asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6

Інші статті в наукових виданнях

36. Аксенов И. М. , Сливец Д. П.  Повышение надежности соединения рельсов между собой и с опорами // Залізнич. транспорт України. – 1999. – № 6. – С. 42–43. (0,24 ум. арк.) Особистий внесок: визначення важливості теми і методика її впровадження

37. Аксенов И. М., Сливец Д. П., Козлов В. Д. Повышение безопасности движения поездов на стрелочных переводах // Залізнич. транспорт України. – 2000. – № 2. – С. 28–29. (0,24 ум. арк.). Особистий внесок: постановка проблеми та її визначення.

38. Аксенов И. М. Основы маркетинга при организации пассажирских перевозок // Залізнич. транпорт України. – 1996. – № 1. – С. 22–24 (0,36 ум. друк. арк.).

39  Аксенов И. М. Стратегия SNCF в сфере пассажирских перевозок // Залізнич. транспорт України. – 2001. – № 5. – С. 37–40. (0.48 ум. арк..)

40. Аксенов И. М.  Проблемы механики железнодорожного транспорта

//Залізнич. транспорт України. – 2000. – № 3. – С. 2–6. (0,6 ум. арк.)

41. Аксьонов І. М.  Співробітництво вчених ДІІТ та Одеської залізниці

// Залізнич. транспорт України. – 2004. – № 1. – С. 54–56. (0,24 ум. арк.).

42. Аксьонов И. М.  Дослідження і розробки маркетингу при організації пасажирських перевезень // Залізничний транспорт України. – 1998. – № 1. – С. 83–85. (0,36 ум. друк. арк.)
Матеріали конференцій і тези доповідей

43. Аксенов И. М.  Формы компенсации убытков от пригородных железнодо-рожных перевозок //1 міжнародна наукова конференція «Проблеми економіки транспорту в умовах реструктуризації». – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет імені академіка В. Лазаря на, 2001. – С. 11. (0,12 ум. арк.).

44. Аксьонов І. М.. Роль стратегії планування у покращенні обслуговування пасажирів // Друга Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровській національний університет імені академіка В. Лазаряна, 2002. – С. 24–25. (0,12 ум. арк.).

45. Аксенов И. М. Маркетинг пассажирских перевозок – основной инструмент повышения их эффективности // ІІІ міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 46–47. (0,22 ум. арк.)

46. Аксенов И. М. Способы повышения эффективности пассажирских перевозок на зарубежных железных дорогах // Друга Міжнародна наукова конференція. – К. : КУЕТТ, 2004. – С. 42–43 (0,12 ум. друк. арк.).

47. Аксьонов І. М.  Удосконалення правових взаємовідносин державних об’єктів з залізницями // 4 міжнар. наук. конф. «Проблеми економіки транспорту». –Дніпропетровськ, 2005. – С. 4–5.

48. Аксенов І. М.  Маркетингова логістика у сфері пасажирських перевезень // ІІІ наук.-прак. конф. Частина друга «Економіка і управління». – К., 2005. –С. 42. (0,12 ум. арк.).

49. Аксьонов І. М., Кірєєва О. Ю. Удосконалення системи управління вокзалом //5 наук. конф. «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ, 2006. – С. 3 (0,12 ум. арк..).

50. Аксенов И. М. Новые критерии оценки показателей качества пассажирских перевозок // Межнар. науч.-прак. конф. «Наука в транспортном измерении» : пас. перевоз. – К., 2006 . – С. 42–45. (0,42 ум. арк.).

51. Аксенов И. М. Определение тенденции изменения конкурентоспособности железнодорожного транспорта //6 наук. конф. «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ, 2007. – С. 24. (0,12 ум. арк.).

52. Аксенов И. М. , Пасечник В.И. Повышение доходности и качества обслуживания пассажиров в новых экономических условиях (на примере железных дорог Украины) // Науч.- прак. конфер. «Маркетинг и коммерческая деятельность на транспорте». – М. : МИИТ, 1993. (0,12 ум. арк.).

53. Аксенов И. М., Пасечник В. И., Пасечник В. В.  Проблемы вхождения железных дорог СНГ в общеевропейскую систему (на примере железных дорог Украины // Междунар. науч.-прак. конф. «Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – М. : МИИТ, 2000. – Ч. ІІ. – С. 12–13. (0,22 ум. арк.).

54. Аксенов И. М., Пасечник В. И., Пасечник В. В. Гибкое регулирование тарифов на перевозки грузов и пассажиров на железных дорогах Украины с использованием принципов маркетинга и логистики // Междунар. науч.-прак. конф. «Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – М. : – МИИТ, 2001. – Ч. ІІ. – С. 36–37. (0,11 ум. арк).


АНОТАЦІЯ

Аксьонов І.М. Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту і зв’язку, Харків, 2008.

Проаналізовано становище пасажирського залізничного комплексу України на транспортному ринку, стан пасажирського рухомого складу, динаміку розвитку комплексу за роки незалежності, розвиток конкуренції на ринку перевезень і причини неефективності результатів від пасажирських перевезень. Обґрунтована необхідність впровадження логістики у пасажирській сфері діяльності і переходу на нові маркетинго-логістичні методи і структури управління комплексом, удосконалення стратегій ціноутворення, розвитку комплексу (його підприємств) і підвищення конкурентноздатності залізниць.

Створено новий економічний маркетинго-логістичний механізм управління пасажирським залізничним комплексом України. Запропоновано теоретико-методологичні принципи та підходи щодо його формування; особливості і методи використання; маркетингові підходи щодо реструктуризації, розробки і вибору конкурентних стратегій управління та розвитку пасажирського комплексу; маркетинго-логістичний механізм управління сервісом на вокзалах і в поїздах; маркетингові принципи і стратегія ціноутворення на перевезення і додаткові послуги, управління економікою пасажирських поїздів на залізницях України та ін.

Сформульовано і теоретично обґрунтовані наукові поняття: «маркетингова логістика» у пасажирському комплексі та «маркетинго-логістичний механізм» управління економічною ефективністю пасажирського залізничного комплексу. Ці поняття як нові категорії сприяють розвитку і посиленню ролі даного механізму.

Ключові слова: залізничний транспорт, пасажирообіг, проїзний документ, поїзд, композиція складу, стратегія, цінова політика, маркетинго-логістичний механізм, населеність, оптимальність.
АННОТАЦИЯ

Аксенов И. М. Создание экономического механизма управления пассажирским комплексом железнодорожного транспорта Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Украинская государственная академия железнодорожного транспорта Министерства транспорта и связи, Харьков, 2008.

Проанализировано положение пассажирского комплекса Украины, динамика его развития за годы независимости, причины неэффективности пассажирских перевозок и их убыточности.

Определены основные факторы, снижающие эффективность управления комплексом:

· из-за осуществления структурной реформы управления на железнодорожном транспорте без соответствующего научного обоснования. Структуры создаются поспешно и волевым порядком, путем «слепого» копирования опыта других государств без учета местных условий в регионах.

· маркетинговые исследования проводятся периодически: методики исследования проблем в сфере перевозок, с учетом социально-экономического развития регионов и категорий потребителей транспортных услуг не разработаны, комплексно маркетинг и логистика не применяются;

· не уделяется должного внимания проблемам управления эффективностью и качеством транспортного производства, так как принижено значение изучения экономических механизмов управления пассажирскими перевозками, отсутствует система управления экономическими процессами, основанная на базе данных маркетинга и логистики;

· не осуществляется внутриотраслевая оценка конкуренции на железнодорожном транспорте, научно не обосновывается распределение инвестиционных ресурсов по направлениям, связанным с техническим перевооружением пассажирского комплекса в условиях его структурной перестройки;

· со стороны Правительства не уделяется достаточного внимания проблемам экономической безопасности отрасли, несмотря на то, что износ основных производственных фондов превысил предел допустимости.

Показано, что из-за недостаточности научно-теоретических разработок новые структуры в пассажирском комплексе создаются волюнтаристски, без экономических обоснований, эти структуры себя не оправдывают и практика отвергает их как экономически неэффективные.

Обоснован переход на новые экономические маркетинго-логистические методы управления и структуры управления, усовершенствование стратегий ценообразования, развития комплекса (его предприятий) и повышения конкурентоспособности железных дорог; разработаны способы стабилизации объемов перевозок, расходов и доходов от них, развития экономических взаимоотношений между железными дорогами и участниками рынка.

Исследованы системы управления и развития, билетно-кассовых операций, Изучены стратегии управления пассажирским комплексом, ценовой политики, системы организации бизнеса и предоставления сервиса на всех этапах обслуживания пассажиров и др.

Показано, что эффективность работы всего пассажирского комплекса в значительной степени определяется уровнем доходов и расходов, которые формируются при эксплуатации конкретного пассажирского поезда, то есть от объема продажи проездных документов на конкретный пассажирский поезд. В свою очередь объем продаж во многом зависит от конкурентоспособности поезда, а последнюю определяет композиция его состава. В связи с этим управление композицией составов пассажирских поездов и их оперативное регулирование в зависимости от спроса, в том числе по категориям поездов и вагонов представляют собой систему управления экономикой пассажирского поезда, а по сути – всего пассажирского комплекса.

На основе опыта зарубежных железных дорог доказано, что в условиях жесткой конкуренции на рынке перевозок экономический успех обеспечивает новый механизм управления – маркетинго-логистический, который позволяет наладить четкое взаимодействие производственных, технологических, финансовых, кадровых и других видов деятельности.

Создан новый экономический маркетинго-логистический механизм управления пассажирским железнодорожным комплексом Украины, особенности и методы его применения; маркетинговые подходы к реструктуризации, стратегии управления и развития пассажирского комплекса, выбора конкурентных стратегий; маркетинго-логистический механизм управления сервисом на вокзалах и в поездах, стратегия ценообразования, маркетинговые принципы управления экономикой конкретного пассажирского поезда на дорогах Украины и др.

Принципиальная новизна маркетинго-логистического подхода к организации пассажирских перевозок состоит в том, что в процессе его использования рассматриваются органические взаимодействия, которые интеграционно увязывают разнообразную деятельность пассажирского комплекса в единую целостную систему.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пассажирский комплекс, пассажиоборот, логистика, маркетинг, стратегия, цена, услуги, качество, композиция.
Annotation

Aksyonov I.M. Creation of economic mechanism of management passenger complex of railway transport of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.03 - is an economy and management national gospodar-stvom. – Ukrainian State Academy of railway transport under Ministry of transport and communication, Kharkiv, 2008.

The situation of railway passenger transport market in Ukraine is analyzed as well as the status of the passenger rolling stock, the dynamics of the complex during the years of independence, development of competition in the transportation market and causes of failure results of passenger transportation. The necessity implementation of logistics in passenger field is justified as well as reasonability of transition to new methods of marketing and logistics and management of structure complex. The same also for fields of pricing strategies` improving, the development of companies of railway industry and improving the competitiveness of railways.

A new economic mechanism of marketing and logistics management of passenger rail complex of Ukraine is created. The theoretic and methodological principles and approaches to its formation is invited as well as the features and methods of using, marketing approaches to restructuring, development and selection of the competitive strategies of management and development of passenger complex; the marketing and logistics mechanism of services` management at stations and on trains; marketing principles and strategy of pricing for transportation and other services; economic management of passenger trains on the railways of Ukraine, etc.

The follows scientific concepts formulated and theoretical justified: “marketing logistics” in passenger complex and “marketing and logistic mechanism”; management of economic efficiency of passenger railway complex. These concepts as new categories contribute to the development and strengthening the role of this mechanism.

Keywords are railway transportation, passenger turnover, travel document, train, composition of train, strategy, pricing policy, marketing and logistics mechanism, passenger circulation`s density, optimality.
<< предыдущая страница