asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7
n=А початку было слово, а слово было у Бога, І Бог было слово~sz=681874;pg=7;te=Вшытко ся стало через нього, а без нього ся не стало нич (із то-го), што ся стало~cat=~t=~!~
Зач. 62

38. А по тім, Йосиф із Аріматеї, ученик Ісуса, но тайный - бо бояв ся Юдеїв - просив Пілата, штобы міг зняти з креста Ісусове тіло. Пілат йому доволив. Він ішов і взяв Ісусове тіло.

39. Пришов і Нікодім - котрый давніше быв вночі коло Ісуса - і приніс зо собов дас сто літрів міргы змішаной із алоєм.

40. Взяли Ісусове тіло і завили до полотна з пахнячіма оліями, як каже ховати (мертвых) юдейскый обычай.

41. На тім місці, де його роспяли, была загорода а в загороді новый гріб, в котрім іщі нихто не быв похованый.

42. Там Ісуса положыли, бо была Юдейска пятніця, а гріб быв близко.

глава ХХ.

Зач. 63
на першый день в тыждню, скоро рано, іщі потемрі, пришла Марія Маґдалина ку гробу і виділа, же камінь із гроба є одваленый.

2. Утікала ку Сімонови Петрови і ку другому ученикови, котрого Ісус любив, і повіла їм: “Взяли Господа з гроба, а я не знам, де його положыли.“

3. Тогды Петро і тот другый ученик вышли і ішли ку гробу.

4. Обидвоми біжали вєдно, но тот другый ученик Петра спередив і пришов ку гробу першый.

5. Посмотрив до нього і увидів там лежати полотна. Но (до гроба) не вошов.

6. Ступці за ним пришов і сімон Петро, вошов до гроба і видів там лежати лем полотна.

7. А хусточка, котру мав (Ісус) на голові, не была вєдно з полотном, но была звита окреме на другім місці.

8. Тогды вошов і другый ученик, што пришов ку гробу першый, а видів і увірив.

9. Бо они іщі не знали з Письма, же мать воскреснути з мертвых.

10. Потім ученикы знова ся вернули домів.
Зач. 64
11. А Марія стояла коло гроба і плакала. Плачучі посмотрила до гроба.

12. В нім увиділа сидіти двох ангелів в білых ризах, там, де перед тым лежало Ісусове тіло; єдного - де была голова, а другого - де были ногы.

13. Они єй повіли: “Чом плачеш, жено?“ Марія одповіла: “Взяли мойого Господа, а я не знам, де його положыли.“

14. А як тото повіла, обернула ся і увиділа там стояти Ісуса. Но не знала, же то він51 .

15. Ісус єй повів: “Чом плачеш, жено? Кого глядаш?“ Она думала, же то загородник і повіла йому: “Господарю, кідь ты його взяв, повідж мі, де ты його положыв, а я його возьму.“

16. Ісус єй повів: “Марія!“ Она ся обернула і повіла: “Раввуні!“, што значіть: Учітелю.

17. Ісус єй повів: “Не дотуляй ся мене, бо я іщі не вышов ку мойому Отцьови. Ідь ку моїм братам і повідж їм: “Я іду ку мойому Отцьови і вашому Отцьови; ку мойому Богу і Богу вашому.“

18. А Марія Маґдалина ішла і оголосила ученикам, же виділа Господа, а же він єй тото повів.
Зач. 65
19. На вечур того дня, першого в тыждню, кідь двері (дому), де ся зышли ученикы, были замкнуты зо страху перед Юдеями, пришов Ісус, став меджі них і повів їм: “Мір вам!“

20. А як тото повів, указав їм рукы, ногы і бік. Як ученикы увиділи Господа, зрадовали ся.

21. А Ісус їм другый раз повів: “Мір вам! Як мене послав Отець, так і я посылам вас.“

22. А як тото повів, дыхнув на них і говорить їм: “Приймите Святого Духа.

23. Кому одпустите гріхы, тому будуть одпущены, а кому затримате, тому будуть затриманы.“

24. Но єден із дванадцятьох - Тома, названый Двойня, в тім часі, коли Ісус пришов, не быв меджі нима.

25. І говорять йому остатні ученикы: “Мы виділи Господа.“ А він повів: “Докы не увиджу його раны од клинців, і не дам свій палець до його ран од клинців, і не дам свою руку до його боку - не буду тому вірити.“

26. А як минуло вісем днів, были ученикы знова в домі, а з нима і Тома. А Ісус пришов через заперты двері, став меджі них і повів: “Мір вам!“

27. Потім повів Томови: “Дай ту свій палець і посмоть на мої рукы, підойми свою руку і дай до мого боку, а не будь невіруючій, но віруючій.“

28. Тома йому одповів: “Господь мій і Бог мій.“

29. Ісус йому говорить: “Ты увірив зато, бо ты мене видів. Блажены, котры не виділи, а увірили.“

30. Но Ісус перед своїма учениками зробив іщі много іншых чудесных діл, котры не суть записаны в тых книгах.

31. А тото є написане, жебы вы увірили, же Ісус є Хрістос, Сын Божый, а як віруючі, мали жывот в його імені.
глава ХХІ.

Зач. 66
В часі по своїм воскресіню, Ісус ся появив своїм ученикам коло Тіверіядьского моря. Тото ся стало так:

2. Сімон Петро, Тома - названый Двойня, Натанаїл із Кані Ґалілейской, сынове Зеведея і два іншы ученикы Ісуса52  были вєдно.

3. Сімон Петро їм повів: “Іду ловити рыбы.“ Они повіли: “І мы ідеме з тобов.“ Пішли і такой сіли до лодькы. но той ночі не хопили нич.

4. А як уж было рано, на березі стояв Ісус, но ученикы не знали, же то він.53 

5. А Ісус ся їх опросив: “Діти, ці мате дашто їсти?“ Они одповіли: “Не маме.“

6. А він їм повів: “Спустьте сіть по правій стороні лодькы, а найдете.“ Они спустили, а уж єй не могли вытягнути, бо в ній было дуже много рыб.

7. Тогды ученик, котрого Ісус любив, повів Петрови: “То є Господь.“ А Сімон Петро як зачув, же то Господь, взяв на себе лахы - бо быв розблеченый - скочів до моря (і плавав ку ньому).

8. А остатні ученикы приплавали на лодьці, бо не были далеко од берега, може двасто локтів54 , і тягали сіть із рыбами.

9. Як вышли на землю, виділи огень а на нім рыбу і хліб.

10. Ісус їм повів: “Принесьте з рыб, котры вы теперь хопили.“

11. Сімон Петро пішов і вытяг на берег сіть повну великых рыб. Было їх сто пятьдесять три. А хоць їх было так много, сіть ся не прорвала.

12. Ісус їм повів: “Подьте їсти.“ А нихто з учеників не осмілив ся його позвідовати: “Хто ты?“ Бо знали, же то Господь.

13. А Ісус ішов, взяв хліб і дав їм. Так само і рыбу.

14. То уж третій раз появив ся Ісус ученикам по своїм воскресіню з мертвых.
Зач. 67
15. А як обідали, Ісус повів Сімонови Петрови: “Сімоне Йонів, ці ты мене любиш веце як они?“ (Петро) йому повів: “Так, Господи, ты знаш, же я тебе люблю.“ (Ісус) йому говорить: “Пась мої ягнята.“

16. І повів йому другый раз: “Сімоне Йонів, ці ты мене любиш?“ (Петро) йому повів: “Так, Господи, ты знаш, же я тебе люблю.“ (Ісус) йому говорить: “Пась мої вівці.“

17. І повів йому третій раз: “Сімоне Йонів, ці ты мене любиш?“ Петро ся засмутив, же (Ісус) йому третій раз повів: “Любиш мене?“ і повів: “Господи, ты знаш вшытко, ты знаш, же я тебе люблю!“ Ісус йому говорить: “Пась мої вівці!

18. Амінь, амінь, говорю ті, як ты быв молодый, ты сам опасовав ся і ходив собі там, де ты хотів. Но як постарієш, підоймеш свої рукы, а другый тебе опаше і поведе там, де не хочеш.“

19. Тото повів, штобы йому дав знати, яков смертьов (Петро) прославить Бога. А як тото доповів, говорить йому: “Наслідуй мене!“

20. Петро обернув ся і видів, же ступці за ним іде ученик, котрого Ісус любив, тот, котрый на вечері лежав на його грудях і звідовав ся: - Господи, хто тебе запродасть? -.

21. Як Петро увидів того (ученика), повів Ісусови: “Господи, а з ним што буде?“

22. Ісус йому повів: “Кідь я хочу, жебы він ту зістав покы я прийду, што тобі до того? Ты наслідуй мене!“

23. І пішла меджі братами гудка, же тот ученик не умре. Но Ісус йому не повів, же не умре, но повів Петрови: “Кідь я хочу, жебы він ту зістав покы я прийду, што тобі до того?“

24. То є тот ученик, котрый о тім свідчіть і тото написав. А мы знаме, же його свідчіня є правдиве.

25. Є іщі много іншого, што Ісус зробив. Но кідь бы о вшыткім ся мало писати окреме, думам, же на цілім світі бы не было місця на написаны книгы. Амінь.

ДАКОТРЫ ПОЯснІнЯ
1. слова в скобках (......) служать на ліпше порозумліня тексту.

2. церьк. слав. - церьковнославяньскы

3. зач. - зачало

4. ё - йо (кодіфіковане є “ё“, в церьковных перекладах было охаблене класічне “йо“)

5. -

стихы котры мають поясніня тексту
ЄвангелiЄ од свЯтого Йоана
З церьковнославяньского языка на язык русиньскый переложыли:

о. Франтішек КРАЙНЯК, душпастырь Ґрекокатолицькой церькви в Меджілабірцях - теолоґічно

^ Йосиф КУДЗЕ, Няґів - філолоґічно
КОРЕКТУРА:

о. Йосафат ТИМКОВІЧ, ЧСВВ, Пряшів

о. Ґоразд ТИМКОВІЧ, ЧСВВ, Пряшів

о. Ярослав ПОПОВЕЦЬ, душпастырь Ґрекокатолицькой церькви в Крайній Быстрій
ЯЗЫКОВЫЙ РЕДАКТОР:

одділіня русиньского языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків Пряшівской універзіты:

ПгДр. Анна ПЛІШКОВА
ҐрафiЧна управа:

о. Мартін Костiлник, душпастырь Ґрекокатолицькой церькви в Ладомирові
Выдав:

о. Франтішек КРАЙНЯК

Ґрекокатолицькый парохіялный уряд

кпт. Налепку 36

068 01 Меджілабірці

СЛОВАКІЯ


ISBN 80 - 968866 - 5 - 7


<< предыдущая страница