asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

З М І С Т


ВСТУП…………………………………………………………………………...........3
РОЗДІЛ 1

Теоретико-методологічні засади здійснення контролю у сфері

виконання Державного бюджету як функції державного управління
1.1. Місце контролю за виконанням Державного бюджету в системі функцій державного управління…………….……………………………………………....12
1.2. Порядок виконання Державного бюджету як об’єкт контрольної діяльності…………………………………………………………………...............30
1.3. Напрями удосконалення системи суб’єктів державного контролю у бюджетно-виконавчій сфері…………….......……………………………………..42
РОЗДІЛ 2

Організаційно-правовий механізм здійснення контрольної функції за виконанням Державного бюджету
2.1. Поняття та елементи механізму здійснення контролю за виконанням Державного бюджету як управлінської функції…………………………….........85
2.2. Види контролю за виконанням Державного бюджету та напрями удосконалення правового забезпечення їх здійснення.…………........................92
2.3. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як функції державного управління…………………..........................111
РОЗДІЛ 3

Проблеми забезпечення ефективності контрольної діяльності органів державної влади у сфері виконання Державного бюджету
3.1. Фактори, які впливають на ефективність контролю як функції державного управління………………………………………………………………………....131
3.2. Удосконалення інституту юридичної відповідальності у сфері виконання Державного бюджету………………………………………………………..........144
ВИСНОВКИ………………………………………………………….....................170
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.…………………................................186

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

В С Т У П

Актуальність теми. Розбудова державності в Україні супроводжується ускладненням процесів в економічній, соціальній і політичній сферах суспільного розвитку. За таких умов вирішальна роль належить фінансовій діяльності держави, тобто здійсненню нею та її компетентними органами функцій по планомірному утворенню, розподілу та використанню грошових фондів з метою реалізації завдань соціально-економічного розвитку. Оскільки Державний бюджет України є основним централізованим фондом коштів держави, він відіграє надзвичайну роль у матеріальному забезпеченні її функціонування, ефективність механізму якого переважно визначається дієвістю бюджетного контролю. У зв’язку з тим, що контроль за виконанням Державного бюджету України є однією із завершальних стадій управління державними фінансами, а також необхідною умовою ефективності управління бюджетним процесом в цілому, - постає актуальним визначення місця названого контролю в системі функцій державного управління, з’ясування об’єкту і системи суб’єктів контрольної діяльності у бюджетно-виконавчій сфері, аналіз механізму здійснення контрольної функції та розробка пропозицій по забезпеченню ефективності контролю у сфері виконання державного бюджету.

За абстрактним формулюванням державного бюджету як встановленої законом форми створення і використання фонду державних грошових коштів з метою забезпечення здійснення державних завдань і функцій постають податки, які виплачуються фізичними і юридичними особами, заробітна плата мільйонів громадян, фінансування соціальних програм, розвиток науки, культури і багато інших загальнодержавних потреб. Складна структура державного бюджету, обсяг коштів, що обертаються через нього, і багатоцільовий характер їх використання перетворюють процес контролю за використанням бюджетних ресурсів у досить складне завдання, вирішення якого має належати лише професіоналам високого рівня. Саме тому Конституція України ввела до системи суб’єктів контролю за виконанням Державного бюджету України невідомий раніше вітчизняній науці і практиці орган фінансового контролю з особливим статусом, який широко застосовується в переважній більшості розвинутих країн світу, - Рахункову палату України. Рівень правового забезпечення організації та діяльності як Рахункової палати України, так й інших контролюючих органів в цілому, - не відповідає інтересам суспільства і не є дієвим, у зв’язку з чим важливого значення набуває вирішення проблемних питань: про ефективність формування системи державних органів контролю за виконанням державного бюджету та їх місце в організації публічної влади; оцінку ефективності діяльності Рахункової палати України та чинників, які впливають на неї; розробку заходів, спрямованих на забезпечення координації контрольної діяльності в бюджетній сфері. Підґрунтям створення дієвої та найбільш ефективної системи законодавчого регулювання функціонування суб’єктів контролю за виконанням Державного бюджету України повинні стати глибокий аналіз правозастосовчої діяльності державних органів у сфері бюджетного контролю, та вивчення досвіду провідних країн світу зі сталими традиціями функціонування вищих органів фінансового контролю.

Актуальність дослідження зумовлюється також об’єктивною необхідністю розробки створення та правового закріплення гарантій, спрямованих на забезпечення виконання Державного бюджету України, запобігання порушенням бюджетної дисципліни та створення дієвого механізму юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення.

Для вітчизняної правової науки розробка проблем контролю за виконанням державного бюджету на сучасному етапі є значною мірою новим напрямом наукового пошуку. Спеціальні комплексні монографічні дослідження, присвячені даній проблематиці, відсутні. Хоча фрагментарне висвітлення проблеми бюджетного контролю має місце як в юридичних наукових статтях, так і в переважно економічних виданнях.

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали роботи: українських вчених юристів в галузі державного управління, фінансового права, адміністративного права, конституційного права, зокрема, В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, П.П. Андрушка, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, Л.К. Воронової, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, В.В. Копєйчикова, Л.Т. Кривенко, Є.Б. Кубко, Н.М. Мироненко, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришка, П.С. Пацюрківського, П.М. Рабіновича, А.О. Селіванова, М.Ф. Селівона, В.І. Семчика, А І. Сироти, І.П. Устинової, О.Ф. Фріцького, Л.К. Царьової, В.В. Цвєткова, В.М. Шаповала, В.О. Шевчука, Ю.С. Шемшученка; вчених-економістів, зокрема, М.Т. Білухи, Н.Н. Єпіфанова, М.І. Камлика, С.Я. Огородника, В.С. Огородника, Т.В. Сало, В.Н. Суторміної, В.М. Федосова; російських дослідників М.А. Алишевського, Г.А. Айвазяна, В.Г. Афанасьєва, І.Л. Бачило, Д.М. Бахраха, Є.А. Вознесенського, В.М. Горшеньова, Б.С. Кринської, Б.М. Лазарєва, Д.С. Лукашенкера, Г.Х. Попова, Н.Н. Ровинського, Н.Г. Саліщевої, Б.В. Смірнова, М.С. Студенікіної, Ю.О. Тихомирова, В.А. Татарінова, В.Є. Чиркіна, К.В. Шоріної, І.Б. Шахова, В.А. Юсупова; західних вчених К. Андерсона, Л. Гарамфалві, Генрі Р. Лорі, Є. Голдебанда, Ж. Матука, А. Пречманда, Дж. Робертсона, Б. Селоса, В. Танзі, А.Х. Тейлора, Х.С. Хевенса, Р. Холцмана, Г. Чаше, А. Честі.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний у дисертації напрям наукового дослідження знайшов своє підтвердження в Комплексній цільовій програмі боротьби зі злочинністю на 1995-2000 р. р., затвердженій Указом Президента України від 17 вересня 1996 року № 837/96. Дисертація виконана згідно з планами Міністерства внутрішніх справ України (п.3.1.Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 р.р.) і Національної академії внутрішніх справ України (п. Основних напрямків наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 1995-2000 р.р.). Особливого наукового значення набуває зв’язок дисертаційного дослідження з Концепцією розвитку законодавства України на 1997-2005 р.р., розробленою авторським колективом Інституту Законодавства Верховної Ради України, стаття 45 якої визначає, що “необхідно вирішити проблему законодавчого забезпечення фінансового контролю”.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є виявлення ефективності та стану розвитку і здійснення контролю за виконанням Державного бюджету України як функції управління та правового її забезпечення, розробка науково обґрунтованих пропозицій по створенню ефективної системи державних органів бюджетного контролю, та удосконалення законодавства, яке регулює суспільні відносини у названій сфері.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням завдань:

 • розкрити призначення та визначити місце контролю за виконанням Державного бюджету України в системі функцій державного управління;

 • здійснити аналіз стану наукової розробки даної проблеми в аспектах правового забезпечення, управління та організації контрольної діяльності;

 • проаналізувати складові елементи національної системи контролю за виконанням Державного бюджету України;

 • вивчити правозастосовчу діяльність державних органів, які здійснюють контроль у сфері виконання Державного бюджету України;

 • проаналізувати діюче законодавство, яке регламентує контрольну діяльність за виконанням Державного бюджету України, на предмет інтеграції, системності, достатності, наявності суперечностей і прогалин;

 • розглянути історичний досвід створення і функціонування інститутів вищого бюджетного контролю у зарубіжних країнах;

 • визначити організаційно-правовий механізм здійснення контрольної функції за виконанням Державного бюджету України та проаналізувати його елементи;

 • проаналізувати проблеми забезпечення ефективності контрольної діяльності органів державної влади у сфері виконання Державного бюджету України;

 • розробити науково обгрунтовані пропозиції з метою удосконалення чинного законодавства, яке регулює контроль за виконанням Державного бюджету України.

^ Об’єктом дослідження є контрольна функція держави у сфері Державного бюджету України, яка реалізується через діяльність уповноважених органів.

Предметом дослідження є правовідносини, що виникають під час контрольної діяльності органів державної влади у сфері виконання Державного бюджету України.

^ Методи дослідження обрані з урахуванням об’єкта та предмета дослідження, виходячи з поставленої в роботі мети і завдань. У дисертації використовувалась у сукупності різна методика досліджень, однак основним методом, який застосував дисертант, був загальний науковий метод дослідження, що дозволив зробити аналіз чинного законодавства та практики його застосування у діяльності органів державно-бюджетного контролю. Також широко був використаний метод порівняльного правового дослідження, особливо при визначенні місця контролю за виконанням Державного бюджету України в системі функцій державного управління. При проведенні дослідження застосовувався історико-правовий метод, за допомогою якого було вивчено розвиток законодавства при створенні інститутів вищого незалежного бюджетного контролю у зарубіжних країнах. В дисертації широке застосування знайшов формально-догматичний метод, за допомогою якого була здійснена зовнішня юридична обробка правового матеріалу. Системний метод використовувався при аналізі складових елементів національної системи контролю за виконанням Державного бюджету України. У роботі використані також соціологічний, статистичний та інші методи, що дало змогу вирішити завдання дисертаційного дослідження.

^ Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в ньому вперше розроблено власну авторську концепцію організаційно-правового механізму здійснення контролю за виконанням Державного бюджету України як функції державного управління. Дисертаційне дослідження відображає пошук нових підходів, є теоретичним узагальненням практики адміністративно-правового нормо творення.

У дисертації обґрунтовується низка концептуальних понять, теоретичних положень і висновків, практичних рекомендацій по удосконаленню діючого законодавства, до яких відносяться наступні:

 • наведено теоретичні висновки про те, що адекватне нормативно-правове забезпечення контролю за виконанням Державного бюджету України є невід’ємною та важливою умовою гармонійного розвитку України в умовах фінансово-економічного і адміністративного реформування;

 • доведено положення про визначення контролю за виконанням Державного бюджету України як функції управління, а порядку виконання державного бюджету як об’єкту контрольної діяльності;

 • проаналізовано понятійний апарат з даної проблематики, в т.ч. дано авторське визначення понять контролю за виконанням Державного бюджету України, бюджетного правопорушення, механізму здійснення бюджетного контролю;

 • доведено тезис про необхідність усунення прогалин і недоліків у чинному законодавстві, яке регулює діяльність органів державно-бюджетного контролю, та докорінного реформування системи суб’єктів контролю у сфері виконання державного бюджету;

 • аргументовано висновок про необхідність визначення Рахункової палати України вищим органом зовнішнього державного бюджетного контролю і координатором контрольної діяльності в системі державних органів, які здійснюють контроль за виконанням Державного бюджету України;

 • обгрунтовано визначення таких елементів організаційно-правового механізму здійснення контролю за виконанням державного бюджету, як: 1) суб’єкти контролю за виконанням державного бюджету в усіх організаційно-правових формах; 2) правові норми, які регламентують повноваження суб’єктів контролю за виконанням державного бюджету, тобто забезпечують змістовність впливу і взаємозв’язки у контрольній діяльності; 3) методи контрольної діяльності; 4) види контрольної діяльності;

 • аргументовано положення про наявність правового, морально-етичного, економічного і політичного факторів, які впливають на ефективність бюджетного контролю як функції державного управління; а також про державний примус і юридичну відповідальність як головні елементи правового фактору;

 • здійснено обгрунтування пропозиції про доповнення статті 98 Конституції України, Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" статтями “Порушення законодавства про бюджетну систему” і “Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку”; внесення змін та доповнень до статей 1, 2, 6, 7, 31 Закону України "Про Рахункову палату" щодо визначення її статусу і компетенції; статті 14 “Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців” Закону України "Про державну службу"; а також про концепцію проекту Закону України "Про державний фінансовий контроль", Дисциплінарного кодексу посадових осіб України, Бюджетного кодексу України.следующая страница >>