asyan.org
добавить свой файл
1
Виробнича потужність підприємства

Сохранить

2Під виробничою потужністю розуміється максимально можливий річний випуск продукції в номенклатурі і асортименті, передбачених планом при повному використанні виробничого обладнання готівкового і площ з урахуванням застосування прогресивних технологій, організації виробництва та праці.

Розрахунок виробничої потужності проводиться з метою узгодження планованого обсягу випуску продукції з виробничими можливостями підприємства.

У загальному вигляді виробнича потужність устаткування виражається залежністю

, (4.27)

для багатономенклатурним виробництва:

, (4.28)

де - продуктивність устаткування за одиницю часу, шт / год;

- дійсний фонд часу роботи устаткування в планованому періоді, год;

- трудомісткість деталей, комплектів виробів, що виготовляються на даному обладнанні нормо-ч/шт;

m - номенклатура виготовлених об'єктів.

Вихідними даними для розрахунку виробничої потужності є номенклатурно-кількісні завдання по випуску продукції, прогресивні планові норми трудомісткості , склад готівкового обладнання, виробничі площі, методики розрахунків за визначенням виробничої потужності.

Розрізняють виробничі потужності на початок року - вхідні, яка визначається за наявності обладнання та чинним нормам праці, і вихідну - на кінець року, з урахуванням плану робіт з модернізації устаткування, удосконалювання технології, розширення парку обладнання та інших факторів.

У планових розрахунках використовується показник середньорічної потужності, який визначається за формулою

, (4.29)

де - вхідна потужність;

- вводиться потужність;

- вибуває потужність;

- період використання вводяться потужностей, міс.;

- період, протягом якого вибувають потужності не використовуються (від вибуття до кінця року), міс.;

- число заходів, пов'язаних з введенням та вибуттям потужності.

При однотипної обладнанні потужність по випуску i-го вироби пропорційна пропускної спроможності і визначається за формулою

, (4.30)

де m - кількість позицій плану виробництва продукції;

- кількість виробів i-го найменування, включених у розрахунок потужності.

При різнотипному обладнанні потужність визначається, виходячи із забезпечення можливо більш повного завантаження провідної групи обладнання

. (4.31)

Виробнича потужність для кожного підрозділу визначається за провідному структурному ланці: для ділянки - за провідної групі обладнання, для цеху - по провідному ділянці, для підприємства - по рівню потужності основного, провідного цеху.

Провідне ланка характеризується наступними ознаками:

а) значною частиною вартості даного обладнання в загальній вартості всього обладнання;

б) значної трудомісткістю обробки в даному ланці щодо трудомісткості технологічного процесу виробництва продукції;

в) складністю і відповідальністю виконаних операцій (значимість робіт);

г) високим ступенем завантаження обладнання (інтенсивністю робіт).

Виробнича потужність цехів залежить від потужності основних груп устаткування.

Оцінка ступеня використання виробничої потужності здійснюється за коефіцієнтом використання виробничої потужності за формулою

, (4.32)

і середнього коефіцієнта змінності роботи обладнання за формулою

, (4.33)

де С - середньорічна кількість одиниць обладнання;

- річний випуск продукції відповідного найменування;

- трудомісткість даного виду робіт;

m - номенклатура програми виробництва продукції .

Використання виробничої потужності також здійснюється за середнім коефіцієнтом завантаження обладнання, за узагальнюючими показниками виробітку продукції на один верстат, на 1м 2 площі, фондовіддачі в рублях і випуску продукції на 1 руб. основних виробничих фондів.

Виробнича потужність є найважливішою характеристикою потенційних можливостей підприємства з випуску продукції, а показники використання її показують ступінь використання основних фондів.