asyan.org
добавить свой файл
1
Вступний інструктаж

Інструкція № 1г

з пожежної безпеки в школі для учнів
І. Загальні положення
1. Кожен учень повинен знати і вміти застосовувати правила пожежної безпеки. Уміти користуватися засобами пожежогасіння у випадку виникнення пожежі.

  1. Приміщення школи обладнують первинними засобами пожежогасіння, які утримуються в справному стані (порошковий чи вуглекислотний вогнегасник, ящик з піском).

  2. Виходи зі школи постійно тримаються у справному стані і нічим не захаращені.

  3. Забороняється використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

  4. Категорично забороняється користуватися в школі відкритим вогнем.


II. Вимоги безпеки на випадок пожежі
1. У разі виникнення пожежі в школі учні повинні:

  • негайно сповістити про пожежу найближчого працівника школи;

  • організувано під керівництвом працівників школи вийти з приміщення школи, не панікуючи.


Розроблено:

Заступником директора з НВР, який відповідає за організацію

роботи з охорони праці ______ Галіцькою С.П.
Інструкція № 1б

^ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

для учнів

(Програма проведення)
1. Загальні відомості про навчально-виховний заклад

Навчальна дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил.

Усі учні при прийнятті до школи і в процесі навчання проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правильні дії при виникненні аварії.

Допуск до навчання осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці, забороняється.

Учні школи зобов'язані:

виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці, вчитися сумлінно;

виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, бережливо ставитися до майна школи;

у встановлені строки проходити медичний огляд.

Час початку і закінчення навчання встановлюється у відповідності з режимом робочого дня і затверджується директором. Навчальний час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом.

Необхідність підвищення рівня безпечних умов праці у навчальних закладах зумовлена особливою турботою про збереження життя і здоров'я підростаючого покоління. У процесі навчання учні оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до суспільно корисної, продуктивної праці.

У зв'язку з цим, першочерговим є завдання створення здорових і безпечних умов праці й навчання. Охорона здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу у школі, при залученні їх до суспільно корисної праці повинна бути організована так, щоб заздалегідь виключити можливі несприятливі наслідки, а заходи щодо виконання вимог норм, правил та інструкцій з техніки безпеки, щоб мали попереджувальний, профілактичний характер, тобто виключали б ситуації, які можуть призвести до травматизму. Обов'язковим у роботі з охорони праці у школі є навчання та інструктування про безпечні методи праці як працюючих , так і учнів.

Виконання вимог правил з техніки безпеки учнями є обов'язковим у роботі, спрямованій на організацію безпечних та здорових умов праці співробітників, а також учнів - під час проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

^ Учні зобов’язані:

- піклуватися про своє здоров'я та не шкодити здоров'ю інших громадян;

- проходити своєчасні профілактичні щеплення та медичні огляди;

- надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які потрапили в умови, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Держава піклується, щоб виробниче навчання підлітків проводилося тільки з тих професій, які відповідають їх вікові, фізичному і розумовому розвиткові та стану здоров'я. Трудове навчання здійснюється під систематичним медичним контролем.

^ Загальні правила електробезпеки

Електробезпека — це система організаційних і технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електричної електрики.

Електротравма - це травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги.

Особливості електротравматизму:

- організм людини не наділений властивістю , за допомогою якої можна було б визначити наявність електроструму;

- електротравма може виникнути без безпосереднього контакту зі струмопровідниками, частинами устаткування (ураження через електричну дугу, крокову напругу, тощо);

- електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях контактів і на шляху проходження через організм, а й на центральну нервову систему, що спричиняє ураження внутрішніх органів (порушення нормальної діяльності серця, зупинку дихання тощо).

Дія електричного струму на організм людини супроводжується зовнішнім ураженням тканин та органів у вигляді механічних ушкоджень електричних знаків, електрометалізації шкіри, опіків.

Електричний струм, проходячи через організм людини, спричиняє термічну, електролітичну та біологічну дії.

Термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, в нагріванні до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку, що стає причиною серйозних функціональних розладів.

Електротермічна дія струму виявляється в розкладанні органічної рідини крові, що призводить до значних порушень її фізико-хімічного складу.

Біологічна дія струму виявляється у подразненні і збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів.

Тривалість проходження струму через організм впливає на кінцевий результат ураження: чим довше проходження струму, тим більша можливість тяжкого і смертельного наслідку.

Правильне користування електроенергією виключає випадки ураження електричним струмом.
^ Учням забороняється:

Вмикати без дозволу вчителя електричні прилади.

Залишати без нагляду працюючі технічні засоби.

Вставляти в отвори розеток будь-які предмети.

Приносити у кабінет легкозаймисті, вибухонебезпечні предмети.

^ Основи гігієни та санітарії

Санітарія - це система організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання захворювань та отруєнь.

^ До організаційних заходів належать:

дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років;

проведення попередніх та періодичних медичних оглядів;

^ Технічні засоби передбачають:

- систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях;

- розробку та конструювання обладнання, що виключає виділення пилу, газів та пари, шкідливих речовин у приміщеннях;

- влаштування систем вентиляції та кондиціювання робочого місця із шкідливими умовами праці;

- забезпечення захисту працюючих від шуму, вібрації, різних видів випромінювання.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок становлять 10 кг., для підлітків віком 16-17 років встановлені такі граничні норми переміщення та підіймання важких речей: для юнаків - 12,6 кг; для дівчат - 6,3 кг.

Забороняється використання побутових приміщень не за призначенням. Усі побутові приміщення повинні мати на видному місці укомплектовані аптечки.
Розроблено:

Заступником директора з НВР, який відповідає за організацію роботи з охорони праці ___________ Галіцькою С.П.