧКО

По-весняному вже

Гріє сонечко,

Заглядає до нас

У віконечко: «Гей, ви дітки малі,

Де ви гаєтесь?

Чом ще й досі в кутку

Темнім граєтесь?

Нуте швидше в садок,

На повітрячко!

Там, як зірка, для вас

Перша квіточка,

Із-під снігу трава

Пробивається,

Білим пухом верба

Одягається!»

(К. Перелісна)

ВЕСНА

Що з весною настає? –

Сніг у полі розтає.

А чому то так буває?

Сонце його пригріває.

Що ж синіє на землі?

Ніжні проліски малі.

А що пнеться з-під листа?

- То травичка вироста.

А над полем що бринить?

- Любий жайворон дзвенить.

(К. Перелісна)

ПРОЛІСОК

Я - пролісок синенький,

І перший навесні

Сказати вам раденький:

«Кінець! Кінець зимі!»

З-під снігу мій листочок

До сонця простягну,

І ніжний мій дзвіночок

Вітатиме весну.

(К. Перелісна)

^ БІЛИЙ СНІГ

Густо літає в повітрі сніжок

Білий, лапастий, легенький,

Тихо, несміло вкриває садок,

Липне до вікон стареньких.

Яблуня й вишня біленькі, пухкі,

Біло-зелена ялина,

Вкрилися снігом посохлі квітки,

Килим м'який на стежині.

Чисто і ясно, мов свято прийшло,

Радісно дихають груди,

Наче закрилось від нас усе зло,

Наче покращали люди.

Тиша і спокій на душу лягли,

Сум відлетів далеченько...

Тихо кружляють сніжинки малі,

Липнуть до вікон стареньких.

(К. Перелісна)ІІ. Відкритий урок у 4 класі.
^ ЗЕМЛЯ - НАШ ДІМ
следующая страница >>