asyan.org
добавить свой файл
1 2 3Аналіз надходження

виробничих запасів”

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

  1. Характеристика та склад виробничих запасів

  2. Аналіз наявності та структури виробничих запасів

  3. Аналіз надходження виробничих запасів

  4. Аналіз використання виробничих запасів

  5. Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів

  6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи

удосконалення аналітичної роботи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції.

Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.

Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.

Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.

Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз.

Метою дослідження є розкриття методики аналізу виробничих запасів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих запасів.

Отже, аналітичне дослідження виробничих запасів актуальне і має практичне значення.

Під час аналізу матеріальних запасів підприємства досліджується рух матеріалів, їх оцінка, а також правильне відображення в реєстрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Над даною темою працювали такі економісти: Савицька Г.В., Петрова В.І., Стражева В.І. та інші видатні вітчизняні та зарубіжні автори.

Аналіз надходження та руху матеріалів є дуже актуальним, адже ефективне використання матеріалів призведе до зменшення витрат, собівартості продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового становища підприємства.

Основними завданнями даної курсової роботи є аналіз наявності та руху виробничих запасів. А саме: аналіз змін у структурі виробничих запасів, порядку їх надходження та ефективного використання, вплив на рух виробничих запасів результатів інвентаризації та переоцінки, узагальнення результатів аналізу шляхом виявлення внутрігосподарських резервів та розробка аналітичних альтернатив удосконалення даної ділянки діяльності підприємства.

Курсова робота ґрунтується на матеріалах базового підприємства ТОВ „Рембудсервіс”. Дане підприємство займається виробничою та торгівельною діяльністю.

При написанні курсової роботи для проведення економічного аналізу за даною темою використовуються такі методи: діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу. Дані методи аналізу дають змогу зробити всебічний економічний аналіз, що дасть змогу зробити більш достовірні дані, на основі яких можна зробити висновок про діяльність підприємства.

Аналіз діяльності підприємства приведено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні економічні показники

діяльності ТОВ „Рембудсервіс” за 9 місяців 2002 - 2003 рр.

Показники

9 місяців

Темп

росту, %

2002 р.

2003 р.

Статутний капітал, тис. грн.

75,0

74,7

-0,40

Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн.

4865,0

3212,3

-33,97

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

4004,0

1790,8

-55,27

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

611,0

1097,2

+79,57

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

523,0

900,3

+72,14

Витрати на оплату праці, тис.грн.

792,0

672,3

-15,11

Виробничі запаси, тис. грн.

192,0

195,6

+1,87


Аналізуючи основні економічні показники діяльності ТОВ „Рембудсервіс” за 9 місяців 2002 року та 9 місяців 2003 року ми можемо зробити висновок, що статутний капітал підприємства практично не змінився. Дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2003 склав 3212,3 грн. що на 33,97 % менше ніж за аналогічний період минулого року. В свою чергу зменшилася собівартість реалізованої продукції на 55,27% Але незважаючи на це валовий прибуток підприємства у звітному періоді збільшився на 79,57%, а також на 72,14 % збільшився чистий прибуток підприємства. А витрати на оплату праці зменшилися на 15,11 %. це свідчить про не досить рівномірну роботу підприємства в 2003 році. Якщо така тенденція буде зберігатися до кінця року то підприємство може отримати збитки за результатами фінансового року.

Тут спостерігається пряма залежність одного показника від іншого, і це призводить до коливань в показників діяльності підприємства, і в свою чергу маже викликати нестабільність в діяльності підприємства в цілому.

Керівництво ТОВ „Рембудсервіс” постійно стежить за змінами своїх економічних показників і робить все можливе для їх покращення та підвищення ефективності виробництва.

Основними джерелами інформації для аналізу матеріалів ТОВ „Рембудсервіс” слугують бухгалтерські документи про надходження, вибуття, списання (журнали, виписки з банку, рахунки-фактури, платіжні доручення та вимоги, видаткові та прибуткові касові ордери, об’яви, касову книгу та інше), а також показники фінансової звітності: “Баланс підприємства” (форма № 1), “Звіт про фінансові результати підприємства” (форма № 2)., матеріальний звіт.

Для більш поглибленого аналізу окремих показників використовуються також дані поточного бухгалтерського обліку (матеріали внутрішнього аудиту, висновків різних експертиз, інформація про рух матеріалів, баланси на відповідні дати, картки складського обліку, лімітно забірні картки, накладні).

Раціональне використання матеріальних запасів – один з важливих факторів росту виробництва. Таким чином значення аналізу розрахунків по руху матеріальних запасів складається на основі того, що є необхідним засобом вивчення економічної ситуації ТОВ „Рембудсервіс”, а також складовою частиною нових методів планування і управління в умовах переходу до ринкових відносин.


  1. Характеристика та склад виробничих запасів


В основі розвитку людського суспільство лежить матеріальне виробництво, створення матеріальних благ. Для підприємства, щоб виготовити продукцію, надати послуги важливо мати виробничі запаси.

Виробничі запаси - це товарно-матеріальні цінності, які вносять до інвентаризаційного опису за кожним окремим найменуванням. При фактичній перевірці встановлюють наявність сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів, готової продукції тощо.

Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди підприємств, усю сукупність яких поділяють на основні та оборотні. Оборотні виробничі фонди - певна сукупність предметів праці, елементи яких цілком споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять свою вартість на вартість продукції, що виготовляється ( 6,С.315). Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється, створюють Матеріальні умови, для здійснення технологічних процесів і роботи устаткування, збереження і транспортування сировини та готових виробів. До складу оборотних фондів включаються виробничі запаси. Виробничі запаси є складовою частиною економічних ресурсів, які, в свою чергу, є основним елементом економічного потенціалу країни (6,С.378). Під виробничими запасами розуміють різні елементі виробництва, що використовуються як предмети праці у технологічному процесі. Вони цілком споживаються у кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на виготовлену продукцію (5,С.246). Вчений Покропивний С.Ф. визначає виробничі запаси як предмети праці, які підготовлені для запуску у виробничий процес ( 9,С. 127).

Існує ще декілька думок щодо визначення суті матеріальних ресурсів і виробничих запасів. Матеріально-виробничі запаси - засоби виробництва, що надійшли на підприємство і ще не використовуються у виробничому процесі, їх обсяг створюється у таких розмірах, які б забезпечували рівномірну, безперебійну роботу підприємства (3,С.91).

Матеріальні ресурси є предметами, на які спрямована праця людини з метою отримання готової продукції. Предмети праці споживаються у виробничому процесі та повністю переносять свою вартість на продукт, змінюються після кожного виробничого циклу (10,С.69).

Виробничі запаси - різні речові елементи виробництва, що використовуються в якості предметів праці у виробничому та іншому господарському процесі. Вони повністю споживаються у кожному циклі і повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Матеріальні ресурси - різноманітні речові елементи, що використовуються переважно як предмети праці для виготовлення продукції та обслуговування виробництва.

Виробничі запаси - це запаси засобів виробництва, які знаходяться на складах суб'єктів господарювання та потрібні для забезпечення безперервного виробничого процесу, це лише ті предмети праці, які ще не приймають участь у процесі виробництва і зберігають свою натурально-речову форму (15,С.74). Це останнє визначення, на мою думку, є найбільш повним і яскраво відбиває економічну суть предмета дослідження. Крім того, поняття матеріальних ресурсів є більш широким поняттям ніж виробничі запаси, адже останні включають лише предмети праці.

Виробничі запаси - входять до складу товарно-матеріальних цінностей, які являють собою сукупність виробничих запасів і готової продукції, що відображаються в активі балансу підприємства. Товарно - матеріальні цінності ГМЦ розглядаються як сукупність предметів праці і продуктів праці, хоча більшість з них є предметами праці. Всі засоби. які можуть служити людині для задоволення її потреб називаються благами. Всі корисності, які не надаються юди задарма і в готовому вигляді, а є результатом праці носять назву цінностей. Сукупність цінностей, що знаходяться у розпорядженні господарства чи підприємства складають його майно(20,С.625).

Запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючої позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності при визначенні результаті в господарської діяльності підприємства; при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до оборотних активів, тому можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року, або одного операційного циклу. Запаси є значною частиною активів підприємства, які являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються у господарській діяльності з метою отримання прибутку (13.С.213).

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси"( 7) запаси є активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу |продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Визнання — це процес опису, оцінки та включення до фінансового звіту певної статті. Отже, визнання передбачає словесний опис статті та визначення грошової суми, в якій елементи звітності, а саме такий елемент як активи - запаси можуть бути відображені в балансі.

Запаси визнаються активом, якщо:

існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;

їх вартість може бути достовірно визначена.

При цьому передбачається, ймовірні, майбутні економічні вигоди, пов'язані із законами, надходитимуть на підприємство тільки тоді, коли ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на запаси, перейдуть до підприємства.

Так, при визначенні того, чи відповідає об'єкт запасів першому критерію визнання, підприємству потрібно оцінити ступінь впевненості щодо надходження майбутніх економічних вигод на основі наявних доказів на момент первісного визнання. Наявність достатньої впевненості у тому, що підприємство матиме майбутні економічні вигоди ґрунтується на підтвердженні того, що воно отримає вигоду у зв'язку з використанням активу запасів та погоджується на пов'язаний з цим ризик. Така впевненість може існувати лише тоді, коли ризик та вигода, пов'язані з правом власності на запаси, вже перейшли до підприємства.

Перед тим, як це станеться, операцію з придбання активу може бути скасовано, і через це актив не може визнаватися.

Другий критерій визнання, як правило, задовольнити нескладно, оскільки обмінна операція, що підтверджує придбання активу, визначає його собівартість.

Отже, об'єкт запасів слід визнавати як актив у разі задоволення всіх перелічених умов:

суттєві ризики і вигоди, пов'язані з власністю на об'єкт запасів, передані підприємству;

підприємство отримало як подальшу участь керівництва у формі, що, як правило, пов'язана з володінням, так і ефективного контролю за запасами;

собівартість запасів може бути достовірно визначена;

є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з окремим об'єктом запасів надійдуть на підприємство.

Слід зазначити, що в економічній літературі даний об'єкт обліку різні автори називають по-різному: "запаси", "складські запаси", "виробничі запаси", матеріально-виробничі запаси", "товарно-матеріальні запаси".

Згідно з П(С)БО 9 до запасів відносяться:

сировина, основні, допоміжні матеріали, комплектуючі вироби;

незавершене виробництво;

товари;

малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП);

молодняк тварин на відгодівлі, продукція сільського та лісового господарства (як готова продукція).

Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства.

В процесі виробництва виробничі запаси використовуються неоднаково.

Деякі з них повністю споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші - змінюють тільки свою форму і розмір( мастильні матеріали і фарби), треті - лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси, або хімічного складу (МШП).

Розрізняють економічну і технічну класифікацію(16,С.172). В основу економічної класифікації покладено роль виробничих запасів у господарському цесі.

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" МШП все ж таки виділені в окрему групу засобів, але вартісного критерію їх відмінності від основних засобів немає. Дещо змінний критерій терміну використання. До МШП тепер відносяться предмети, які використовуються протягом періоду, що не перевищує один рік, або протягом нормального операційного циклу (якщо він більше року).

Тобто, до МШП належать засоби праці, які мають відносно короткий строк корисного використання, настільки короткий строк, що капіталізувати їх вартість, тобто включити до витрат виробництва за допомогою амортизації, немає сенсу. Саме такі засоби праці, незалежно від вартості, цілком справедливо вважаються швидкозношуваними, і їх необхідно обліковувати як запаси.

3 іншого боку МШП, строк корисного використання яких більше одного у повинні обліковуватися у складі інших необоротних активів і по ним нараховується знос (24, С.25).

Виділення зі складу основних засобів оборотних МШП у особливу групу, не дивлячись на такий же характер їх використання на підприємстві, як і основних засобів, зумовлено двома причинами. По-перше, таке виділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних предметів, коли є можливість легко їх замінити іншими, з невеликим, як правило, терміном служби. У складі основних засобів при такому виділення з їх складу МШП залишаються предмети, що утворюють виробничо-технічну базу підприємства. По-друге, таке виділення дає можливість підприємству купувати (поновлювати) малоцінні та швидкозношувані предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в той же час, як основні засоби поновлюються лише шляхом капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування.

Таким чином, за своїм характером оборотні МШП аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку їх придбання - матеріалам.

За місцями знаходження МШП поділяються на предмети на складі та в експлуатації.

Ця класифікація має важливе значення для їх планування та обліку(14,С.5). МШП можуть знаходитися на складах підприємства і в експлуатації (наприклад, в цехах або конторі підприємства) на матеріальній відповідальності окремих працівників.

Запаси виробництва поділяються на такі групи: сировина, основні і допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати; незавершене виробництво, малоцінні та швидкозношувані предмети; молодняк тварин і тварини на відгодівлі (16,С. 173).

Сировина і матеріали - це предмети праці, з яких виготовляють продукцію, вона утворюють матеріальну (речовинну) основу продукції.

Сировина - це продукція сільського господарства (зерно, бавовна, молоко) видобувної промисловості (вугілля, руда, тощо), а матеріали - продукція переробної промисловості (борошно, тканина, цукор тощо).

Поділ матеріалів на основні та допоміжні має умовний характер і часто залежить лише від кількості матеріалу, використаного на виробництво різних видів продукції.

До групи допоміжних матеріалів у зв'язку з особливістю використання окремо виділяють паливо, тару і тарні матеріали, запасні частини.

Паливо виділяють в окрему групу з причини його великого економічного значення та специфіки споживання. Паливо поділяють на технологічне (для технологічних потреб, коли воно використовується безпосередньо у технологічному процесі і зумовлює зміни матеріалів); моторне (для енергетичних потреб, коли паливо сприяє виробітку теплової енергії) і господарське (для опалення).

Запасні частини служать для ремонту і заміни спрацьованих деталей машин та обладнання.

Незавершене виробництво виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних пропесів.

Напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не готовою продукцією. У виготовленні продукції вони виконують таку ж роль, як і основні матеріали, тобто утворюють її матеріальну основу. Зворотні відходи виробництва - це залишки, що утворились у процесі переробки сировини і матеріалів та які повністю або частково втратили споживчі якості (тирса, стружка тощо).

Можливо, це викликано тим, що поділ запасів на сировину, матеріали, паливо тощо умовний, навіть в межах одного підприємства те, що вчора було придбано як товар, завтра може стати сировиною, або матеріалами, і навпаки, будівельні матеріали можуть стати паливом, а паливо - сировиною і т.д. це тим більш ймовірно, чим більше видів діяльності проводить підприємство, або в ситуації, коли одне підприємство здійснює поставку запасів іншому. Тим більше, один і той же вид запасу може бути одночасно і матеріалом і паливом. У цьому випадку їх відносять до тих або інших видів запасів за ознакою пере важності використання на цьому підприємстві.

В залежності від технологічних ознак запаси класифікуються на групи, підгрупи, види за найменуванням, типом, сортом, розміром і подібними ознаками. Така класифікація виробничих запасів одержує відображення в опрацьовуваних на підприємствах номенклатурах - систематизованих переліках матеріалів.

Надходження виробничих запасів та їх реалізація підприємством викликає появу таких податків як ПДВ і податок на прибуток, оскільки, при цьому, виникає податковий кредит, валові витрати при придбанні запасів і податкове зобов'язання при їх реалізації.


  1. Аналіз наявності та структури виробничих запасів


Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення виробничих запасів і напівфабрикатів, економія виробничих запасів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку - це різниця між загальною потребою у визначеному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу перевіримо забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання і фактичне виконання.

Необхідною умовою виконання плану виробництва на базовому підприємстві по виробництву продукції (товарів, робіт, послуг), зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволена екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів) або інтенсивним (більш економним використанням запасів у процесі виробництва продукції.

Основні задачі аналізу матеріальних запасів на промисловому підприємстві полягають у забезпеченні щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах руху, аналіз та планування норм необхідних запасів, використання матеріальних запасів у виробництві на базі технічно - обґрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання матеріальних ресурсів можливим стає своєчасне виявлення матеріальних запасів та їх залишків, які, у подальшому, підлягають реалізації у відповідності з діючим порядком, що і розроблено на підприємствах.

Правильна і раціональна організація матеріальних запасів забезпечується чіткою системою і суворим порядком оформлення операцій, щодо їх руху.

Аби вірно проводити аналіз матеріальних цінностей необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх за економічним призначенням, виходячи з функціональної і технологічної ролі та значення у виробничому процесі і технологічними властивостями, на сировину і матеріали, паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, ін.

Проаналізуємо наявність на підприємстві виробничих запасів, за 9 місяців 2002 та 2003 років. Для аналізу використовуємо дані відомості обліку витрачених матеріальних ресурсів, яку ведуть економісти планового відділу. Ці дані представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз наявності виробничих запасів на ТОВ “Рембудсервіс”

за 9 місяців 2002- 2003 р.р.

Показники

9 місяців

Відхилення, +;-

2002р

2003р

Матеріали, тис. грн.

Запасні частини, тис.грн.

МШП, тис.грн.

Разом

25441

1090

6870

33401

23873

6064

5264

35204

-1568

+4974

-1606

+1803


Проаналізувавши дані таблиці 2.1 можна зробити висновок, що за 9 місяців 2003 року сума матеріальних запасів, які були використанні для виробництва продукції збільшилась 1803 тис.грн., з одного боку позитивно, але з іншого, якщо проаналізувати структуру виробничих запасів підприємства на досить добре. Зокрема за 9 місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом зменшилося використання матеріалів на 1568 тис.грн., а запасні частина збільшилися на 4974 тис.грн., це може свідчити про те, що підприємство виконувало гарантійний ремонт власних виробів, що були реалізовані раніше, також відбулося зменшення МШП на 1606 тис.грн.

Надходження матеріалів, запасних частин, палива та малоцінних та швидкозношуваних предметів аналізуються за допомогою таких первинних документів, як акт закупки товарно-матеріальних цінностей, накладна на внутрішнє переміщення матеріалів (дод. К), накладна (дод. Л).

Тепер на основі даних таблиці 2.2 розглянемо та проаналізуємо структуру матеріальних запасів.

Таблиця 2.2

Аналіз структури матеріальних запасів ТОВ “Рембудсервіс”

за 9 місяців 2002 - 2003 р.р.

Вид матеріальних запасів

9 місяців 2002 р.

9 місяців 2003 р.

Абсолютне відхилення +,-

Сума,

тис.грн.

Питома вага ,%

Сума,

тис.грн.

Питома вага, %

Матеріали

Запасні частини

МШП

Разом

25441
1090

6870

33401

76,17
3,26

20,57

100

23873
6064

5264

35204

67,82
17,23

14,95

100

-1568
+4974

-1606

+1803


Проаналізувавши дані таблиці 2.2 можна зробити висновки, що сума використаних матеріалів протягом 9 місяців 2003 року зменшилась на 1568 тис.грн. також зменшилась їх і питома вага на 8.36%, питома вага запасних частин зросла на 13.97% і частка МШП зменшилась на 5.62%. Це свідчить про не досить ефективну роботу підприємства в аналізуємому періоді.

Оскільки основною діяльністю ТОВ “Рембудсервіс” є виготовлення та реалізація продукції, то питома вага матеріалів у витратах на виготовлення продукції досить велика.

Отже, з цього видно, що ТОВ “Рембудсервіс” має не досить широку номенклатуру виробничих запасів з таблиці 2.2., видно, найбільшу частку матеріальних запасів складають матеріали, а найменшу - малоцінні та швидкозношуючі предмети. Це свідчить про те, що матеріали у виробничому процесі підприємства відіграють більшу роли, ніж МШП, паливо та запасні частини.

Проаналізувавши їх структуру за функціональним призначенням можна зробити висновки, що підприємство стало більш економно використовувати матеріальні запаси.

Для більш точних і об’єктивних висновків буде приведено аналіз використання та інвентаризації матеріальних цінностей і результати якого будуть викладені у наступних параграфах.
3. Аналіз надходження виробничих запасів
Необхідною умовою виконання плану випуску продукції є своєчасне і повне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Саме тому, так важливо провести своєчасний та достовірний аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, зокрема тарою, запасними частинами і малоцінними швидкозношувальними предметами.

Початковою і кінцевою точкою матеріального потоку є склад підприємства. На підприємство матеріальні цінності надходять від постачальників. Для безперервного надходження матеріальних цінностей необхідно вірно організувати матеріально-технічне постачання. Рівень організації матеріально-технічного постачання визначається якістю розрахунку планової необхідності підприємства в матеріальних ресурсах, ступінню обґрунтування планів матеріально-технічного постачання; своєчасністю представлення відповідними службами підприємств планових заявок на матеріали та заключення прямих угод з постачальниками, конкретністю угод; ступінню забезпеченості

підприємств матеріальними ресурсами; наявністю понад нормованих запасів або недопоставок окремих видів матеріальних ресурсів.

Питаннями забезпечення матеріальними ресурсами на підприємстві займається спеціальний підрозділ – відділ матеріально-технічного постачання, складські і транспортні служби. При цьому значну увагу приділяють аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства.

В процесі аналізу необхідно, насамперед, дати оцінку того, наскільки підприємство було в цілому забезпечене необхідними основними і допоміжними матеріальними ресурсами.

Для проведення аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами спочатку потрібно з’ясувати загальні обсяги їх надходжень та порівняти їх з обсягами відповідних минулих періодів.

Так, на ТОВ “Рембудсервіс” за 9 місяців 2002 та 2003 рр. в обліку надходження матеріалів, зафіксовано дані відображені в таблиці 3.1следующая страница >>