asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
А

Арестотеля вважають „батьком" економічної науки, тому що він:

б) вперше проаналізував основні економічні явища, визначив осн. економ. категорії і встановив взаємозвязок між ними.

Авторами фундаментальних праць з історпекономічної думки були всі означені економісти, окрім:
в) Дж. М. Кейнса;

Авторами фундаментальних праць з історії економічної думки були всі означені економісти, окрім:

б) П.Семюелсона;

Аристотель відносив до сфери хрематистики:

б) торгівлю і лихварство

А. Сміт вважав, що вартість товару визначається:

б) витратами праці лише в межах простого товарного виробництва;

^ А. Сміт визнавав продуктивною:

б) працю у сфері матеріального виробництва;

А. Сміт вважав, що поділ праці породжується:

а) природною схильністю людей до обміну;

^ А.Сміт розвинув декілька версій теорії вартості і вважав, що:

б)вартість у розвиненому ринковому господарстві складається з доходів - заробітної плати, прибутку та ренти;

^ А.Сміт вважав, що роль держави в економіці повинна бути:

б) не ширше ролі „нічного сторожа", держава тільки створює інституційні умови для розвитку економіки;

Англія першою офіційно прийняла політику фритредерства. Вигідність вільної торгівлі для всіх її учасників, незалежно від рівня економічного розвитку країни, була доведена теорією:

в) порівняльних переваг;

^ Автором теорії утримання, яка започаткувала розгляд витрат виробництва як альтернативних, був:

г) Н. Сеніор.

Автором першого твору нового часу про ідеальне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, суспільство без приватної власності, грошей та експлуатації під назвою „Утопія" був:

б) Т. Мор

^ Англійський соціаліст-утопіст Р. Оуен відомий тим, що:

Г) всі відповіді правильні.

Автором теорії додаткової вартості був:

в) К. Маркс;

^ Автором теорії абсолютної земельної ренти був:

г) К. Маркс.

Абстрактною К. Маркс вважає:

в) працю як витрати розумової. нервової і фізичної енергії;

^ Автором суб'сктивно-психологічної теорії проценту, який увів поняття дисконтованої цінності, був:

в) О. Бьом-Баверк;

Автором суб'єктнвно-пснхологічної теорії витрат виробництва – теорії альтернативних витрат, яка становить основу сучасної мікроекономіки, був представник австрійської школи:

в) Ф. Візер;

^ Автором фундаментального в сучасній макроекономіці „рівняння обміну" (МV = РY) був:

в) Фішер;

А, Маршалла вважають засновником:

в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;

^ Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:

б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;

^ А, Маршалла вважають засновником:

в) кембриджської школи та неокласичного аналізу;

Аналіз фактора часу дозволив А. Маршаллу встановити, що:

б) у короткостроковому періоді переважний вплив на ринкову ціну чинить попит, у довгостроковому - пропонування;

А. Маршалл вважав, що доход підприємця уїворюють дві складові: компенсація витрат підприємницької діяльності та плата за ризик виробництва на невідомий ринок, які становлять відпопідно його:

а) нормальний прибуток та економічний прибуток

^ Аналіз фактора часу, розмежування коротко- та довгострокового періодів становили визначний внесок у розвиток економічної теорії, зроблений:

а) А. Маршалом;

Автором теорії „економічного добробуту" був англійський економіст:

б) А. Пігу

^ Автором теорії граничної продуктивності та вчений про статистику і динаміку був американський економіст:

г) Дж. Б. Кларк

Автором моделі загальноТ економічиоТ рівноваги конкурентної ринкової системи був представник математичної школи:

б) Л. Вальрас;

^ Автором теорії епадної граничної продуктивності факторів виробництва був американський економіст:

в) Дж. Б. Кларк;

Автором одного з проектів реформування міжнародного валютного порядку, який буде покладений в основу Бреттон-Вудської валютної системи» був:

г) Дж. М. Кейнс.

^ Акселератор, широко застосовуваний у неокейнсіанськнх теоріях економічного зростання, визначається як:

а) добуток приросту доходу та приросту інвестицій;

^ Автором теорії „довгих хвиль в економіці", яка увійшла до аналітичного арсеналу проблем економічного циклу і прогнозів економічної активності на Заході, був:

г) М. Кондратьєв.

Автором оригінального вчення про кооперацію та оптимізацію господарських рішень в аграрному секторі економіки, ідеї якого реалізовані у Швеції, Німеччні, Італії та ін. країнах, але не визнані радянською економічною наукою, був:

в) О. Чайнов

^ Автором теорії недосконалої конкуренції є:

б) Дж. Робінсон;

Автором теорії монополістичної конкуренції є:

в) Е. Чемберлін;

Автором теорії ефективної конкуренції є:

г) Й. Шумпетер.

Автором ідеї „раціональних очікувань був:

б) Дж Мут;

^ Автором теорії суспільного вибору є американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки:

б) Дж. Б'юкснен

Авторами концепції „людського капіталу" є американські економісти, лауреати Нобелівської премії економіки:

б) Г. Беккер та Т. Шульц;

^ Автором концепції „індикативного планування" був один із засновників паризької школи економічного дирижизму:

а) М.Алле
Б

Батьківщиною історичної школи є:

в) Німеччина;

Батьком" трудової теорії вартості вважають:

а) В. Петті;

Базовими положеннями кейнсіанської теорії стали:

г) всі відповіді правильні

^ Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту •*• *г *ну криз, яка через століття буде високо оцінена автором теор. ш .«вного попиту", належала:

а) Т. Мальтусу;

Багатофакторні моделі порівняльних переваг, як розвиток теорії міжнародної торгівліД.Рікардо у ХХ ст., були створені:

в) Г. Хекшером та Б. Олшом;

^ Банкіром і теоретиком паперово-грошового обігу, чия фінансова авантюра залишила глибокий слід в економічній історії Франції, був:

б) Р. Кантільон;
В

Виразником ідей меркантилізму в Україні був професор Києво-Могилянської академії:

в) Феофан Прокопович;

Вченим, завдяки науковому внеску якого відбувся поділ „економікс" на мікро- і макроекономіку, а
остання набула статусу самостійної науки, був:


в) Дж. М. Кейнс;

^ Визначивши поняття „щорічних" і „початкових авансів", Ф. Кене започаткував поділ капіталу на:

а) основний і оборотний;

В основу досліджень класичної політичної економії була покладена:

а) теооія трудової вартості;

^ В. Петті вважав, що вартість товарів (їх „природна ціна") визначається:

б) витратами праці на видобуток золота і срібла;

В. Петті вважав, що вартість товару визначається:

в) працею, затраченою на видобуток золота і срібла;

^ В. Петті розглядає ту плату як ціну праці, вс ..ша якої повинна визначатись:

г) мінімумом засобів до існування.

В. Петті вперше визначив ціну землі як капіталізовану ренту, встановивши фундаментальний зв'язок між:

г) позичковим процентом і земельною рентою.

^ В. Петті вважається засновником:

б) демографічної статистики;

В. Парето встановив, що розподіл ресурсів у конкурентній економіці є ефективним, коли:

в) жоден суб'єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;

^ Вчення Д. Рікардо сучасники називали „системою розбрату і ворожнечі", оскільки він встановив, що:

г) всі відповіді правильні.

Вихідна посилка теорії народонаселення Т. Мальтуса полягала у:

а) невідповідності біологічної здатності людей до продовження роду та обмеженої здатності економіки забезпечити продовольчі ресурси;

^ Визначення заробітної плати мінімумом засобів існування робітника та його сім'ї було характерне для:

б) В. Петті;

В основу теорії ренти Д. Рікардо поклав трудову теорію вартості і довів, то джерелом ренти є:

г) праця, земля і капітал.

^ В історії економічної думки Ф. Бастіа відомий як:

г) всі відповіді правильні.

В історії економічної думки Ч. Г. Кері відомий як:

г) всі відповіді правильні.

^ В історії економічної думки С. Сісмонді відомий як:

г) всі відповіді правильні.

Відомий вираз „вівці з'їли людей", - характеристика процесу первісного нагромадження капіталу в Англії, використана К.Марксом у „Капіталі", належить автору першої соціальної утопії нового часу:

а) Т. Мору;

^ Відомо, що А. Сміт був автором д ^х версій теорії вартості. Н їй з них побудував свою теорію вартості К. Маркс:

а) вартість визначається витратами праці на виробництво товару;

^ Відкриття двоїстого характеру праці, що, як вважали марксисти, зробило трудову теорію вартості науково довершеною, належало:

в) К. Марксу;

Визначення капіталу як суспільного відношення між капіталістами і найманими робітниками, як самозростаючої вартості належить:

г) К.Марксу.

^ Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу, К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:

б) всезагального закону капіталістичного нагромадження;

^ Виявивши тенденцію зростання органічної будови капіталу (с:v), К. Маркс доводить неминучість дії в умовах капіталізму:

г) правильні відповіді а) і б).

Виробнича функція як математичка залежність між двома змінними - обсягом продукції та витратами праці - вперше була визначена:

а) В. Джевонсом;

^ Вихідним у неокласичній теорії було положення:

г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.

Вихідним у неокласичній теорії було положення:

г) ринкова економіка здатна забезпечити повне і ефективне використання ресурсів.

Визначний внесок у дослідження проблем зовнішніх ефектів» зокрема визначення умови оптимального розподілу ресурсів суспільства як рівносгі граничної суспільної вигоди граничним суспільним витратам був зроблений:

б) А.Пігу

Відомий вислів: „Одружившись зі своєю кухаркою, джентльмен зменшує національний доход", - належить економісту, який першим звернув увагу на необхідність врахування поза ринкової діяльності при обчисленні національного доходу. Цим економістом був:

г) А.Пігу

^ Вченим, який довів, що „граничні корисності вільно відтворюваних господарських благ прямо пропорційні їх трудовим вартостям", був:

в) М. Туган-Бараковський;

^ Встановлена А. В. Філліпсом залежність між рівнем безробіття та темпами приросту номінальної заробітної плати дозволила неокейнсіанцям:

б) обгрунтувати необхідність регульоааноїінфляцїї як генератора ефективною попиту;

^ Вихідними принципами економічного вчення Ф. Хайєка є:

а) заперечення державного регулювання економіки;

В. Ойкен розрізняє два „ідеальних типи" економічних систем з характерних рис яких складаються усі реально існуючі господарські системи:

в) центрально-кероване та вільне ринкове господарство;

^ Визначальним фактором додаткового щорічного грошового пропонування у рівнянні довгострокової рівноваги грошового ринку М.Фрідмена є:

б) середньорічний темп приросту ВВП;

Визначний внесок у розробку теорії ігор у їх застосуванні до економіки, зокрема визначення рівноваг олігополії, був зроблений американським економістом, лауреатом Нобелівсікої премії» економіки:

г) Дж. Нешем.

^ Визначний внесок у розробку та вдосконалення „Системи національних рахунків" був зроблений лауреатами Нобелівської премії з економіки:

б) Стоуном та Кузнєцом

Вперше до дослідження проблеми джерела багатства нації звертаються теоретики:

б) меркантилізму

^ Відмінність інституціонального напряму від неокласичного полягає у: - ,

в) визнанні необхідності суспільного контролю над бізнесом;


следующая страница >>