asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 18 19 20 21 22

^ Система творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей.

По визначенню вчених-психологів, творчість є сила, що сприяє позитивній самооцінці і забезпечує самопросуванню індивіда у своєму розвитку.

Система творчих завдань істотно впливає на мислення, мову, уяву, активність дитини. Творчі завдання дозволяють широко спиратися на суб'єктний досвід дитини і цілком співзвучні з концепцією ООН (особистісно-орієнтоване навчання). Важливо, щоб творчі завдання носили і розвиваючий характер.

Творчі завдання, по суті, пронизують весь урок від початку і до кінця, незалежно від теми уроку і цілей і задач, поставлених на ньому. Творчі завдання допомагають у формуванні творчого мислення дітей. Зорова наочність у сполученні зі слуховой, руховим і тактильним відчуттями допомагають дітям одержати уявлення про особливості того чи іншого предмету або теми. При цьому працюють і розвиваються такі механізми мислення, як аналіз, синтез, розвивається образна мова дітей. У момент виконання творчих завдань у дитини виникає активна уява.

Творчі завдання важливі для формування асоціативного мислення, оволодіння навичками порівняльного аналізу за допомогою міркування. Наприклад: На що схоже ця хмара?. Цікавий опис конкретних явищ навколишнього світу (голос звірів, спів птахів, шелест листя) для того, щоб інші діти угадали, про що мова йде. Тут доречна і гра «Що на що схоже?». Усі ці завдання сприяють розвитку бачення й уміння зауважувати виразні властивості предметів і явищ.

Щоб творчі завдання носили розвиваючий характер, сприяли вихованню, навчанню, вони повинні застосовуватися в проблемній формі. Важливо створити пошукові ситуації, що сприяють самостійному пошуку відповідей і способів діяльності. Застосування проблемних методів вимагає витрати часу на уроці, але якщо діти самостійні у своєму пошуку, творчості, до усього доходять самі, то придбані ними знання набагато цінніше, тому що діти привчаються мислити, шукати, вірити у свої сили, тобто креативно розвиваються.

Зупинимося на типах творчих завдань, посильних для молодших школярів, у яких тісно стикаються закономірності різних видів мистецтва.

На мою думку, особливої актуальності ця методична проблема набуває на сучасному етапі, коли спостерігається значне поширення комп'ютерно-телевізійної мережі, що, вимагаючи мінімум інтелектуальних зусиль, привчає школярів до пасивного сприйняття інформації, призводить до загального падіння читацької культури та зниження інтересу до літератури.

Що ж ми розуміємо під творчим розвитком? Читаючи художній твір, дитина має справу з по-особливому організованим текстом, художнім мовленням, образним змалюванням картин життя, авторською точкою зору — з особливою естетичною формою пізнання світу. Для його сприйняття необхідні спеціальні читацькі уміння, літературні здібності. Вони визначають зміст літературного розвитку, тобто формування мовного чуття, чуття до звукової краси мови, відчуття образності художнього мовлення, емоційне реагування на поетичне слово, вміння мислити словесно-художніми образами, співпереживати, творити.

У програмі з читання для 2-4 класів літературно-художній розпиток представлений окремою змістовою лінією «Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного», яка по класах реалізується за темами «Я хочу сказати своє слово», «Візьму перо і спробую», «У кожного є співуча пір'їнка». Але розпиток літературних творчих здібностей учнів є складним і багатоплановим процесом. Тому на уроках читання під час вивчення усіх тем я використовую різні завдання, які охоплюють мотиваційний і процесуальний напрямки цього процесу. Умовно їх усіх розподіляю на такі групи:

 1. Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових творів. Позитивним моментом у сприйманні дитиною художнього твору є виникнення в дитини відчуття своєрідної близькості, зв'язку з його героями. Це допомагає їй краще зрозуміти бажання, думки інших людей, збагнути людську цінність і усвідомити свою унікальність (додаток 1).

 2. Завдання, в основі яких — використання прийому емпатії. Емпатія — співпереживання з героями твору, людьми, тваринами, рослинами шляхом перевтілення в ці образи. Перевтілення дає поштовх до роздумів, пережидань, оцінки, дає змогу розвивати творчі здібності учня, стимулювати його активність, збуджувати інтерес до власного емоційного стану, сприяє самоствердженню, появі віри у власні можливості (додаток 2).

 3. Завдання для розвитку творчої уяви засобами слова. Дослідження О. Я. Савченко і мій власний досвід переконує у високій ефективності для розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках читання таких видів завдань:

 • ознайомлення з найпростішими прийомами розвитку творчої уяви;

 • складання творів-мініатюр за опорними словами та словосполученнями;

 • складання творів-описів на основі узагальнення особистих вражень, спостережень у природі;

 • придумування казок;

 • складання віршів (додаток 3).

 1. Завдання, що сприяють збагаченню словникового запасу дітей.

 2. Творчі види роботи на основі прочитаного тексту. (Додаток 5)

 3. Літературні ігри. (Додаток 4) Це особливий різновид педагогічних ігор, джерелом яких слугує навчальний матеріал з літератури (тексти художніх творів, теоретико-літературні поняття, відомості з біографії письменників та інше). Літературні ігри спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання і розуміння прочитаного, на організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей.

Щоб твір був повністю сприйнятий, щоб дитина могла займатися творчою діяльністю на основі прочитаного, емоційне сприймання твору я обов'язково поєдную з його логічним аналізом. Корисними тут стають завдання на смисловий і структурний аналіз твору: визначення головного у творі (добір заголовка, складання плану, формулювання головної думки тексту), порівняння вчинків і характерів героїв, художніх описів, вражень.

Власний досвід доводить, що систематичне і продумане використання завдань та ігор у навчанні сприяє не тільки літературному розвитку, а й забезпечує загальний розвиток особистості дитини.

Додаток 1

Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових творів

 • Прочитайте твір Олександра Копиленка «Найвеселіший місяць» чи можна сказати про травень, що він найвеселіший місяць? Обгрунтуйте відповідь '

 • Порівняйте, як описана краса осені у віршах С. Сухомлинського «Скільки барв кругом розлито...» та К. Перелісної «Золота осінь». Які нові думки, образи виникли у вас під час читання цих творів? (З клас ).

 • Що тебе вразило в оповіданні В. Сухомлинського «Сергійкова квітка» (3 клас)

 • Які почуття викликав у вас вірш Лесі Українки «Мамо, іде вже зима»? Користуйтесь таблицею почуттів.

Додаток 2

Завдання, в основі яких лежить використання прийому емпатії

 1. Гра «Якби я був ...».

Учням пропонується закінчити речення, яке починається зі. слів «Якби я був ...». Наприклад, «Якби я був Карлсоном, то …»

 1. ^ Гра «Фантастичні гіпотези».

Ця гра виражена у формі запитання: «Що було б, якби ...?». Для постановки запитання беруться будь- які підмети і присудки. їх поєднання дає гіпотезу, на основі якої можна працювати. Наприклад: «Що було б, якби до нас у клас прийшов Дід Мороз?».

 1. ^ Гра «Якби я потрапив у ...».

Учневі пропонується уявити, що він є одним із героїв твору.

Уяви, що ти хлопчик Веснянка з повісті-казки В. Нестайка «В Країні сонячних зайчиків». Якби ти потрапив до палацу Чарівних Казок, з ким із казкових героїв ти хотів би подружитися? (З кл.).

 1. ^ Гра «Перевтілення».

Дитині пропонується перевтілитися в інший образ і описати у 3-4-х реченнях. «Я – спляча книга».

 1. Гра «Я –Бджілка»

Вчитель пропонує дітям уявити себе певною ^

тваринкою чи рослинкою, тобто ввійти в образ і за допомогою тексту-опори скласти твір:

Я (яка?) бджілка.

Мені подобається (що?)

Я не люблю

Світ навколо мене дуже

Мене оточують (які?) (хто?)

Вони (що роблять?)

Я дивлюся на (що?) і мені стає (як?)

Додаток 3

Завдання для розвитку творчої уяви засобами слова

Суть цього методу полягає в тому, що події з різних казок переплітаються й розгалужуються за новим сюжетом. Наприклад, Колобок у лісі зустрічає бременських музикантів і проситься з ними в дорогу.

1. Створення уявних образів за словесним описом.

 • Спробуйте уявити озеро таким, яким його побачила автор вірша «Спить озеро» Леся Українка (З кл.).

 • Як можна проілюструвати вірш Я. Щоголіва «Осінь»? Які фарби — теплі чи холодні ви

використали б? (З кл.).

 • Чому твір Євгена Гуцала «Якого кольору слова» можна назвати «кольоровим» 93 клас)

 • Впізнайте предмет за ознаками: добра, мила,

лагідна, найрідніша. (Якщо діти не відгадують, що це за предмет, то вчитель називає, його функцію).

 • Впізнайте предмет за діями: повзе, шипить, блищить, жалить.

2. Створення словесних описів образів.

 • Розгляньте сюжетний малюнок у підручнику. Пофантазуйте, які події могли б відбуватися, складіть невелике оповідання
 • Розкажіть, як описано Дніпро у вірші Т. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». Якщо ти бачив Дніпро, то опиши, яким він буває, яким ти його побачив уперше (4 кл.).

 • Пофантазуйте, на що схожа літера, де живе, що їсть, з ким дружить, який .у неї характер? (1 кл.).

 • Опишіть шум лісу. Який цей звук — товстий чи тонкий, широкий чи вузький, добрий чи злий, солодкий чи гіркий?

 1. Складання творів-мініатюр за опорними словами та словосполученнями

Складання маленьких оповідань чи казок за набором опорних слів.

 • горобець, струмок, подих весни, бруньки, свіжість, добрий настрій;

 • дерево, жолудь, вітер, сон, паросток, дубочок.

 • Літній день, веселка, рибка, озеро.

 1. Складання творів-описів на основі узагальнення особистих вражень:

 • Складіть кілька речень про квіточку. Не забудьте, що вона, як і ви, мріє, дихає, радіє, сумує, сподівається Розкажіть про мрії весняного ранку, який постукав у ваше вікно.

 • Опишіть, яким ви уявляєте фантастичне

місто.

 • Розкажіть, якою ви уявляєте школу майбутнього.

5. Придумування казок

 1. Створення власної казки-кальки з будь-якої відомої.

 2. Переплітання подій різних казок та створення власної оригінальної казки.

 3. Створення казок за поданим темами:

Теми для 1-2 класів: «Як блакитна краплинка впала на землю», «Мандрівка осіннього листочка», «Про що розповіла сніжинка».

Теми для 3-4 класів: «Казка про бджілку, яка живе у дзвіночку», «Звідки узялася жирафа?»

6. Складання віршів

 1. Доказування чистомовок.

 2. Складання римованих віршів на тему Наприклад:

Ки-ки-ки, ки-ки- ки,

На горищі є мішки.

Ка-ка-ка, ка-ка- ка,...

(Прийшли мишки до мішка).

Ок-ок-ок, ок- ок-ок,...

(Це ж був його мішок).

Ку-ку-ку, ку-ку-ку,

...(Миші з’їли всю муку). Ко-ко-ко, ко-ко- ко,...

(Гірко плаче Пилипко).


 1. Доповнення віршів добиранням слів, що римуються.

 2. Відновлення віршів на основі рими і змісту. 1. Складання віршів за римами

Трава,

Горобці,

Покрива,

Кінці

Додаток 4

Літературні ігри

 1. Кросворди.

Наприклад, кросворд до уроку «Підсумок теми «Похвала книгам» (З клас).

Завдання. Вписавши по горизонталі правильні відповіді, отримаєте прізвище людини, яка зробила багато для розвитку українського книгодрукування.1
24


5

6
 1. Як називається невеличка книжечка, яка заведена на усіх читач і і бібліотеки і в яку вписують дані про взяті книги? (Формуляр.)

 2. Спеціально оброблена шкіра молодих тварин, яку колись ви користовували для письма. (Пергамент.)

 3. Майстерня, фабрика, де виготовляють книги. (Друкарня.)

 4. Автор оповідання про сплячу Книгу. (Сухом линський.)

 5. Хто заснував першу бібліотеку в Київській Русі? (Мудрий.)

 6. У якому вірші «Сонце перегортає сторінки й світло вливає в лі тери та слова»? («Соняшник».)

 7. Який князь створив на Русі перші школи? (Великий.)

(Слово, яке вийшло у виділеному вертикальному стовпчикуФедоров.)<< предыдущая страница   следующая страница >>