asyan.org
добавить свой файл
1
Академія Платона –164

Александрійська школа –168

Антична філософія була космоцентричною або антропоцентричною? –43-2

Апологетика є характеристикою патристики або схоластики? –49-2

Атомісти –162

Буддизм -153 -6

Від чого абстрагувався Макіавеллі: морально-етичних оцінок або законів? -53

Віденський гурток –173

Гегель був представником об”єктивного ідеалізму, або представником суб”єктивного ідеалізму?-36-2

Герменевтика –177

Даосизм –155

Декарт розробив індуктивний метод, або дедуктивний метод? –37-2

Доповнити атрибутивні властивості матерії -144

Доповнити елементи системи натурального права за Локком -148

Доповнити етапи розвитку абсолютної ідеї за Гегелем -146

Доповнити етапи розвитку античної філософії –121 –5

Доповнити етапи розвитку давньоіндійської філософії -122

Доповнити етапи розвитку середньовічної філософії -123

Доповнити етапи розвитку філософії позитивізму –124

Доповнити етапи розвитку філософської думки –125

Доповнити можливі шляхи пізнання за Беконом -149

Доповнити основні види матерії -143

Доповнити основні види творчості –138 -5

Доповнити основні загальнологічні методи пізнання –127 -5

Доповнити основні концепції розуміння суспільства –132 -5

Доповнити основні концепції філософської антропології -140

Доповнити основні критерії істини -134

Доповнити основні критерії суспільного прогресу -136

Доповнити основні логічні форми пізнання –130

Доповнити основні методи емпіричного пізнання –126

Доповнити основні рівні методологічного знання –131 -5

Доповнити основні рушійні сили розвитку суспільства -135

Доповнити основні суб”єкти суспільного розвитку -137

Доповнити основні теоретичні методи пізнання –128

Доповнити основні форми буття -141

Доповнити основні форми суспільної свідомості -142

Доповнити основні форми чуттєвого пізнання –129

Доповнити основні функції практики –133

Доповнити основні характеристики свідомості -145

Доповнити правила наукового методу Декарта –150 -5

Доповнити структуру психіки людини за Фрейдом -139

Доповнити ступіні заперечення заперечення у формі гегелівської тріади –147-5

Екзистенціалізм –178

Елейська школа –157

З сучасного погляду на предмет філософії вона є світоглядною наукою, або світоглядом? –32-2

Індуїзм –152 –6

Києво-Могилянська академія –171

Кініки –159

Кіренаїки -160

Конфуціанство –154

Львівсько-Варшавська школа –172

Марксизм створив формаційний або культурологічний підхід вивчення історії філософії? –41-2

Мегарська школа –161

Мілетська школа –156

Неоплатоніки –166

Неопозитивізм –180

Німецька класична філософія –174

Номіналісти –169

Особистістю народжуються, або стають? –31-2

Перипатетики –165

Піфагорійський союз –158

Реалісти –170

Світ символів за Сковородою: це Біблія або логіка? -59

Світорозуміння характеризує міфологічне або філософське відображення світу? –39-2

Світорозуміння характеризує релігійне або філософське відображення світу? –40-2

Світосприйняття відноситься до релігійного або філософського відображення світу? –38-2

Софісти –163

Стоїкі –167

Схоластична філософія була теоцентричною або космоцентричною? –42-2

Український романтизм –179

Філософія Відродження була “техноцентричною” або антропоцентричною? –44-2

Франкфуртська школа –175

Хто засновник томістської філософії: Фома Невіруючий або Фома Аквінський? –50-2

Чарвака –151 –6

Чи була марксистська філософія першою в світі системою матеріалізму? –8-1

Чи визнає апологетика античну філософію? –25-1

Чи визнає монофізитство людську природу Ісуса Христа? –23-1

Чи визнає пантеїзм тотожність природи і Бога? –24-1

Чи визнає суб”єктивний ідеалізм існування матеріального світу незалежно від відчуттів і розуму людини? –6-1

Чи визнає східний перипатетизм авторитет Арістотеля? –27-1

Чи визнає схоластика філософські ідеї Платона і Арістотеля? –26-1

Чи є агностики серед матеріалістів? –3-1

Чи є в істині абсолютне? –21-1

Чи є в істині релятивне? –20-1

Чи є загальне в одиничному? –13-1

Чи є серед ідеалістів моністи? –4-1

Чи є серед філософських систем такі, які не можна визначити ані як матеріалістичні, ані як ідеалістичні? –1-1

Чи є системи філософії, що ототожнюють матерію і свідомість? –9-1

Чи змінювався предмет філософії в історії розвитку філософської думки? –7-1

Чи існує у світі суб”єктивна компонента? –12-1

Чи може за Арістотелем матерія існувати без форми? –10-1

Чи може необхідне водночас бути випадковим? –15-1

Чи може об”єкт пізнання існувати без суб”єкту пізнання? –30-1

Чи може об”єктивний ідеалізм визнавати реальне існування матеріального світу? –5-1

Чи може свобода бути абсолютна? –22-1

Чи можна агностицизм розглядати як форму ідеалізму? –2-1

Чи погоджуються номіналісти з вченням Платона про ідеї, поняття? –28-1

Чи погоджуються реалісти з вченням Платона про ідеї, поняття? –29-1

Чи тотожні поняття “індивид” і “особистість”? –17-1

Чи тотожні поняття “культура” і “цивілізація”? –19-1

Чи тотожні поняття “народонаселення” і “суспільство”? –16-1

Чи тотожні поняття “причинність” і “каузальність”? –14-1

Чи тотожні філософські поняття “мова” й “мовлення”? –11-1

Чим є праця за Лютером: покликом або тягарем? –60-2

Чому віддає перевагу детермінізм: випадковості або причинност? –47-2

Чому віддає перевагу індетермінізм: випадковості або причинності? –48-2

Школа психоаналізу –176

Що в людській мові сформувалось раніше: поняття якості, або поняття кількості? –33-2

Що визначається марксистами як об”єктивна реальність, яка дана нам в почуттях? –61

Що відображає сутність явища за Кантом – “річ у собі” або “річ для себе”? –35-2

Що відроджує філослофія Відродження: гармонійну людину доби античності, або політеїзм стародавніх греків? –51-2

Що для софістів було головним: досягнення істини або засіб доказу? –46-2

Що є більш багатим за змістом – одиничне, або загальне? –34-2

Що є основою неповторності людини за Юркевичем: розум або серце? –58

Що може стимулювати людську працю за Мором: примус або висока мораль? -54

Що таке суспільний договір: угода між народом і владою або угода між кількома державами? –45-2

Що у філософії визначається як вчення про світ? -64

Що у філософії визначається як джерело розвитку? –87-3

Що у філософії визначається як єдність сутності і існування? -62

Що у філософії визначається як перехід у протилежну нову якість? –90 –3

Що у філософії визначається як система цінностей і життєвих сенсів? -65

Що у філософії визначається як теорія пізнання? -63

Що у філософії визначають як активну діяльність конкретно-історичного суб”єкта, у ході якої він здійснює матеріальне перетворення об”єкта відповідно до своїх цілей, розвивається і змінюється сам? -83

Що у філософії визначають як діяльність на грунті пізнання необхідності? -84

Що у філософії визначають як здійснену можливість? –88-3

Що у філософії визначають як міру людського у людині? -81

Що у філософії визначають як найвищу форму і результат відображення дійсності? -82

Що у філософії визначають як образ, адекватний відображуваному об”єкту? -79

Що у філософії визначають як специфічну форму взаємодії суб”єкту й об”єкту, кінцевою метою якої є істина, розробка моделей, програм, спрямованих на освоєння об”єкта відповідне до потреб суб”єкта? -80

Що у філософії визначають як такий напрям розвитку, що забезпечує більш високий ступінь і потенціал розвитку? -85

Що у філософії визначають як цілеспрямовану діяльність, яка створює принципово нові і соціально значущі матеріальні та духовні цінності? -78

Що характеризує натурфілософію Відродження: геоцентризм або геліоцентризм? -52

Як можна подолати “відчуження” за Марксом: шляхом знищення приватної власності або шляхом підвищення свідомості людей? –57

Яка філософська дисципліна осмислює власний шлях, генезу філософї? -67

Яка філософська категорія визначається як сукупність елементів, що знаходяться у певних зв”язках і відношеннях один до одного, створюють певну цілісність? -76

Яка філософська категорія відображає відносність істини? –89-3

Яка філософська категорія відображає єдність суттєвих властивостей об”єкту або процесу, що відрізняють їх від інших об”єктів або процесів? -75

Яка філософська категорія відображає єдність якості і кількості, межу між якісними змінами? -68

Яка філософська категорія відображає обов”язковість, стійкість зв”язків, неминучість явищ і подій? -72

Яка філософська категорія відображає полярну спрямованість тенденцій, явищ процесів, що є взаємовиключеними? -74

Яка філософська категорія відображає послідовність явищ і процесів? -69

Яка філософська категорія відображає проблематичність або необов”язковість зв”язків, явищ, подій? -71

Яка філософська категорія відображає процес переходу до нової якості? -73

Яка філософська категорія відображає розташування одних предметів біля інших? -70

Яка частина філософського знання вивчає загальні підходи до пізнання і розуміння буття? -66

Які якості є вторинними за Локком: густина, протяжність, число або колір, смак, звук? -56

Які якості за Локком є первинними: смак, звук, колір або форма, простір, рух, спокій? -55

Якою філософською категорією позначають такий перехід від старої якості до нової, за якого певні риси старої якості входять у нову якість? -86

Яку філософську категорію визначають як соціально організоване виробництво різновиду знання? -77

Якщо філософія визначається як наука, чи може така філософія визнавати існування національної філософії? –18-1