asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
Тема: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ.
Структурно-логічна схема заняття:


Напрями аналізу ринку праці

Аналіз стану і збалансовано­сті ринку праці

Аналіз ціни на робочу силу

Аналіз зайнятості й безробіття

Аналіз інф­раструктури ринку праці

Аналіз ефек­тивності ринку праці

Показники пропозиції робочої сили
Показники попиту на робочу силу
Показники співвідношен­ня пропозиції та попиту на робочу силу

Мінімальна заробітна плата
Середня заро­бітна плата та її структура
Прожитковий мінімум
Межа малоза­безпеченості
Мінімальний споживчий бюджет
Відносні показники
Співвідношен­ня зарплати за секторами еко­номіки до се­редньої зарп­лати в еконо­міці країни
Частка зарп­лати у валово­му сімейному доході

Чисельність населення, трудових ресурсів, працездатного населення працездатного віку, економічно активного населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності
Чисельність безробітних
Рівень зайнятості
Рівень безробіття
Структура зайнятості
Структура безробіття
Фінансові показники державної політики зайнятості

Чисельність, склад і про­пускна здатність державної служби зайнятості
Чисельність працівників служби зайнятості

(інших служб соціального захисту) на

10 000 чоловік населення
Чисельність незайнятого населення, охопленого профорієнта­цією, профнавчанням тощо
Частка найманих працівників, об”єднаних у профспілкиПродуктивність праці
Рівень задоволеннякупівельного попиту
Розмір роздрібного товарообігу на душу населення (на одного працівника)

^ Ключові поняття (категорії): система показників; етапи аналізу ринку праці; методи аналізу ринку праці; факторний аналіз; сегментація ринку праці; збалансованість ринку праці.
^ ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 1. Мета, завдання і напрями аналізу ринку праці.

 2. Основні методи дослідження ринку праці.

 3. Методичні основи аналізу ринку праці.

 4. Прогнозування параметрів ринку праці.


^

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Завдання 1. Розв”язання задач.


Задача 1. Проаналізуйте випадки А і Б у наведеній нижче таблиці і зробіть висновки, який з випадків і в чому більше відповідає реальності. У якому з випадків виникає потреба в організації надання допомоги безробітним, а в якому без неї можна обійтися.

Випадок А

Випадок Б

 1. Протягом року кожний працівник не мав роботи 5% свого робочого часу, тобто близько 2,5 тижнів.

 2. Тривалість безробіття – 2,5 тижні.

 3. Рівень (норма) безробіття – 5%.

 1. Протягом року 95% працівників весь час зайняті, а 5% залишаються без роботи упродовж цілого року.

 2. Тривалість безробіття – 1 рік.

 3. Рівень (норма) безробіття – 5%.


Задача 2. Проаналізуйте наведену нижче таблицю і зробіть висновки, в які періоди часу ситуація з безробіттям дійсно погіршувалася.

Роки
Рівень безробіття

1967 -1969

1976 - 1978

1982 - 1984

3,6

6,8

8,8

Структура безробітних

період безробіття тривалістю

1 – 4 тижні

5 – 14 тижнів

15 – 26 тижнів

27 – 39 тижнів

40 тижнів і більше


7,3

32,3

37,5

15,6

7,3


3,2

22,1

35,1

23,9

15,3


2,4

17,2

34,5

26,0

19,9


Задача 3. Які міркування відносно стимулювання пошуку роботи беруться до уваги при визначенні в законодавстві країни розміру та тривалості допомоги по безробіттю? Між якими проблемами треба знайти компроміс?

Задача 4. Користуючись графіком співвідношення кривих попиту та пропозиції робочої сили, покажіть, як впливає мінімальний рівень заробітної плати (W) на збільшення рівня безробіття серед людей (зокрема молоді), яким підприємці готові виплачувати реальну заробітну плату, нижчу від мінімальної, і як мінімальний рівень заробітної плати впливає на ринкову поведінку досвідчених працівників у процесі їх найму, при тому, що їхня реальна заробітна плата вища за мінімальну. Поясніть, чому, незважаючи на те, що встановлення мінімальної заробітної плати сприяє збільшенню безробіття серед деяких категорій населення, законодавчі акти про мінімальну заробітну плату діють у більшості країн. Які суперечності, чому і між якими групами населення виникають з уведенням мінімального рівня заробітної плати.
Задача 5. Припустімо, що рівень безробіття становить 8%. Якими темпами має зростати ВВП, щоб знизити рівень безробіття до 6%:

а) за 1 рік; б) за 2 роки?
Задача 6. Користуючись малюнком у навчальному посібнику, поясніть:

А) значення якого з джерел безробіття під час спадів виробництва збільшиться, а якого зменшиться?

Б) чи можливо, щоб безробіття могло зростати під час підйомів і зменшуватися під час спадів виробництва?
Задача 7. Уявіть собі, що законодавчо встановлено рівень мінімальної заробітної плати для молоді нижчий, ніж для працівників старших вікових груп. Як це позначилося б на рівні безробіття?
Задача 8. Користуючись методикою, наведеною в підручнику, розрахуйте обсяги прихованого безробіття в Україні.
Завдання 2. Аналіз сучасного стану ринку праці України.
Блок А. Проаналізувати стан ринку праці за такою структурою:

 1. Аналіз трудових ресурсів та їх використання.

 2. Аналіз незайнятості населення та безробіття.

 3. Аналіз зайнятості та руху робочої сили в галузях економіки.

 4. Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузях економіки.

 5. Аналіз неповної зайнятості в галузях економіки.

 6. Аналіз використання робочого часу.

 7. Аналіз відпусток та їх тривалості.

 8. Аналіз чисельності працівників та їх заробітної плати в галузях економіки.

 9. Аналіз зайнятості працівників у малих підприємствах.

 10. Аналіз умов праці.

 11. Аналіз стану укладання колективних договорів.

Примітка. Аналіз проводиться за матеріалами статистичного збірника “Праця в Україні” Державного комітету статистики України за відповідний рік.

Блок Б. Проаналізувати стан зайнятості і безробіття за такою схемою:

 1. Аналіз співвідношення безробіття за різними методами його визначення.

 2. Аналіз руху робочої сили, зайнятої в галузях економіки.

 3. Аналіз втрат робочого часу з різних причин.

 4. Аналіз чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості за різними ознаками.

 5. Аналіз безробіття за різними ознаками.

 6. Аналіз тривалості безробіття.

 7. Аналіз потреби підприємств у робочій силі.

 8. Аналіз навантаження на одне вільне робоче місце.

 9. Аналіз працевлаштування незайнятих громадян.

 10. Аналіз рівня профорієнтаційної роботи.

 11. Аналіз підвищення конкурентоспроможності безробітних.

 12. Аналіз участі незайнятого населення в громадських роботах.

 13. Аналіз формування та використання коштів фонду сприяння зайнятості населення.


Примітка. Аналіз проводиться за матеріалами статистичного збірника “Ринок праці України” Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України за відповідний рік.
Блок В. Проаналізувати економічну активність населення за такою схемою:

 1. Аналіз економічної активності населення за статтю.

 2. Аналіз економічної активності населення за місцем проживання.

 3. Аналіз економічно активного населення за віком.

 4. Аналіз економічно активного населення за формами господарювання та статусом зайнятості.

 5. Аналіз економічно активного населення за статусом зайнятості.

 6. Аналіз зайнятості населення економічною діяльністю за віком, статтю, рівнем освіти.

 7. Аналіз зайнятості населення за статтю, віком та місцем проживання.

 8. Аналіз зайнятості населення на роботах з неповним робочим днем.

 9. Аналіз тимчасової відсутності населення на роботі.

 10. Аналіз зайнятості населення в галузях економіки за віком.

 11. Аналіз зайнятості населення в галузях економіки за місцем проживання.

 12. Аналіз зайнятості населення індивідуальною трудовою діяльністю.

 13. Аналіз зайнятості населення основною та додатковою роботою.

 14. Аналіз населення, зайнятого економічною діяльністю, яке шукало іншу (основну) роботу.

 15. Аналіз незайнятості населення за віком, статтю та соціальним статусом.

 16. Аналіз незайнятості населення за соціальним статусом, статтю, місцем проживання, причинами незайнятості та освітою.

 17. Аналіз незайнятості населення, яке шукало роботу.

 18. Аналіз тривалості пошуку роботи незайнятого населення.

 19. Аналіз тривалості організації власної справи незайнятого населення.

 20. Аналіз безробіття за соціальним статусом та статтю.

 21. Аналіз безробіття за віком, місцем проживання та статтю.

 22. Аналіз безробіття за тривалістю незайнятості, пошуку роботи та організації власної справи.

 23. Аналіз безробіття за рівнем освіти, статтю та місцем проживання.

 24. Аналіз причин розчарування у пошуках роботи.


Примітка. Аналіз проводиться за матеріалами статистичного збірника “Економічна активність населення України” Державного комітету статистики України за відповідний рік.
Блок Г. Проаналізувати відображену в нижченаведених таблицях 1 – 13 інформацію в статиці та динаміці, використовуючи можливості ПЕОМ. Приклади ілюстративного матеріалу подано в табл.14 та рис. 1 – 4.

Таблиця 1.следующая страница >>