asyan.org
добавить свой файл
1 2
А

Авторами концепції „людського капіталу" були американські економісти, лауреати Нобелівської премії:б) Г.Беккер та Т.Шульц;

Автором всесвітньовідомої праці „До теорії збалансованого бюджету споживача, яка започаткувала економіко-математнчні дослідження проблем взаємозв'язку попиту, корисності благ, цін та доходів, був: г) Є. Слуцький.

Автором ідеї „раціональних очікувань" був: Б) Дж.Мут;

Автором концепції „індикативного планування" був один із засновників царазької школи економічного дирижизму: а) 1.Алле;

Автором одного з проектів післявоєнного реформуванняміжнародного валютного порядку, покладених в основу Бреттон-Вудеької валютної системи, був: г) Дж.М. Кейнс.

Автором теорії „довгих хвиль в економіці", яка увійшла до аналітичного арсеналу проблем економічного циклу і прогнозів економічної активності, був: г) Л.Конлратьсв.

Автором теорії ефективної конкуренції є: а) Й.Шумпетер

Автором теорії монополістичної конкуренції є: в) Е.Чемберлін

Автором теорії недосконалої конкуренції є: б) Дж.Робінсон

Автором теорії перманентного доходу, згідно з якою споживання домогосподарств визначається середнім рівнем доходу, очікуваного за тривалий період, був : В) М.Фрідмен;

Автором теорії суспільного вибору був американський економіст, лауреат Нобелівської премії: ^ Б) Дж.Б'юкенек;

Автором фундаментального в сучасній макроекономіці „рівняння обміну" (MV = PY), був: Б) І.ФІшер;
Б

Базовими положеннями кейнсіансі.і.ої ісоріїстали: г) всі відповіді правильні.

Блискуча ідея про недостатність сукупного попиту як причину криз, яка через століття буде високо оцінена автором теорії „ефективного МММТу", належала: а) Ж.Б. Сею
В

В. Ойкен розрізняє два „ідеальні типи" економічних систем, j характерних рис яких складаються реальні економічні системи: в) центрально-кероване та вільне ринкове господарство;

Визначальними чинниками економічного зростання у моделі лауреата Нобелівської премії Р. Солоу є:

Визначний внесок у вивчення проблем зови: иніх ефектів та розробку економічної теорії прав власності був зроблений англійським економістом, лауреатом Нобелівської премії:

Визначний внесок у розробку та вдосконалення Системи національних рахунків був зроблений англійським економістом, II) МЯТОМ Нобелівської премії: Б) Р.Стоуном;

Визначний внесок у розробку теорії економічного зростання в аспекті емпіричних досліджень та економічного моделювання, Відзначений Нобелівською премією, був зроблений американськими економістами: в) С.Кузнецом і Р.Солоу;

Визначний внесок у розробку теорії ігор у їх застосуванні до економіки, зокрема до теорії ол і гоп олії, був зроблений американським економістом, лауреатом Нобелівської премії: г) Дж.Нешем.

Вихідними принципами економічного вчення Ф. Хайєка с: а) заперечення державного регулювання економіки;

Виявлений Є. Слуцьким ефект заміни відображає: а) зміну обсягу попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни

Відмінність інституціоналізму від неокласичної теорії полягає у: ^ Г) визнанні необхідності суспільного контролю над бізнесом.

Встановлена А.Філліпсом обернена залежність між рівнем безробіття та темпами приросту номінальної заробітної плані дозволила неокейнсіанцям обгрунтувати: б) користь регульованої інфляції як генератора ефективного попиту;

Вченим, завдяки науковому внеску якого відбулося становлення макроекономікн як нової наукової дисципліни, був: в)Д ж. М. Кейнс;
Г

Головна ідея кейнсіанства полягала у тому, шо: б) ринкова система не є саморегульованою, для забезпечення повної зайнятості потрібне активне державне втручання;

Головним завданням держави Ф.Хайєк вважав: а) охоррону „спонтанного порядку";
^ Д

Дж.М. Кейнс вважав, шо вивести економіку зі стану депресії можна за рахунок: г) підвищення облікової ставки проценту.

Дж.М. Кейнс вважав, що: а) держава повинна використовувати урядові видатки і податки для

Дж.М. Кейнс визначає мультиплікатор інвестицій як: в) відношення прирост)' доходу до приросту інвестицій;

Дж.М. Кейнс увів у науковий оборот термін: г) Bci відповіді правильні.

Для інституціональннх теорій характерне: б) Прагнення до інтеграції економічної теорії з іншими суспільними науками;

Для неоінституціональних теорій трансформації характерні: а) теза про зміну структури капіталістичної власності,

До неоінституніональних теорій відносять теорії:а) трансформації капіталізму;

До основних напрямів par нього інституціоналізму не відноситься: ^ А) соціально-ринкозий;

До основних реко: іеп; ті її теоретиків економмо: пропонування відносно політики оподаткування відносяться: г) правильні відповіді б) і в).

До положень. кейнсіанської теорії не можна віднести: г) обґрунтування необхідності директивного планування і централізованого розподілу ресурсів в економіці.

До представників теорії раціональні х очікувань належать: ^ Б) Р.Лукас, Т.Сарджснт, Н.Уоллес; Харрод.

До теоретичних засад неолібералізму належать: а) створення державою умов для ефективного функціонування ринкового механізму;

Досліджуючи реальні ринкові структури, незалежно і одночасно прийшли до висновку, шо монополія є ринковою ситуації ю, яка не заперечує конкуренції, а лише змінює її форми: г) Е.Чемберлін та Дж.Робінсон
^ Е

Економічна концепція О. Хайєка побудована ка принципі: б) брекономічної свободи і невтручання держави в економіку;

Економічні погляди засновника соціально-правового напряму інституціоналізму Дж.Коммонса:^ Б) грунтувалися на тому, що будь-які суспільні конфлікти можуть бути розв'язані шляхом ..правових угод", учасниками яких можуть бути будь-які інститути суспільства;
^ Є

Є. Слуцький зробив визначний вклад у розвиток: а) ордяналістської теорії логедїнки споживача

Єдиним радянським лауреатом Нобелівської премії з економіки, Присудженої йому за вклад в теорію оптимального використання ресурсів, був: а) Л.Канторович;
З

З точки зору теоретиків економіки пропонування стагфляція є результатом: ^ А) Надмірного оподаткування;

Засновником інституціоналізму вважають американського економіста і соціолога: А) Т.Веолена;

Засновником кон'юнктурно-статистичного напряму інституціоналізму був глава Національного бюро економічних досліджень США, „гарвардського барометру", який надав хибний прогноз економічної кон'юнктури на період „Великої депресії**:в) В.Мітчелл;

Засновником неоінституніоналізму вважають англійського економіста, лауреата Нобелівської премії:

Засновником соціально-правоиого непряму інституціоналізму був: ^ В) Дж.Коммонс;

Згідна теорії Є.Слуиького ефект доходу полягає у: б) зміні обсягу попиту на товар внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

Згідно з кеПисіанською теорією рівень виробництва і зайнятості в економіці визначається: г) величиною сукупного попиту.

Згідно з кьйнсіанською теорією, основним чинником, шо визначає обсяг споживання населення, є: в) поточний використовуваний доход;

Згідно з монетаристеьким поглядом, единою причиною інфляції с: в) надмірний темп пр.тросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;

Згідно монетариетськоїтеорії, головним завданням держави в економіці є: б) забезпечення зростання грошового пропонування тими ж темгс. ии, що зростає реальний ВВП;

Згідно теореми Коуза, ефективність вирішений проблем, створених зовнішніми ефектами, підвищується за наявності: б) визначеності прав власності всіх учасників;

Згідно теорії раціональних очікувань:Г) будь-які способи засобами державної політики зменшити безробіття будуть зруйновані реакцією населення.
І

Ідеї Є. Слуцького з теорії споживчого вибору були розвинуті англійськими економістами: а) Дж. Хіксом та Р. Аллеком;

Ідею М.Тугана-Барановського про зв'язку „заощадження - інвестиції як головну рушійну силу економічної активності сприйняв і втілив у своїй теорії: г) Дж. М. Кейнс.

Ідею раціональних очікувань вперше іастосував до аналізу поведінки економічних суб'єктів і її наслідків для економічної політики американський економіст, лауреат Нобелівської премії: б) РЛукас;

Інстптуціональні концепції: Г) Всі відповіді правильні.вання на випадок безробіття.
^ К

Кейнсіанська теорія виходила з того, шо: г) всі відповіді правильні.

Кейнсіанська теорія пов'язує економічний цикл з дією: в) чинників, які переважно впливають на динаміку сукупного попиту;

Концепцією „суверенітету споживача" Т.Веблен: г) всі відповіді правильні.

Концепція „природного рівня безробіття" М. Фрідмена дозволила спростувати залежність, описану короткостроковою кривою Філліпса, і пояснити явище: В) стагфляції;

Коьценція „природного рівня безробіття" М.Фрідмена дозволила спростувати залежність, описану короткостроковою кривою Філ пійся, і довести, шо у довгостроковому періоді: Г) не існує залежності між рівнем безробіття і рівнем інфляції.

Крива Лаффера, яка була використана теоретиками економіки пропонування для обгрунтування необхідності податкової реформи, відображає залежність між: б) обсягом податкових надходжень та середньою ставкою оподаткування;

Крива Лгффера застосовується як один з аргументів: ^ Б) Теорії економіки пропонування;
Л

Лауреат Нобелівської премії Р.Коуз взодить у і.дукозий оборот термін: в) трансакційпі витрати;

Лідером сучасного монетаризму є представник чиказької школи американського неолібералізму:в)М.Фрідмен;

Лілером післявоєнного неокейнсіанства став Р.Харрод, який: а) є автором „рівняння гарантованого зростання" (динамічної версії кейнсіанської умови рівноваги t=S);

^ М

М.Тугана-Барановського вважають першовідкривачем сучасної: в) інвестиційної теорії циклу;

М.Туган-Барановський зробив визначний вкладу розвиток: б) теорії кооперації;

М.Фрідмен вважав, що задля забезпечення стабільності держава повинна контролювати лише:в) грошове пропонування;

Матеріальною основою великих хвиль економічної динаміки („циклів Кондратьева") є: г) зміна попиту на споживчі товар

Методологічі5у основу поглядів Ф.Хайска становить: а) ідея спонтанного порядку;

Мобілізаційна доктрина французького неоліберала М.Алле полягала у тому, що: ^ Г) всі відповіді правильні.

Моделі економічного зростання представників неокейнсіанства: г) Bci відповіді правильні

Модель міжчасового вибору, яка стала базовою у сучзсніґі теорії багатоперіодної економіки була створена:^ Б)І .Фішером;

Модель Хікса-Хансена, розроблена у розвиток кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги, с моделлю спільної рівноваги: б) товарного і грошового ринків

Монетарист вважають, що для довгострокового періоду крива філліиеа: ^ Г) нс може бути побудована взагалі.

Монетаристська теорія циклу виходить з того, шо головною причиною коливань економічної активності с зміни у: А) грошовому пропонуванні;

Монетарна концепція М.Фрідмена Сула покладена в основу: г),рейганомікн" - стабілізаційної політики президента Рейгана.
Н

На відміву від ксГшсіанськоТ теорії, теоретики економіки: ^ А) вважають. що сукупний попит залежить від сукупного пропонування;

На відміну від Дж.М.Кейнса, М. Фрідмен вважав, що: г) всі відповіді правильні.

На відміну від Дж.М.Кейнса, М. Фрідмен вважав, що: г) всі відповіді правильні.

На відміну від неокласиків, Дж.М, Кеннс: г) всі відповіді правильні.

На відчін> від моделі ефектів заміни і доходу Хікса, у моделі за Слуцьким: а) для визначення виокремленої дії ефектів заміни та доходу застосовується прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;

Найбільш визначшш вплив на реальну економічну політику розвинених країн світу у 30-70 роки XX ст. справила: б) кейнсіанська теорія;

Наукові розробки М.Тугана-Барановського з теорії циклу випередили основну кейксіакську ідею про: а) зміни інвестиційного попиту як вихідний імпульс механізму циклічних коливань;

Необхідність державного втручання в економік Дж.М. Кейнс обґрунтовував тим, шо: а) у ринковій економіці макроекономічна рівновага,неможлива за жодних умов;

Неокейнсіанські теорії: а) акцентують увагу не на антикризовому регулюванні, а на проблемах ' - забезпечення стабільних темпів економічного зростання;

Неокласичний синтез поєднує: а) кейнсіанську і неокласичну теорії

Неолібералізм - одна з основних течій сучасної економічної теорії -об'єднує вчених, які: б) обґрунтонуіоть необхідність поєднання принципів „iaissez гаіге"'з обмеженим державним втручанням в економіку;

Неолібералізм представлений: в) лондонською, чиказькою, фрайбурзькою та паризькою школами;

Неолібералізм: б) обстоює принципи вільного ціноутворення, провідної ролі приватної власності та недержавних господарських структур;

Німецький неолібералізм часто називають: а) ордолібералізмом;

Нобелівські премії з економіки почали присуджувати найбільш видатним економістам сучасності з: В) 1969 року;


следующая страница >>