asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги до написання та оформлення тез
Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 25 мм.

Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.
^ Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій
Тюменцев Антон Михайлович, 11 клас, гімназія № 315, Дарницького району м. Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максимова Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.
^ ВИМОГИ

до написання, оформлення й подання науково-дослідницьких робіт
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослід­ження – Державний стандарт України. (ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експе­риментальній базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

Наукова робота обов’язково має містити оцінки, рецензії відповідних фахівців (9–11 клас – відгук кваліфікованого вчителя, 11 клас – рецензію науковця чи спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України «Про мови в Українській РСР». Робота з іноземної мови виконується на відповідній мові та в перекладі українською мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі у конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські й такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов’язково на електрон­них носіях – дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полу­торним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля), за винятком нижнього, – 25 мм.