asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7 8 9

З таблиці 2.2 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємства за 2008 рік на 110,9 тис. грн. або на 2,59% обумовлено зростанням суми залучених коштів на 197,3 тис. грн. (147,02%). Разом с цим власний капітал зменшився на 86,4 тис. грн. або на 2,09%. Зменшення власних коштів зумовлено збитками звітного року в розмірі 84 тис. грн. та зменшенням цільового фінансування на 15,3 тис. грн.

В структурі власних коштів найбільшу питому вагу мають додатковий капітал та цільове фінансування. Доля додаткового капіталу у власному капіталі за звітній період зросла на 12,9 тис. грн., або на 0,33%, а доля цільового фінансування зменшилась на 15,3 тис. грн. (15,94%). Розмір статутного фонду не змінився і становив 56,4 тис. грн.

Велике значення мають власні обігові кошти підприємства, величина яких обчислюється як різниця між власним капіталом та необоротними активами і показує яка частка із загальної суми власних коштів підприємства спрямовується на покриття обігових коштів:

  • на початок року: 4143,2 – 3562,2 = 581,0 тис. грн.;

  • на кінець року: 4056,8 – 3388,7 = 668,1 тис. грн.

Тобто за рік сума власних обігових коштів зросла з 581,0 тис. грн. до 668,1 тис. грн., тобто на 87,1 тис. грн.

Про це свідчить і зростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн. (110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на 18,8 тис. грн. (67,14%), по страхуванню – на 6,1 тис. грн. (26,75%), по позабюджетних платежах – на 11,4 тис. грн. (600,00%), інша заборгованість – на 63,8 тис. грн. (4557,14%).

Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.

Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу, приведений в таблиці 2.3.

^ Таблиця 2.3

Аналіз складу та структури активу балансу ПАТ "Дніпро-Фрайберг"

Розміщення


майна

На початок року

На кінець року

^ Зміни за звітний період (+ , -)

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

% до початку року
^
І. Необоротні активи

Основні засоби

3520,0

82,29

3346,5

76,26

-173,5

-4,93

Незавершене будівництво

42,2

0,99

42,2

0,96

-

-

Всього по I розділу

3562,2

83,28

3388,7

77,22

-173,5

-4,87
^
ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

218,2

5,10

215,8

4,92

-2,4

-1,10
^

Незавершене виробництво


16,9

0,40

33,7

0,77

+16,8

+99,41

Готова продукція

431,9

10,10

581,3

13,25

+149,4

+34,59

Товари

38,6

0,90

6,5

0,15

-32,1

-83,16

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4,2

0,10

143,6

3,27

+139,4

+3319,05

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом

-

-

3,7

0,08

+3,7

-

- по внутрішніх розрахунках

-

-

2,9

0,07

+2,9

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

4,9

0,11

11,4

0,26

+6,5

+132,65

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,5

0,01

-

-

-0,5

-100,00

Витрати майбутніх періодів

-

-

0,7

0,02

+0,7

-

Всього по II розділу

715,2

16,72

999,6

22,78

+284,4

+39,77

Баланс

4277,4

100,00

4388,3

100,00

+110,9

+2,59

З таблиці 2.3 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. (4,87%). Це спричинено зменшенням долі основних засобів – на 173,5 тис. грн.

Оборотні ж активи за звітний період збільшились на 284,4 тис. грн. (39,77%). Не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 149,4 тис. грн.) і значного збільшення дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.). Виробничі запаси зменшились на 2,4 тис. грн. (1,10%), але все рівно становлять значну суму – 215,8 тис. грн. Слід звернути увагу на збільшення сум дебіторської заборгованості за товари (на 139,4 тис. грн.), по розрахунках з бюджетом (на 3,7 тис. грн.), по внутрішніх розрахунках (на 2,9 тис. грн.) та іншої поточної дебіторської заборгованості (на 6,5 тис. грн.). Дані зміни свідчать про погіршення розрахункової дисципліни.

Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок року складає відповідно 83,28% та 16,72%. На кінець року зменшився основний капітал на 173,5 тис. грн. (4,87%), а приріст оборотного склав 284,4 тис. грн. (39,77%).

Доля кредиторської заборгованості в формуванні оборотного капіталу складала:

  • на початок року: (134,2 : 715,2) × 100 = 18,76%;

  • на кінець року: (331,5 : 999,6) × 100 = 33,16%.

Отже, беручи до уваги проведений аналіз можна стверджувати, що структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів).
2.3. Аналіз фінансового стану ПАТ "Дніпро-Фрайберг"

Аналіз фінансового стану підприємства слід розпочати з аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства.

Таблиця 2.4<< предыдущая страница   следующая страница >>