asyan.org
добавить свой файл
1
9 клас

Підготовка до контрольної роботи по темі «Електричний струм».

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. СИЛ А СТРУМУ.

Початковий рівень

1. Блискавка — це електричний струм?

2. Яка дія електричного струму спостерігається в електричній лам­почці?

3. Скільки у джерела струму полюсів? Які бувають полюси?

4. Яка дія електричного струму спостерігається при підніманні дета­лей за допомогою електромагніта?

5. Які джерела електричного струму ви знаєте?

6. Яка дія електричного струму спостерігається при позолоті юве­лірних виробів?

Середній рівень

1. Чому тепловий рух електронів у провіднику не можна назвати електричним струмом?

2. Є заряджений електроскоп і металевий стержень. Що треба зро­бити, аби по стержню потік струм?

3. Іскра проскакує між кульками розрядника електрофорної машини. Чи можна стверджувати, що між кульками розрядника тече елек­тричний струм?

4. Чи має значення для теплової дії струму його напрям?

5. Чи можуть рідини бути провідниками? Діелектриками? Наведіть приклади.

6. Чому магнітний компас дає неправильні показання, якщо поблизу знаходиться дріт з електричним струмом?

Достатній рівень

1. По спіралі електролампи проходить 540 Кл електрики за кожні 5 хв. Чому дорівнює сила струму в лампі?

2. Струм у електричному паяльнику 500 мА. Яка кількість елект­рики пройде через паяльник за 2 хв?

3. Обчисліть силу струму у провіднику, через який протягом 1 хв проходить 90 Кл електрики.

4. При електрозварюванні сила струму досягає 200 А. Який електрич­ний заряд проходить через поперечний переріз електрода за 1 хв?

5. По спіралі електролампи кожні 10 с проходить 15 Кл електрики. Чому дорівнює сила струму у лампі?

6. Скільки часу триває перенесення 7,7 Кл при силі струму 0,5 А?

Високий рівень

1. а) Чим негативний іон у електроліті відрізняється від електрона?

б) У ввімкненому в мережу приладі сила струму дорівнює 8 мкА. Яка кількість електрики проходить через цей прилад протягом 12 хв?

2. а) У чому відмінність у русі вільних електронів у металевому провіднику, коли він приєднаний до полюсів джерела струму і коли він від'єднаний від нього?

б) Визначте число електронів, які проходять за 1 с через переріз металевого провідника при силі струму в ньому, що дорівнює 0,8 мкА.

3. а) Гальванометр показує наявність струму, якщо до його затискачів приєднати сталеву і алюмінієву дротини, а другі кінці ввіт­кнути у лимон чи яблуко. Поясніть це явище.

б) Через одну електролампу проходять 450 Кл за кожні 5 хв, а через другу — 15 Кл за 10 с. У якій лампі сила струму більша?

4. а) Швидкість направленого руху електронів у металевому провід­нику дуже мала, складає частки міліметра за секунду. Чому ж лампа починає світитися практично одночасно із замиканням кола?

б) Через обмотку підключеного до кола приладу йде струм силою 5 мА. Яка кількість електрики пройде через прилад протягом 1 год?

5. а) Яким чином, опустивши у склянку з водою дві дротини, приєд­нані до полюсів джерела струму, можна дізнатись чи справне воно?

б) Через скільки часу розрядиться акумуляторна батарея ємніс­тю 60 А • год, якщо сила розрядного струму дорівнює 0,15 А? (1 А • год — це така кількість електрики, яка проходить через провідник за 1 год при силі струму 1 А).

6. а) Чому в дистильованій воді і сірчаній кислоті, взятих окремо, струм не проходить, а у водному розчині сірчаної кислоти прохо­дить?

б) Сила притягання чи відштовхування між паралельно розта­шованими провідниками із струмом прямо пропорційна довжині провідників. З якою силою взаємодіють дві ділянки паралельних провідників довжиною 1,5 м кожний, якщо відстань між ними 1м, а сила струму в кожному провіднику дорівнює 1 А?

^ ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Початковий рівень

1. Якою фізичною величиною користуються для вимірювання на­пруги?

2. Що таке електрична напруга, і як її можна визначити?

3. Яким приладом вимірюють напругу? Як його включають у елек­тричне коло?

4. Чому дорівнює напруга в освітлювальній мережі?

5. Для чого використовується вольтметр, і як його підключають до електричного кола?

6. Поясніть, чому висока напруга небезпечна для життя?

Середній рівень

1. На цоколі однієї електричної лампи зроблено напис «127 В», на цоколі другої — «220 В». Що означають ці написи?

2. Дві лампи підключені до електричних кіл, у яких сили струму однакові, але незважаючи на це, одна з ламп горить менш яск­раво, ніж друга. Про що свідчить цей факт? Який висновок про напругу на лампах можна зробити?

3. По двох провідниках пройшла однакова кількість електрики. При цьому в другому провіднику була виконана робота в 2 рази більша, ніж у пертому. На кінцях якого з провідників напруга менша і у скільки разів? *

4. Напруга на лампочці електричного ліхтарика 3,5 В. Що це зна­чить?

5. Електрична лампочка від ліхтарика та електрична лампа, яка застосовується у освітлювальній мережі, розраховані на спожи­вання сили струму, яка дорівнює 0,28 А. Проте друга лампа випромінює значно більше світла і тепла, ніж перша. Чому?

6. На одній ділянці кола при переміщенні по ньому 100 Кл елект­рики була здійснена така ж робота, що і при переміщенні 600 Кл електрики на іншій ділянці. На кінцях якої ділянки напруга біль­ша і у скільки разів?

Достатній рівень

1. Чому дорівнює напруга на ділянці електричного кола, на якій здійснена робота 500 Дж, при проходженні 25 Кл електрики?

2. Напруга на затискачах лампи 220 В. Яка буде здійснена робота при проходженні по даній ділянці 7 Кл електрики?

3. При проходженні 6 Кл електрики по провіднику здійснюється робота 660 Дж. Чому дорівнює напруга на кінцях цього провід­ника?

4. Обчисліть роботу, яка здійснюється при проходженні через спіраль електроплитки 15 Кл електрики, коли вона ввімкнена в мережу напругою 220 В.

5. Яка напруга на автомобільній лампі, якщо при проходженні через її 100 Кл електрики була здійснена робота 1,2 кДж?

6. Напруга на кінцях провідника 300 В. Яка буде здійснена робота при проходженні по провіднику 8 Кл електрики?

Високий рівень

1. При перенесенні 240 Кл електрики з однієї точки електричного кола в іншу за 16 хв здійснена робота 1200 Дж. Визначте напругу і силу струму у колі.

2. Чому дорівнює напруга на ділянці кола, в якій при силі струму 2 А за 20 с була здійснена робота 800 Дж?

3. Напруга на кінцях провідника 5 В. Яка сила струму в провіднику, якщо за 40 с здійснена робота 500 Дж?

4. Яку роботу здійснить струм силою ЗА за 10 хв при напрузі в колі 15 В?

5. Сила струму в електролампі прожектора 2 А. На скільки велика напруга, підведена до прожектора, якщо він споживає 45,6 кДж за 1 хв?

6. Яка сила струму в лампочці велосипедного ліхтарика, якщо при напрузі 4 В у ній за 1 с витрачається 0,8 Дж електроенергії?

^ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ПИТОМИЙ ОПІР
Початковий рівень
1. Кусок мідного дроту розрізали навпіл. Чи змінився опір дроту? У скільки разів?

2. Є дві дротини однакового перерізу і виготовлені з одного матері­алу. Довжина однієї — 20 см, другої — 40 см. Яка дротина має більший опір і в скільки разів?

3. Є дві мідні дротини однакової довжини. У одній площа попереч­ного перерізу 1 мм2, а в другій — 5 мм2. У якої дротини опір менший і в скільки разів?

4. Якій опір сталевого дроту довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 мм2?

5. Розміри мідної і залізної дротини однакові. Опір якої дротини більший?

6. Яка речовина з наведених у таблиці має найбільший опір? Най­менший?

Середній рівень

1. Чому провідники мають опір? Чому опір різних провідників від­різняється?

2. Є дві дротини однакового перерізу і довжини. Одна дротина — з міді, друга — з нікеліну. Яка з них має менший опір? Чому? У скільки разів?

3. Учень замінив перегорілу мідну спіраль на сталеву такого ж перерізу і довжини. Як зміниться сила струму в новій спіралі в порівнянні з мідною, якщо напруга на її кінцях така ж, яка була на мідній?

4. Опір провідника перерізом 4 мм2 дорівнює 40 Ом. Який переріз повинен мати провідник тієї ж довжини і з такого ж матеріалу, аби його опір мав дорівнювати 100 Ом?

5. Визначте загальний опір 100-метрового відрізка проводу, що має 0,2 Ом на 1 м довжини.

6. Питомий опір ніхрому 1,1. Що це значить? Який опір дроту довжиною 1 м і перерізом 10 мм2?

Достатній рівень

1. У скільки разів відрізняються опори двох алюмінієвих дротів, якщо один з них має у 6 разів більшу довжину і у 3 рази більшу площу поперечного перерізу, ніж інший?

2. З двох відрізків дроту перший у 8 разів довший, але другий має удвічі більшу площу поперечного перерізу. Яке за величиною відношення опорів цих відрізків?

3. Чому дорівнює опір 200 м мідного дроту перерізом 2 мм2?

4. Опір алюмінієвого дроту довжиною 0,9 км і перерізом 10 мм2 дорівнює 2,5 Ом. Визначте його питомий опір.

5. Скільки метрів нікелінового дроту перерізом 0,1мм2 потрібно для виготовлення реостата опором 180 Ом?

6. Якого перерізу взято мідний дріт, якщо при довжині 1км його опір дорівнює 1,1 Ом?

Високий рівень

1. а) Залізна і алюмінієва дротини мають рівні маси і однакові довжини. Яка з них має більший опір?

б) Константанова дротина довжиною 3 м і перерізом 0,25 мм2 має опір 6 Ом. Чому дорівнює питомий опір константану?

2. а) Як визначити довжину ізольованого мідного дроту, згорнутого у великий моток, не розмотуючи, його?

б) На котушку електромагніту намотано мідний дріт перерізом 0,03 мм2 і довжиною 200 м. Знайдіть опір і масу обмотки.

3. а) Який провідник має більший опір для постійного струму: мідний суцільний стержень чи мідна трубка, що має зовнішній діаметр, який дорівнює діаметру стержня? Довжину обох прові­дників вважати однаковою.

б) Шнур телефонної трубки складається з 20 мідних дротиків перерізом 0,05 мм2 кожен. Визначте опір 5 м такого шнура.

4. а) Учню запропонували визначити площу класної кімнати за допо­могою батарейки, амперметра, вольтметра і мотка мідного дроту відомого перерізу. Чи можна виконати це завдання? Як це зро­бити?

б) Потрібно виготовити дріт довжиною 100 м і опором 1 Ом. У якому випадку дріт буде легшим: якщо його зробити з алюмі­нію чи з міді? У скільки разів?

5. а) Учень замінив мідний дріт на алюмінієвий такої ж маси і пе­рерізу. Порівняйте опори мідного та алюмінієвого дроту.

б) 3 металу масою 1 кг потрібно виготовити дріт довжиною 1 км. У якому випадку опір дроту буде менший: якщо його зробити з міді чи срібла? У скільки разів?

6. а) Як ви думаєте, від чого може залежати опір провідників? За­пишіть свої гіпотези.

б) Знайдіть масу й опір алюмінієвих проводів, які використовуються для виготовлення електропроводки у житловому примі­щенні, якщо переріз проводу 0,6 мм2, а довжина проводки 80 м.