asyan.org
добавить свой файл
1
Перелік документів для отримання кредиту юридичною особою:

 1. Заява на отримання кредиту, в якій визначається ціль кредиту, сума і строк користування, забезпечення;

 2. Анкета позичальника (надається банком);

 3. Опитувальний лист клієнта – юридичної особи (надається банком) *;

 4. Рішення уповноваженого колегіального органу підприємства (протокол (витяг з протоколу) загальних зборів або спостережної ради, рішення власника ПП, інше згідно зі статутом підприємства) щодо:

   • умов отримання кредиту та передачу майна в заставу;

   • надання повноважень на підписання відповідній особі (керівнику) договорів, пов’язаних з отриманням кредиту;

 5. Засновницькі документи та інформація про керівництво:

  1. Копії установчих документів (статут (із усіма доповненнями та змінами, свідоцтво про державну реєстрацію) підприємства, завірені нотаріально, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, свідоцтво платника податку (ПДВ), довідка Мінстату про включення до єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України, картка із зразками підписів та печатки, засвідчені в установленому порядку)*;

  2. Копії паспортів та копії ідентифікаційних довідок керівників підприємства, копії паспортів та копії ідентифікаційних номерів засновників (якщо засновники фізичні особи), копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію статуту завірену нотаріально, якщо засновники є юридичною особою *;

  3. Копії наказів про призначення на посаду всіх керівників підприємства, що ухвалюють рішення по кредитному проекту (на директора та гол. бухгалтера в обов’язковому порядку), завірені печаткою та підписом *;

  4. Копії сертифікатів, ліцензій, дозволів, прав, що стосуються господарської діяльності клієнта *.

6. Фінансові документи:

6.1. Довідка про відсутність заборгованості до бюджету;

6.2. Фінансова звітність (баланс, Ф2 за 4 останні звітні періоди (квартали);

6.3. Податкова декларація з податку на прибуток за останній рік (за 1-й, 2-й, 3-й, та 4-й квартали);

6.4. При наявності збитку як по фінансовому, так і по податковому облікам, необхідно надати довідку з поясненням його виникнення (по кожному обліку окремо) та дати інформацію щодо шляхів досягнення прибуткової діяльності;

6.5. Розшифровка статті балансу «основні засоби» на останню звітну дату;

6.6. Розшифровка статей балансу, значення яких становить більше 10% від валюти балансу.

6.7. Оборотно-сальдова відомість по рахунках 36, 63 та інших, де враховуються розрахунки з дебіторами та кредиторами, на останню звітну дату.

6.8. Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій та порук.

6.9. Довідки з обслуговуючих банків про рух коштів по поточних рахунках за останні 12 місяців із щомісячним підсумком;

6.10. Копія останнього акту перевірки ДПІ;

6.11. Копія останнього акту аудиторської перевірки (у разі наявності);

6.12. Копія основних діючих господарських договорів, контрактів та договори основних дебіторів і кредиторів;

6.13. Бізнес-план, ТЕО на весь період кредитування з обґрунтуванням надходжень, стандартних видаткових та прибуткових фінансових статей з урахуванням погашення як діючих, так і запитуваного кредиту та відсотків (в динаміці по місяцях).

*Документи не запитуються за умови, наявності у Позичальника відкритого поточного рахунку в Банку та укомплектування зазначеними документами юридичної справи Позичальника Банку.
Копії документів підприємства, які надаються до установи Банку, мають бути завірені підписом особи, яка має право підпису на документах підприємства та скріплені печаткою підприємства.


ПАТ «КБ «Преміум»

вул. Бастіонна, 1/36

(044) 390 54 28

info@bank-premium.com