asyan.org
добавить свой файл
1
Альтернативна вартість – цеа) втрачена виплата від використання обмежених ресурсів для дося

Альтернативною вартістю є:б) кожна вартість, яка застосовується для фінансового або економічного аналізу;

Базовою формулою дисконтування за простими відсотками є:в)

Базовою формулою дисконтування за складними відсотками є:б)

Безповоротні витрати являють собою…в) вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям або неприйняттям даного проекту.

В міжнародній практиці виділяють такі стадії розробки та реалізації інвестиційного проекту: в) всі відповіді правильні.

В проектному аналізі розрізняють такі вигоди й витрати:а) безповоротні, явні і неявні;

Виділяють такі фази життєвого циклу проекту: а) зародження, зростання, зрілості, завершення;

Відсоткова ставка вартості грошей розраховується за формулою:а)

Грошовий потік з активів складається з:г) всі відповіді правильні.

Грошовий потік обчислюється як…г) різниця між надходженнями грошових коштів та їх витратами, що виникають в результаті реалізації проекту.

Грошовий потік підприємства – це:б) сукупність розподілених у часі надходжень і виалат коштів, які генерують його господарську діяльність;

До вигід, що стосуються реалізації проекту належать:а) збільшення фізичного обсягу виробництва;

До витрат належать:б) можливість розподілу;

До неявних вигід або витрат належать:б) побічні вигоди або витрати, які супроводжують проект та пов’язані в основному з економічними або соціальними наслідками;

До одних з головних причин чому гроші втрачають свою вартість не відносять:б) борг;

До основних принципів розроблення інвестиційної стратегії відносять:в) прийнятність рівня ризику пов’язаного із реалізацією стратегії.

До основних принципів управління грошовим потоком відносять:в) забезпечення збалансованості;

До основних складових проектного аналізу не відносять:в) методи та способи комунікацій.

До функцій життєвого циклу проекту належать:в) всі відповіді правильні.

Життєвий цикл проекту – це:в) період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватись моментом здійснення перших витрат за проектом і отримання останньої вигоди.

За видами господарської діяльності розрізняють грошовий потік…а) операційний, грошовий потік від інвестиційної діяльності, фінансовий грошовий потік;

За рівнем достатності обсягу грошовий потік поділяють на:в) надлишковий, дефіцитний;

За ступенем складності проекти поділяють на:а) прості, складні і дуже складні;

За характером та сферою діяльності проекти поділяють на:а) промислові, організаційні, економічні, соціальні;

Звичайні відсотки з наближеним числом днів позики становлять:а) 360/360 днів;

Звичайні відсотки з точним числом днів позики становлять:б) 365/360 днів;

Зовнішнє середовище проекту складається з таких факторів:а) політичні, економічні, суспільні, правові, культурні, науково-технічні, природні;

Зовнішній аналіз факторів середовища здійснюється з метою:б) визначення сприятливих можливостей та загроз для підприємства та ідентифікувати ключові фактори успіху проекту;

Інвестиційна стратегія – це:б) формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення;

Інвестиційний проект являє собою:а) документ, який містить систему взаємопов’язаних у часі і просторі, та узгоджених з ресурсами заходів і дій спрямованих на розвиток підприємства;

Короткострокові проекти за термінами реалізації становлять:а) до 3 років;

Методологія проектного аналіз спирається на систему принципів:б) принцип порівняння «з проектом» та «без проекту»;

Метою інвестиційної стратегії є:б) забезпеченість прибутковості;

Одним із головних завдань проектного аналізу є:а) встановлення цінності проекту;

Основними ознаками проекту є:г) всі відповіді правильні.

Період, характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва засобів виробництва і у видобувних галузях промисловості становить:б) 5-10 років;

Період, характерний для компаній і фірм, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва споживчих товарів роздрібної торгівлі становить:в) 3-5 років.

Період, характерний для розробки інвестиційної стратегії інституціональними інвесторами становить:а) більше 10 років;

Предметом проектного аналізу є:в) всі відповіді правильні.

Проект є:б) комплекс взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах обмежених фінансових, часових та інших ресурсів;

Проектний аналіз – це:б) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів;

Рівень освіченості, релігійність, історико-культурні традиції належать до групи факторів:а) культурних;

Розмір відсоткової ставки залежить від…б) загального стану економіки;

Стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності належать до групи факторів:б) правових;

Теперішня вартість ануїтету - це:в) сумарна вартість індивідуальних дисконтованих вартостей.

Точні відсотки з точним числом днів позики становлять:а) 365/365 днів;

Трикутник обмежень складається з:а) ресурсів, часу, якості;

Фаза зародження характеризується:б) появою загальної ідеї; стадія аналізу та вивчення можливостей, що визначає приблизні витрати, обсяг робіт, терміни виконання, визначається реальність даного проекту;

Фінансування –це:а) забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції;

Формування інвестиційної стратегії починається з:а) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

Формула простих відсотків має вигляд:а)

Формула складних відсотків має вигляд:в)

Явними є …а) матеріальні вигоди або витрати обумовлені зменшенням або збільшенням витрат, або отримання додаткових доходів чи витрат, величина яких може фінансово визначитись;