asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Аудиторська фірма

“Приват-Аудит”код ЄДРПОУ 23737298

р/р № 26008301025129 в ПАТ «ВТБ » відд. «Ренесанс», МФО 321767, м. Києва

01133, м. Київ, вул. Щорса, 29, тел/факс: (044) 501-59-19

Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2654

виданий згідно Рішення АПУ № 102 від 22 червня 2001р.

та Рішення АПУ № 164/4 від 22 червня 2006р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)


аудиторської фірми “Приват-Аудит”

щодо фінансової звітності
^

Публічного акціонерного товариства «Меганом»


станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ “09” квітня 2012 р.


Цей “Аудиторський висновок ” адресується :


  • Керівництву Публічного акціонерного товариства «Меганом»;

  • Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

  • Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Меганом».^ 1.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Найменування товариства - Публічне акціонерне товариство “Меганом”

Код ЄДРПОУ - 01549366

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Печерський р-н, вул. Хрещатик, 19-А.

Дата реєстрації (перереєстрації) товариства: Товариство створено в процесі приватизації з Відкритого акціонерного товариства “Ресторан “Метро”, що зареєстроване рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 21 червня 1994р. на підставі наказу № 542-ВАТ Регіонального відділення Фонду комунального майна та зареєстроване Державною адміністрацією Старокиївського району м. Києва 18.01.1996р. (свідоцтво № 01549366) та є правонаступником всіх його прав та обов’язків. В свою чергу ВАТ “Ресторан “Метро” створено в процесі приватизації з Державного комунального підприємства “Ресторан “Метро”, що було створено відповідно до Указу Президента України від 31.01.1992р. “Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування” та зареєстровано Державною адміністрацією Старокиївського району м. Києва 26 жовтня 1993 р., № 2146-ДП/0097.

Перереєстровано Товариство як ВАТ “Меганом” Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва від 30 жовтня 2000 року під № 02146. Згідно нового свідоцтва про державну реєстрацію, серія А00 № 034430, виданий Печерською РДА м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 011228.

Перереєстровано Товариство як ПАТ “Меганом” Печерською районною державною адміністрацією м. Києва від 11 березня 2011 року серія А01 № 769437. Згідно нового свідоцтва про державну реєстрацію номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 105 0012 011228.
Дата внесення змін до установчих документів:

  • Нова редакція Статуту Товариства, затверджена рішенням загальних зборів, Протокол № 1-2001 від 24 лютого 2001 року та зареєстрована Старокиївською РДА під № 02146 від 5 березня 2001 року.

  • Зміни до Статуту, затверджені рішенням загальних зборів, Протокол № 1/2003 від 13.01.2003р., та Протокол № 3/2003 від 21.04.2003р. та зареєстровані Печерською РДА під № 31943 від 22.05.2003р. Цими змінами статутний фонд Товариства було збільшено за рахунок додаткового випуску акцій та приведено до теперішнього розміру, а саме: п.6.2., 6.3. “Статутний фонд товариства становить 442 155 грн. та поділений на 1 768 620 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна”;

  • Нова редакція Статуту Товариства, затверджена рішенням загальних зборів, Протокол № 2006-1 від 03 червня 2006 року та зареєстрована Печерською РДА, номер запису, № 10701050001011228 від 22 червня 2006 року;

  • Нова редакція Статуту Товариства, затверджена рішенням загальних зборів, Протокол № 24 від 07 червня 2008 року та зареєстрована Печерською РДА, номер запису, № 10701050007011228 від 12 червня 2008 року.

  • Нова редакція Статуту Товариства, затверджена рішенням загальних зборів, Протокол № 27 від 04 березня 2011 року та зареєстрована Печерською РДА, номер запису, № 10701050012011228 від 11 березня 2011 року.


Види діяльності за КВЕД згідно довідки комітету статистики України:

70.20.0 –Здавання в оренду власного нерухомого майна;

70.31.0 – Діяльність агентств нерухомості;

70.11.0 – Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

52.44.9 – Роздрібна торгівля іншими товарами для дому;

55.30.2 – Діяльність кафе;

51.90.0 –Інші види оптової торгівлі.
Банківські реквізити: р/р 26005002316313 в АТ „ОТП Банк”, м. Київ, МФО 300528.

Товариство взято на облік як платник податків (Форма № 4-ОПП від 21.03.2011р. № 1070) ДПІ у Печерському р-ні м. Києва від 07.11.2000р. за № 28275. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100330388, Індивідуальний податковий номер 015493626075.
Засновники (акціонери) та їх частка в статутному капіталі Товариства:

На кінець звітного 2011 року акціонерами Товариства є:

Найменування

Кількість осіб

Кількість акцій, шт.

Номінальна вартість, грн.

% до Статутного капіталу

Фізичні особи, всього

661

48762

12190,50

2,7571%

Юридичні особи, всього:

2

1719858

429964,50

97,2429%

Всього:

663

1 768 620

442 155,00

100%


^ 1.2. ОПИС АУДИТОСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звітність». Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами було перевірено річну фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Меганом» станом на 31 грудня 2011 року, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, а також Примітки до річної фінансової звітності, які додаються.
^ 1.3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПIДПРИЄМСТВА ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЩОДО IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несе Генеральний директор – Хоменко Юрій Петрович та головний бухгалтер - Кайдаш Ольга Леонтіївна тел.: 496-26-50. Обов’язком аудиторів є висловлення незалежної думки щодо ступеню достовірності фінансової звітності Товариства та відсутності суттєвих помилок, які можуть вплинути на думку її користувачів.

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі інформації, одержаної від Товариства для аудиторської перевірки.

Метою аудиторської перевірки є визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства, а також аналізу роботи підприємства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитор не виключає наявності документів та інформації, які не були надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудитори при здійсненні перевірки та підготовці аудиторського висновку керувалися вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність”, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), яке затверджено Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за №1358/20096. При перевiрцi аудитор оцінював ризики суттєвих викривлень фінансових звiтiв внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»), оцінював вiдповiднiсть обраної підприємством облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом .

^ МОДИФIКОВАНА АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВА

Аудиторська перевірка проведена з метою збору достатніх доказів для аудиторського висновку. Використовувалися методи вибіркової перевірки рахунків, зіставлення показників первинних документів й аналітичного обліку з даними бухгалтерського обліку й звiтностi. Ми вважаємо, що у межах наданих нам документів отримали достатні та вiдповiднi аудиторські докази для виявлення нашої думки. Однак, оскільки перевірявся обмежений строк дiяльностi та ми не брали участь в iнвентаризацiї запасів підприємства, то ми не мали можливості одержати досить аудиторських доказів для вираження не модифікованої думки. Після проведених нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно - позитивну думку щодо фінансової звiтностi Товариства.

На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевірки, фiнансовi звiти Товариства достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдно до нормативних вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку й фiнансової звiтностi в Українi. Пiдтверджуємо вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку i вiдповiднiсть Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, а також Приміток до річної фінансової звітності.
^ 1.4.ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА
Станом на 31 грудня 2011 року облікова політика Товариства відповідає всім вищезазначеним стандартам та нормативним актам. Протягом звітного року облікова політика товариства не змінювалась.

Облікова політика товариства ведеться з дотриманням вимог чинного законодавства, та у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється по журнально-ордерній формі обліку за допомогою програмного забезпечення «1С-Бухгалтерія».

Організація та методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської звітності товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про підприємства України” та Статуту товариства.

Бухгалтерська та статистична звітність здається своєчасно.

^ ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО МСА 700.


следующая страница >>