asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10


ЗМІСТ

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 17

1.1. Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності 17

промислові – заводи, фабрики, комбінати, шахти, родовища та ін.; 20

сільськогосподарські – колективні сільськогосподарські підприємства (КСП), фермерські господарства, приватні, приватно-орендні підприємства тощо; 20

транспортні – залізничного транспорту (управління, відділи залізниць, станції, депо); водного транспорту (пароплавства, порти); цивільної авіації (об’єднання, аеродроми, аеропорти, авіалінії); автопідприємства (автокомбінати); територіальні управління трубо­провідного транспорту тощо; 20

будівельні – будівельні управління, комбінати тощо; 20

зв'язку – поштамти, телеграфи, телефонні станції тощо; 20

торгівлі – універмаги, гастрономи, торговельні будинки, спеціалізо­вані та фірмові магазини; 20

житлово-комунальні – житлово-експлуатаційні та ремонтно-експлуа­таційні управління, енергомережі, тепломережі та ін. 20

масові об’єднання громадян (політичні партії, релігійні організації, добровільні товариства, професійні спілки тощо); 22

органи громадської самодіяльності (з охорони громадського порядку); 22

органи громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів, домові, вуличні комітети тощо). 22

попередження, що виноситься легалізуючим органом у письмовому вигляді; 24

штраф, який застосовується в разі грубого або систематичного вчинення правопорушень. Штраф накладається в судовому порядку за поданням легалізуючого органу або прокурора; 24

тимчасова заборона (призупинення) окремих видів або всієї діяль­ності об’єднання громадян. Даний вид стягнення застосовується з метою припинення незаконної діяльності об’єднання громадян за поданням легалізуючого органу або прокурора в судовому порядку на строк до 3 місяців; 24

примусовий розпуск (ліквідація) об’єднання громадян провадиться за рішенням суду в таких випадках: 24

порушення норм права; 27

несприятливі наслідки у вигляді штрафу; 27

порушник, яким може стати юридична особа, зокрема державний орган; 27

органи (посадові особи), уповноважені накладати стягнення (органи податкової інспекції, голова Держстандарту); 27

ознаки, характерні саме для адміністративної відповідальності, – нерівність сторін (юридична особа підконтрольна в певній сфері своєї діяльності державному органу), і спрощена процедура накладення стягнення. 27

1.2. Історія та сучасний стан законодавчого регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні 34

відсутність юридичних осіб серед суб’єктів адміністративної відповідальності, передбачених КпАП, ще не свідчить про те, що вони не можуть бути ними, адже законодавство України про адміністративні правопорушення складається, крім цього Кодексу, з інших законодавчих актів України, якими така відповідальність вже встановлена; 39

санкції, що застосовуються до підприємств, установ або організацій (юридичних осіб), передбачені законами України, мають адміністра­тивно-правовий характер і є необхідним атрибутом адміністративної відповідальності; 40

адміністративній відповідальності як фізичних, так і юридичних осіб притаманні спільні ознаки, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності (дисциплінарної, кримінальної та цивільно-правової) та надають підстави стверджувати, що саме про неї йде мова у законах України, нормами яких встановлено відповідальність юридичних осіб; 40

притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за адміністративні проступки і застосування до юридичних осіб за аналогічні порушення інших видів юридичної відповідальності є порушенням конституційного принципу рівності суб’єктів права перед законом; 40

інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб не тільки має повне право на існування, але й є одним з ефективних засобів забезпечення дотримання приписів правових норм, поштовхом для подальшого вдосконалення захисту адміністративних відносин і зміцнення законності. 40

1.3. Проблеми провадження в справах про адміністративні проступки юридичних осіб 41

^ РОЗДІЛ 2
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 48


2.1. Зміст та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб 48

2.2. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб 61

як свідок у справі про правопорушення юридичної особи може бути викликана будь-яка особа, про яку є дані, що їй відомі будь-які обставини, що підлягають установленню по справі; 65

на виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов’язаний з’явитись у зазначений час, зазначене місце та дати правдиві пояснення, повідомити відоме йому у справі і відповісти на поставлені йому запитання; 66

свідок несе передбачену законом відповідальність за свідомо неправдиве свідчення. 66

дата і місце його складання; 72

прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка склала протокол; 72

назва підприємства, установи, організації, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце реєстрації; 72

прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи, в присутності якого складено протокол; 72

прізвище, ім’я, по батькові свідків (за наявності); 72

дата і місце вчинення та суть правопорушення; 72

нормативно-правовий акт, який передбачає адміністративну відповідальність за дане правопорушення; 72

інші відомості, необхідні для вирішення справи. 72

експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа, у разі, коли виникає потреба в спеціальних знаннях; 74

рішення про провадження експертизи оформлюється у вигляді письмового клопотання органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа; 74

на письмовий виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, експерт зобов’язаний з’явитися у зазначений час, зазначене місце і дати об’єктивний письмовий висновок у поста­влених перед ним питаннях; 74

експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додат­кових матеріалів, необхідних для надання висновку, бути присутнім при розгляді справи, з дозволу посадової особи, що розглядає справу, ставити представнику юридичної особи, потерпілому, свідкам пита­ння, що стосуються предмету дослідження; 74

експерту може бути заявлено відвід на підставах, визначених законом. 74

найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка винесла постанову; 78

дату розгляду справи; 78

відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа; 78

викладення обставин, установлених при розгляді справи; 78

зазначення Закону, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; 78

прийняте у справі рішення; 78

розрахунковий рахунок та зазначення установи банку, до якої можна сплатити штраф; 78

вказівку про порядок і строк оскарження прийнятого рішення у справі. 78

Якщо при вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення на юридичну особу одночасно вирішується питання про відшкодування цією особою матеріальної шкоди, то в постанові вказується розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. 78

Якщо під час попереднього адміністративного розслідування застосовувались такі заходи забезпечення провадження як огляд і вилучення, то в постанові має бути вирішено питання про вилучені речі і документи. 79

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. 79

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністратив­ного стягнення; 86

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; 86

смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі 86

скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; 87

ліквідація юридичної особи, щодо якої було розпочато провадження в справі. 87

ВИСНОВКИ 95

цей закон буде містити загальні засади адміністративної відповідаль­ності юридичних осіб, стане центром системи чинного законодавства, норми якого безпосередньо встановлюють відповідальність юридич­них осіб і уже застосовуються на практиці; 96

основи законодавства, які за змістом і обсягом є невеликим нормативним актом, порівняно з КпАП можуть бути розроблені та прийняті у більш стислі строки. Крім того, здійснення кодифікації всіх норм про адміністративну відповідальність юридичних осіб шляхом включення їх у КпАП є завданням досить складним і потребуючим узгодження з уже існуючим чинним законодавством з цих питань; 96

мета прийняття цього закону – регламентація загальних засад адміні­стративної відповідальності юридичних осіб на перехідний період до прийняття єдиного кодифікованого акту (скажімо, нового КпАП або іншого спеціального Кодексу про адміністративну відповідальність юридичних осіб). По суті, розробку й прийняття такого нормативного акту, як Основи законодавства України про адміністративну відпові­дальність юридичних осіб, слід розглядати як підготовчий етап для подальшої, найбільш ефективної, всеохоплюючої кодифікації з урахуванням практики застосування правових норм, що складуть його матеріальну і процесуальну частину; 96

такий закон встановить лише підстави та загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і не буде включати склади правопорушень, закріплених вже існуючими нормативними актами. Це в свою чергу буде сприяти однозначному тлумаченню і застосуванню посадовими особами юрисдикційних органів норм, що регулюють відповідальність юридичних осіб, і припиненню існуючої практики встановлення адміністративної відпо­відальності юридичних осіб підзаконними нормативно-правовими актами. Прийняття і застосування таких підзаконних актів суперечить п.22 ч.1 ст.92 Конституції України, згідно з яким діяння, що є адміністративними правопорушеннями, та відповідальність за них встановлюється виключно законами України. 97

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 103

ДОДАТКИ 117


следующая страница >>