asyan.org
добавить свой файл
1
03/26 від 09.09.2013 р. Фахівцям соціально-психологічної

служби міста

Міський методичний кабінет направляє фахівцям соціально-психологічної служби впровадження факультативних курсів, спецкурсів та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н.р.
/Згідно додатку до листа Департаменту освіти і науки від 03.09.2013 р.01/17-2138/

Матеріали надано на 4 аркушах для використання у практичній діяльності фахівців СПС.

Завідуюча міським методичним кабінетом ______________ І. М. Марченко

Вик. І. О. Зінченко 5-80-74


Додаток № 14 до листа

Департаменту освіти і науки

від_03.09 .2013 р. № 01/17-2138

Впровадження факультативних курсів, спецкурсів та курсів за вибором

Програми факультативних курсів, спецкурсів та курсів за вибором схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.) та листом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти». Зміст програм представлені у варіантах з кількістю 17, 35, 52 та 70 годин, які реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів використовуються програми спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів.
Організаційний аспект щодо використання

програм курсів за вибором і факультативних курсів

«Насамперед зауважимо щодо кількості годин на рік для додаткових курсів: факультативи розраховані на 9-17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні. Ураховуючи вимоги Концепції профільної освіти, відвідувати курси за вибором мають усі учні класу. Програма курсу за вибором розрахована на 17-35 годин на рік, ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями від початку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.

Відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України № 496 від 03.06.2008 р.) «обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів із предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі» (Частина 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Пункт 3.1. Загальні поняття). В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів із факультативів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Перелік вимог щодо основних видів оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки зошитів, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів, їх перевірки й критерії оцінювання містяться у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 тощо. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу (інваріантної складової) лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.»

(Лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013-2014 навчальному році»)
Вимоги та особливості спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів
Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2013. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013-2014 навчальному році») вимоги до складання програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів викладені у Положенні про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області, затвердженого наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 15.04.2011р. № 134.

Спецкурс – навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст навчального предмета інваріантної складової навчальних планів.

Призначення (спрямування змісту) спецкурсів:

 • розвиток пізнавальних інтересів і навчальних здібностей учнів;

 • поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, що є обов’язковими у програмі даного предмета;

 • поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, які не входять в обов’язкову програму даного предмета;

 • формування стійкого пізнавального інтересу до певного предмета;

 • сприяння свідомій профорієнтації старшокласників, психологічній і практичній підготовці до здобуття обраної професії.

Особливості спецкурсів:

 • обов’язковість вивчення учнями всього класу;

 • предметне спрямування змісту;

 • науковість змісту, що базується на сучасних досягненнях галузі;

 • використання різних методів навчання: словесних, наочних практичних; перевага надається методам, що сприяють формуванню пізнавальної активності: проблемно-пошуковим, дослідницьким тощо;

 • зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах.

Курс за вибором (елективний курс) – це навчальний курс, який доповнює навчальний предмет і входить до складу допрофільної підготовки та профільного навчання.

Призначення (спрямування змісту) курсів за вибором:

 • сприяння самовизначенню школяра щодо профілю навчання, сфери майбутньої професійної діяльності;

 • забезпечення поглибленого та розширеного вивчення профільних предметів;

 • сприяння вивченню непрофільних предметів (орієнтація на певний вид діяльності поза профілем навчання, обраного учнем);

 • формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів тощо.

Особливості курсів за вибором:

 • добровільність вибору учнями, але обов’язковість відвідування в межах конкретного профілю;

 • варіативність програм за змістом: предметно-орієнтовані та міжпредметні;

 • достатня або надлишкова кількість (для забезпечення учням можливості реального вибору);

 • короткочасність;

 • завершеність, оригінальність змісту;

 • зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах.

Факультатив – це навчальний курс, що містить навчальний матеріал певного обсягу та структурно завершеного змісту, безпосередньо не пов'язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом.

Призначення (спрямування змісту) факультативних курсів:

 • розвиток творчих здібностей учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів;

 • орієнтація на формування здатності особи до самовизначення, на підготовку учнів до активної інтелектуальної праці;

 • реалізація ідей загального, інтелектуального та морально-етичного розвитку особистості;

 • сприяння глибшому ознайомленню з одним або кількома предметами певної освітньої галузі;

 • створення оптимальних умов для роботи з інтелектуально та творчо обдарованими учнями.

Особливості факультативних курсів:

 • добровільність вибору учнями;

 • оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних предметів інваріантної складової;

 • застосовуються форми та методи, характерні для позакласних занять;

 • використання активних форм і методів навчальної діяльності;

 • відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів у балах;

 • зміст навчальних занять фіксується записами у Журналі обліку роботи гуртка, факультативу, секції.