asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Таблиця 6.1. Елементи облікової політики стосовно основних об'єктів обліку
Об'гкт

обліку

Елементи облікової політики, що можуть виїна-чатись Наказом про облікову політику

^ Нормативні акти, яки­ми керу­ються

1

Основні засоби

1 ) Строки корисного використання основних засобів; 2) Методи нарахування амортизації; 3) Порядок переоцінки; 4) Порядок обліку витрат по утриманню основних засобів та їх ремонту.

П(С)БО 7

2

Нематеріа­льні активи

1 ) Строки корисного використання нематеріальних активів; 2) Способи нарахування амортизації активів.

П(С)БО 8

3

Запаси

1 ) Порядок розподілу заготівельно-складських ви­трат; 2) Порядок оцінки товарів в торгових організаціях; 3) Методи оцінки цінностей при їх вибутті

П(С)БО 9 П(С)БО 16

4

Поточна дебіторська заборгова­ність

1 ) Порядок оцінки; 2) Метод формування резерву сумнівних боргів

П(С)БО 10

5

Забезпе­чення

1 ) Склад резервів наступних платежів; 2) Порядок їх утворення.

П(С)БО 2

6

Доходи і витрати звітного періоду тощо

1 ) Об'єкт обліку витрат при виробництві продукції; 2) Склад витрат, що формують собівартість вироб­ництва продукції; 3) Оцінка витрат, що враховуються по об'єкту облі- | ку; 4) Метод обліку витрат на виробництво (в розрізі постійних та змінних витрат); 5) Система оплати праці працівників, зайнятих ви-робництвом продукції, 6) Порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат; 7) Метод оцінки виконаних робіт при розрахунках із і замовниками за повністю готовий об'єкт або поета- і пновиконані роботи; 8) Методи розподілу витрат виробництва продукції на ; її реалізовану частину і частину, що знаходиться в незавершеному виробництві; 9) Метод оцінки незавершеного виробництва при розрахунках з покупцем (замовником) за повністю готовий об'єкт; 10) Склад витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на витрати виробництва

П(С)БО 16 П(С)БО15

77