asyan.org
добавить свой файл
1
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ

ЗАХВОРЮВАННЯ

У результаті дії несприятливих чинників виробничого середовища на

підприємстві можуть траплятися нещасні випадки.

Нещасний випадок на виробництві - це раптовий вплив на працівника

небезпечного виробничого чинника чи середовища, унаслідок яких заподіяна

шкода здоров'ю або настала смерть.

Професійне захворювання - це патологічний стан людини, обумовлений

роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою

дією шкідливих виробничих чинників.

Характерним для нещасного випадку є миттєвість дії небезпечного

виробничого чинника, тоді як професійне захворювання спричиняє тривала дія

небезпечного виробничого чинника.

^ Виробнича травма - це порушення анатомічної цілісності організму людини

або його функцій унаслідок впливу виробничих чинників (факторів).

Травми залежно від характеру дії бувають:

• механічні (забите місце, переломи);

• термічні (опіки, обмороження);

• хімічні (отруєння, опіки);

• електричні,(електричні опіки, електричні мітки (знаки), електроофтальмія,

фібриляція серця, електричний шок тощо);

• психічні (переляк, шок).

^ Залежно від тяжкості наслідку втрата працездатності може бути:

• тимчасова - людина відновила працездатність після травми і повернулася на

роботу;

• постійно-тимчасова - людина відновила працездатність після травми і

повернулася на роботу, але залишились наслідки травми (втратила палець або

кульгає внаслідок перелому);

• постійна - постійна втрата працездатності (інвалід І групи).

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних

випадків на виробництві, називається виробничим травматизмом.

Явище, що характеризується сукупністю професійних захворювань,

називається професійною захворюваністю.

Причини нещасних випадків

Причини виробничого травматизму поділяються на організаційні, технічні і

психофізіологічні.

Організаційні:

• незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи

управління охороною праці;

• недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:

- відсутність або неякісне проведення інструктажу;

- допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

• і неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх

відсутність;

• відсутність у посадових інструкціях функціональних обов'язків з питань

охорони праці;

• порушення режиму праці та відпочинку;

• відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору);

• невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;

• виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту,

системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

• залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

• порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, ( машин,

механізмів тощо;

• порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів; •

порушення правил дорожнього руху;

• незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності);

• незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності);

• порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:

- невиконання посадових обов'язків;

- невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Технічні:

• конструкторські недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів

виробництва;

• конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних

засобів;

• неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво,

реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, обладнання тощо;

неякісне виконання будівельних робіт;

• недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу;

• незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території;

засобів виробництва; транспортних засобів;

• незадовільний стан виробничого середовища.

Психофізіологічні:

алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння;

• низька нервово-психічна стійкість;

• погані фізичні дані або стан здоров'я;

• незадовільний «психологічний» клімат у колективі;

• травмування внаслідок протиправних дій інших осї,б.__