asyan.org
добавить свой файл
1
Виховання креативної особистості

засобами проектної технології

в навчально-виховному процесі» .

Зміни, що відбувалися в нашій країні за останні роки, визначили нове соціальне замовлення суспільства на діяльність системи освіти. У нових умовах на перший план виходить особа учня, його здібність до самовизначення і самореалізації, до самостійного ухвалення рішень і доведення їх до виконання, до рефлексивного аналізу власної діяльності.

Дитина активна і бере з наших навчальних і виховних дій тільки те , що хоче, відповідно до вже наявних потреб, мотивів і цінностей.

Самонавчання і самовиховання набагато ефективніші, ніж вузькоцільові, прагматичні дії педагога, тому зараз технології навчання повинні бути переорієнтовані з технології навчання на технології самонавчання і самовиховання, на розвиток здібностей в значенні створення необхідних умов для їх саморозвитку. Зараз актуальний розвиток здатності перенесення знань і навичок, одержаних в одній області, в будь-яку іншу сферу людської діяльності. Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інформаційні технології, зокрема технології інтерактивного навчання і метод проекту.

Застосування проектної технології сприяє:

 • самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і умінь учнів;

 • розвитку ініціативи, логічного мислення;

 • співробітництву, навичкам роботи в колективі;

 • баченню проблеми і вмінню приймати рішення;

 • одержанню і використанню інформації;

 • самостійному навчанню;

 • розвитку комунікативних навичок.

Використовуючи проектну технологію я як вчитель ставлю за мету: не лише передати учням суму знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань, сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі, розширити коло спілкування дітей, знайомство з різними культурами, історією, прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами.

Сьогодні навіть для того, щоб просто вижити, не кажучи вже про те, щоб вести більш менш достойне для людини існування, ми повинні сміливо йти назустріч новому, таким чином мати можливість проектувати наші взаємодії з світом, який постійно змінюється.

Це означа, що нам потрібно вчитися постійно життя потребує, щоб кожне нове завдання, яке ми даємо нашим учням, було б в якійсь мірі новим і для нас .

Для вчителя це повинно бути завдання, що вдосконалює навчальний процес на розвиток наших здібностей щодо вирішення нових педагогічних проблем і переносити знайдені принципи і рішення на інші проблемні ситуації.

Хто дійсно прагне чогось навчити своїх учнів, дати їм змогу розкрити свій інтелект та творчий потенціал, так чи інакше приходить до методу проектів. В наш час він по праву вважається одним з найефективніших, універсальним. Проектний метод передбачає принципово інший підхід: «Подумай, уяви, поміркуй над тим, яким шляхом і якими засобами це можна було б вдосконалити».

В своїй педагогічній практиці я прийшла до методу проектів, бо саме він є найбільш вдалим, дає можливість навчити своїх учнів отримувати знання і використовувати їх на практиці.

Учневі цей метод дозволяє в повній мірі проявити свої знання та вміння, відчути власну значимість і повірити в необхідність вчитися. Метод проектів дає дитині змогу розвивати свій інтелектуальний та творчий потенціал, встановлювати між предметні зв’язки, інтегрувати знання та вміння з різних галузей науки і техніки. Іншими словами, необхідні знання і правильні відповіді на питання, які виникають, учню необхідно добувати своїми зусиллями – саме тому і потрібно вчити в першу чергу. А кращий спосіб такого навчання – зайнятися розробкою і виконанням навчального проекту. Так як шляхи, способи, їх засоби, що ведуть до мети, дітям наперед не повідомляються, кожен учень повинен знайти їх сам, відкрити, а потім логічно побудувати.

^ Робота над проектом – практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має приблизно такий вигляд: «Я знаю, для чого мені треба все те, що я пізнаю, і де я можу ці знання застосовувати».

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову. Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, при цьому я використовую різноманітні методи і засоби навчання.

Використовуючи проектну технологію я застосовую різні (дослідницькі, пошукові, творчі) за своєю суттю методи, прийоми, засоби.

Результати виконання проектів мають бути конкретними, матеріально оформленими, готовими до впровадження і використання вчителем та учнями.

Отже, суть проектної технології полягає в тому, щоб стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань та показати практичне застосування надбаних знань, а саме: від теорії – до практики

Метою навчального проектування є створення мною, як вчителем, під час роботи таких умов, які дають в результаті індивідуальний досвід проектної діяльності учням. Таким чином, проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учнів.

При викладанні предмету історії найбільш ефективним, на мою думку, є інформаційний та творчий проект. Саме на цих двох етапах проектів, їх використанні на уроках історії я й хочу зупинитися.

Інформаційний проект.

Інформаційний проект спрямований на збирання інформації про якийсь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів. При використанні інформаційного проекту важливо продумати його структуру, мати можливість коректувати роботу учасників проекту.

Робота над інформаційним проектом складається з таких етапів:

 1. Підготовка теми і мети .

 2. Планування : визначення джерел, засобів збирання, способів представлення інформації, встановлення критеріїв оцінки результату .

 3. Збирання інформації, робота з літературою.

 4. Аналіз інформації та оформлення проекту.

 5. Презентація проекту й оцінка результатів.

Інформаційний проект є вдалим у 6 класі при вивченні теми «Стародавній Рим». Разом з учнями я визначила тему і мету проекту, дала випереджальне групове домашнє завдання- підготувати повідомлення по темам:

- місто Рим;

- Військова техніка в Римі;

 • Технічні винаходи римлян;

 • Життя і побут римлян;

 • Мистецтво і архітектура в Римі;

 • Цікаві факти з життя давніх римлян.

Далі ми визначили джерела та засоби збору інформації з теми. Кожна група працювала над своїм питанням самостійно. Моя роль , як вчителя, полягала в корекції підбору необхідного матеріалу, його аналізу та аргументації. Також наперед визначили критерії оцінювання очікуваних результатів.

На наступному етапі роботи («Презентація») учні представляють свою роботу: знайомлять інших учасників проекту з інформацією, отриманою шляхом вивчення питань з теми. Важливу роль під час презентації цієї теми відіграє оформлення. Це може бути газета реферат, комп’ютерна презентація. Оцінюючи роботу над проектом учасники ділились думками, виділяли найцікавіші роботи, слабкі сторони, пропонували шляхи виправлення проблем. Кожному учаснику проекту ставили оцінку. В більшості цією оцінкою є 10-12 балів. Позитивні емоції і успіх народжують бажання працювати далі.

Творчий проект.

Чітко визначеної структури цей метод не має, вона розвивається в залежності від очікуваних результатів та інтересів учасників проекту. В кращому випадку можна домовитись про бажані результати. Оформлення результатів проекту може бути у вигляді збірки, сценарію, відеофільму, та ін.

Творчий проект можна використовувати при вивченні різноманітних тем на уроках історії, але зупинитися хочу на позакласній роботі – підготовці до відзначення 50-ї річниці м. Жовті Води.

Робота над цим проектом складається з кількох етапів:

 1. Підготовка.

 2. Оформлення проекту.

 3. Проведення екскурсій і презентація фільму та мультимедійної презентації.

Перший етап: «Підготовка».

Свою роботу з учнями над цим проектом я розпочала з того, що визначила тему, мету проекту, створила пошукову групу по вивченню історії рідного краю.

Учні отримали завдання підготувати повідомлення про природні особливості місцевості, битву на Жовтих Водах під час Визвольної війни українського народу проти польської шляхти під керівництвом Б.Хмельницького, виникнення селища Жовта Ріка, і розвиток гірничої справи, період окупації селища фашистами під час Великої Вітчизняної війни і участь в ній жителів с. Жовта Ріка, присвоєння статусу міста з назвою Жовті Води, основні історичні пам’ятники міста.

На цьому етапі роботи було визначено засоби збору інформації, її подання, терміни.

Всі учасники проекту працювали самостійно, відшукували матеріали в міському історичному музеї, міськвиконкомі, бібліотеці. Моя роль як вчителя полягала в допомозі збирання інформації та її корекції. В кожній групі було визначено екскурсоводів, асистентів, оформлення своєї частини виступу.

Працюючи над цією темою, я запропонувала учням створити комп’ютерну презентацію і відеофільм та вмістити в них матеріал з історії рідного краю, над яким учні працювали впродовж місяця.

^ Другий етап: «Оформлення проекту».

Учні розділились на групи: перша група готувала екскурсію в шкільному краєзнавчому музеї, друга група готувала презентацію за допомогою комп’ютерної підтримки, третя група готувала відеофільм.

Разом з учнями ми затвердили текст для екскурсоводів, кількість і основний зміст слайдів для комп’ютерної презентації, визначили з яких розділів буде складатися наш фільм, хто буде нести відповідальність за кожну частину та головного редактора. Було визначено терміни початку і закінчення оформлення проекту.

Роль вчителя на цьому етапі роботи є дуже важлива: необхідно узагальнити інформацію по історії рідного краю, відібрати найбільш значиму, вибрати основні види міста, пам’ятні місця, які необхідно висвітлити у презентації та фільмі, підібрати музичне оформлення.

^ Третій етап: «Проведення екскурсій та представлення презентацій».

В день святкування 50-ї річниці м. Жовті Води група екскурсоводів провела для учнів і гостей школи екскурсії в краєзнавчому музеї школи.

Незвичайним, новим і цікавим виявився творчий проект другої і третьої груп. Це презентація, що виконана з допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office PowerPoint, де в короткій і дуже стислій формі була вміщена інформація про історію міста та історичні пам’ятники.

Найбільш вдалим виявися фільм «Живий подих історії». За короткий період часу автори фільму показали історичне минуле рідного міста та його сучасний вигляд.

Треба відмітити, що створення творчого проекту з комп’ютерною підтримкою та фільмом є складною справою.

По-перше, потрібно знайти необхідний ілюстрований матеріал, сканувати його і занести в комп’ютер, провести відеозйомку.

По-друге, потрібно з великої за об’ємом інформації вилучити найголовніше і в стислій формі передати її суть.

По-третє, зібрати всі відеоматеріали і комп’ютерні слайди та змонтувати проект.

Створення такого типу проектів – це є дуже важлива справа, бо вона дозволяє інтегрувати знання та вміння з різних предметів. Працюючи над створенням власного проекту учні отримали можливість розвивати не тільки свій інтелект та творчі задатки, а й комунікативні навички. Робота над творчим проектом виховує в дітях почуття відповідальності, необхідність доводити справу до кінця, бо від неї залежить результат успіху всієї групи.

Педагогічну цінність творчого проекту переоцінити важко. При цьому радикально змінюється роль вчителя. З власного диктатора-наставника він поступово перетворюється в більш компетентного колегу, в старшого партнера по дослідженню і розробці проекту, в кваліфікованого експерта-консультанта, який приходить на допомогу учням.

У підлітковому віці відбувається бурхливий, стрімкий розвиток особистості. Прагнення до самостійності, незалежності, творчості виявляється найяскравіше. Всіх підлітків привертає активна, вільна, рівноправна позиція в навчальному процесі. Діти відзначають, що проект цікавий саме тому, що виконується самостійно, лише з невеликою допомогою вчителя, форми і види презентацій залежать повністю тільки від їх власної фантазії.

На питання “Чому вдалося навчитися в ході роботи над проектом?” діти частіше відповідають:

 • виконувати все до кінця;

 • розподіляти правильно час;

 • представляти результати своєї праці;

 • розподіляти роботу в групі.

Ще Л.Н.Толстой в «Загальних зауваженнях вчителю» писав: «Для того, щоб учень вчився добре, потрібно, щоб він вчився охоче; для того, щоб він вчився охоче, потрібно: щоб те, чому навчають учня, було зрозуміле і цікаве і щоб душевні сили його були в найвигідніших умовах».

Думаю, що ці умови здійсненні при застосуванні методу проектів в своїй роботі.

Хочу відмітити, що неможливо примусити людину творити. Як писав фантаст А.Азімов в своєму чудовому оповіданні «Професія», людина сама повинна дійти бажання шукати, випробувати і помилятися. І лише той, хто готовий відстоювати своє право творити, здатний на справжню творчість, а наша задача, як вчителя, - мотивувати учнів на цю творчість, допомогти їм робити свої маленькі, а може, (хто знає?) і великі відкриття.