asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Аналіз використання робочого часу. Абсолютні та відносні показники використання робочого часу.

 2. Аналіз ефективності використання основних засобів.

 3. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, руху та плинності кадрів.

 4. Аналіз матеріальних ресурсів. Послідовність та фактори впливу.

 5. Аналіз оплати праці.

 6. Аналіз прибутку та рентабельності. Послідовність та фактори впливу.

 7. Аналіз продуктивності праці та факторів, що впливають на її зміну.

 8. Аналіз собівартості виробництва та напрями її зниження.

 9. Аналіз стану, забезпеченості та руху основних засобів підприємства.

 10. Аналіз чутливості проекту.

 11. Аспекти проектного аналізу.

 12. Вибір ставки дисконтування при обґрунтуванні проектів.

 13. Види проектів.

 14. Види руху предметів праці у виробництві.

 15. Визначення і порядок розрахунку виробничої потужності підприємства.

 16. Використання виробничої потужності підприємства: фактори і показники.

 17. Використання грошових потоків у проектному аналізі.

 18. Використання точки Фішера при ранжуванні проектів.

 19. Виробнича програма підрозділів основного виробництва.

 20. Витрати виробництва як економічна категорія

 21. Витрати підрозділу та порядок їх формування. Кошториси.

 22. Внутрішнє середовище підприємства, його внутрішні змінні та функціональні елементи.

 23. Внутрішні ціни та методи їх формування.

 24. Внутрішня норма рентабельності проекту, як показник його ефективності.

 25. Вплив існуючих конкурентів на діяльність підприємства.

 26. Вплив постачальників на діяльність підприємства.

 27. Вплив споживачів на діяльність підприємства.

 28. Головні принципи і тактичні завдання маркетингу.

 29. Економічна модель підприємства як відкритої системи.

 30. Економічний механізм як складова загального господарського механізму підприємства.

 31. Життєвий цикл проекту.

 32. Життєвий цикл товару та особливості маркетингу на різних його етапах.

 33. Загроза входу нових конкурентів на діяльність підприємства.

 34. Засадні поняття маркетингу (нестаток, потреба, цінності, запити, попит, товар, вартість, ринок ...).

 35. Зниження собівартості –важлива умова інтенсифікації виробництва

 36. Зовнішнє середовище підприємства його складові та властивості.

 37. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту.

 38. Ієрархія стратегій.

 39. Калькулювання за діяльністю

 40. Калькулювання обмеженої собівартості, стандарт-кост

 41. Калькулювання повних витрат

 42. Класифікація видів економічного аналізу.

 43. Класифікація витрат за різними ознаками

 44. Класифікація прийомів і методів економічного аналізу.

 45. Конкурентоспроможність товарів, її оцінка та шляхи підвищення.

 46. Концепція беззбитковості в проектному аналізі.

 47. Корпоративна стратегія.

 48. Маркетингова політика комунікацій, її сутність та зміст.

 49. Маркетингові канали розподілу, їх типи та характеристики.

 50. Метод відносних різниць в економічному аналізі.

 51. Метод ланцюгових підстановок в економічному аналізі.

 52. Методи калькулювання

 53. Механізм впливу відтворення основних виробничих фондів на ефективність виробництва.

 54. Механізм впливу впровадження досягнень НТП на ефективність виробництва.

 55. Механізм впливу державного регулювання економіки (собівартості продукції) на ефективність виробництва.

 56. Механізм впливу збільшення умовно-постійної частини витрат на зменшення умовно-змінної частини витрат.

 57. Механізм впливу підвищення продуктивності праці на господарську діяльність підприємства.

 58. Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів на економію капітальних вкладень.

 59. Механізм впливу прискорення оборотності оборотних засобів на господарську діяльність підприємства.

 60. Механізм впливу технологічної структури основних виробничих фондів на ефективність виробництва.

 61. Механізм підвищення продуктивності праці.

 62. Механізм формування накладних витрат підприємства

 63. Механізм формування прибутку підприємства.

 64. Місія підприємства та її вибір.

 65. Модель М.Портера (основні чинники конкуренції).

 66. Не потоковий метод організації виробництва.

 67. Нормування витрат та запасів інструментів на підприємстві.

 68. Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю і необхідними трудовими ресурсами.

 69. Одиниця та об”єкт калькулювання

 70. Організація перевезень.

 71. Організація ремонтних робіт на підприємстві.

 72. Організація та ефективність функціонування складського господарства.

 73. Організація технічного контролю якості продукції.

 74. Основні принципи, завдання і види маркетингових досліджень.

 75. Оцінка виробничої діяльності підрозділів.

 76. Оцінка ефективності роботи підрозділів за показником витрат.

 77. Оцінка ризиків у проектному аналізі.

 78. Оцінка цінності проекту.

 79. Планування випуску продукції. Кінцева продукція.

 80. Планування нових товарів та позиціювання їх на ринку.

 81. Планування собівартості продукції в багатопродуктовому виробництві. Розподіл непрямих витрат.

 82. Планування собівартості продукції в однопродуктовому виробництві.

 83. Планування як функція менеджменту. Поняття про внутрішнє планування.

 84. Показники контролю ефективності маркетингу та їх визначення.

 85. Показники маркетингового контролю збуту продукції та їх визначення.

 86. Показники маркетингового контролю прибутковості та їх визначення.

 87. Поняття матеріальної відповідальності та її форми.

 88. Поняття про калькуляції та калькулювання

 89. Поняття та складові виробничого процесу.

 90. Потоковий метод організації виробництва.

 91. Прийом абсолютних різниць в економічному аналізі.

 92. Прийоми елімінування та сфера їх застосування.

 93. Процес стратегічного планування.

 94. Процес формування стратегій.

 95. Розподіл витрат обслуговуючих та допоміжних підрозділів

 96. Розподіл непрямих виробничих витрат

 97. Роль калькулювання в управлінні виробництва

 98. Роль та особливості широкомасштабних проектів радикально нових технологій.

 99. Система створення та освоєння нової продукції.

 100. Склад, завдання і особливості енергетичного господарства.

 101. Способи калькулювання

 102. Стимулююча функція оплати праці. Погодинна і відрядна оплата праці.

 103. Стратегічна сегментація.

 104. Стратегія бізнесу.

 105. Структура виробничого циклу.

 106. Типи організації виробництва та їх характеристика.

 107. Типи та сутність вертикальних маркетингових систем.

 108. Товарний знак, штрихове кодування та маркування товарів.

 109. Управління витратами

 110. Управління собівартістю за допомогою бюджетування витрат

 111. Фактори підвищення ризикованості проектів.

 112. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму.

 113. Формування витрат за рівнями управління

 114. Функціональна організаційна модель відділу маркетингу та її характеристика.

 115. Цілі підприємства та їх визначення.

 116. Цінові стратегії та їх характеристика.

 117. Чиста теперішня назва проекту, як показник його ефективності.