asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження пояснюється наступним: за роки незалежності в Україні через зниження життєвого рівня, загальну економічну нестабільність, галоповану інфляцію, митні і візові бар’єри зменшилась транспортна рухливість населення. Все це призвело до погіршення основних кількісних та якісних показників пасажирського комплексу залізничного транспорту України. Щорічне зростання витрат від пасажирських перевезень значно перевищує зростання доходів. Тому ці перевезення є особливо збитковою сферою діяльності і дуже впливають на кризовий фінансовий стан у галузі. Темпи оновлення і поповнення основних фондів зменшились більш ніж в 10 разів, а їх знос досяг більш 80 %. Для України створилася загроза економічної безпеки.

Здобувачем проаналізовано наукові розробки та роботи, які виконані з 1996 р. відносно економіки даної сфери діяльності російськими та українськими вченими (В.Л. Білозьоровим, О.Ф. Мірошниченко, М.Г. Артем’євим, В.В. Степовим,
О.Г. Теплухіной, Н.І. Шиповською, М.В. Андрєєвою, Є.І. Балакою, В.П. Гудковою, О.В. Громовою, С.О. Погасій та ін.). Результати аналізу свідчать про те, що їхні дослідження виконувалися по окремих проблемах пасажирського комплексу. Формування багатогранного економічного маркетинго-логістичного механізму управління комплексом не розглядалось і глибоко не досліджувалося. Однак досвід зарубіжних залізниць показує, що в умовах жорсткої конкуренції на ринку перевезень економічний успіх забезпечує комплексне впровадження маркетингу і логістики.

Окрім робіт вище зазначених вчених та опублікованих праць автора, досліджувалися теоретичні і методологічні положення, які висловлені в наукових працях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів і практиків в області економіки, маркетингу і логістики, управління транспортними системами, у тому числі з проблем управління залізничним транспортом і пасажирськими перевезеннями: О.П. Абрамова, І.В. Бєлова, Н.І Бещевої, А. А. Босова, С.Ю. Вітте, В.Г. Галабурди, В.Л. Диканя, О.Г. Захарова, О.С. Ігнатенка, М.П. Іхненка,
О.В. Крейніна, Ю.Ф. Кулаєва, Л.О. Мазо, Д.О. Мачерета, Л.Б. Міротіна,
В.О. Персіанова, Л.О. Поздняковой, Н.О. Потапович, Ю.Є. Пащенко, А.О. Сміхова, Н.Г. Сміхової, М.М. Толкачевої, М.Ф. Тріхункова, Е.Д. Ханукова, Т.З. Хачатурова, Р.М. Царева, В.Л. Шатаєва та ін. Результати аналізу показали, що чимало проблем пасажирського залізничного комплексу потребують наукового вирішення.

Вище наведене вказує на те, що пасажирському залізничному комплексу необхідна допомога науки щодо розробки діючих науково-обґрунтованих мір, які направлені на підвищення економічної ефективності його роботи. Особливу актуальність, у зв’язку з визнанням України як держави з ринковою економікою, її інтеграцією в світовий ринок та реформуванням залізничного транспорту, набула надзвичайно вагоме завдання для економіки України і залізничної галузі – створення нового економічного механізму управління комплексом.

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Тема і напрямки досліджування обрані самостійно. Однак, вони ув’язуються з положеннями Закону
України «Про комплексну програму укріплення України як транзитної держави в 2002–2010 рр.», Указу Президента України від 20.04.2000 р. № 603/2000 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.04. 2000 р. «Про стан залізничного транспорту України і заходи щодо забезпечення його ефективного функціонування», Указу Президента України від 11.06.98. № 615/98 «Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС» та ін.

Досліджування пов’язані з науковими темами Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна. Їх результати були використані при виконанні важливих науково-дослідних робіт з наступних тем: «Розробка техніко-економічного обґрунтовування та програми реформування пасажирського господарства» – реєстраційний № ДЕ 0103U007780 (особистий внесок – Виконання 1-го розділу) та «Розробка концепції пасажирського руху на залізницях України в 2008–2015 рр.». (договір 74/07 ЦТЕХ, 807/07 ЦЮ від 01.06.07 – ДЕ 0107U10378. Особистий внесок: вирішення проблеми і мети, обґрунтовування напрямків та прогнозованих даних.

Мета і задача дослідження – з теоретичної, методологічної і практичної точок зору оцінити існуючий економічний механізм управління пасажирським залізничним комплексом України і, з урахуванням результатів, розробити теоретично-методологічні і методичні основи створення нового економічного механізму управління даним комплексом.

Для досягнення поставленої мети у рамках дисертації з наукових позицій необхідно було вирішити наступні задачі:

- проаналізувати динаміку кількісних і якісних показників пасажирського залізничного комплексу, його матеріально-технічні та фінансові ресурси і визначити основні причини, що зумовили зміну показників діяльності комплексу і проблеми, які потребують негайного вирішення, а також структури управління і хід реструктуризації, що провадиться на об’єктах комплексу, економічні операції процесу в комплексі, раціональне виконання яких визначає рівень доходів, а саме: квитково-касові, тарифної і цінової політики, вибору композиції складів пасажирських поїздів та її оперативне регулювання, крім того, механізм взаємовідносин між суб’єктами ринку, стратегії діяльності комплексу і рівні стандартів обслуговування пасажирів.

На основі результатів аналізу:

- з теоретичних позицій обґрунтувати можливість застосування у пасажирсь-кому залізничному комплексі як маркетингу, так і логістики та на основі наукових положень цих концепцій створити новий економічний механізм управління даним комплексом;

- сформулювати поняття «маркетингова логістика» і «маркетинго-логістичний економічний механізм управління пасажирським комплексом»;

- розробити маркетинго-логістичні принципи організації підприємництва і бізнесу у пасажирському комплексі та механізм правових бізнес-відношень між
залізницями, урядом і держадміністраціями регіонів в умовах удосконалення ринкових відносин;

- класифікувати послуги пасажирського комплексу і розробити маркетинго-логістичні підходи щодо управління сервісом у сфері пасажирських перевезень, запропонувати нові критерії оцінки рівня стандартів обслуговування пасажирів та рівня стандартів послуг, які надаються;

- удосконалити маркетингові підходи і принципи щодо тарифної і цінової політики у пасажирському залізничному комплексі України у сучасних ринкових умовах та принципи вибору оптимальної стратегії підвищення конкурентоспромож-ності його послуг;

- з врахуванням умов роботи залізниць України і аналізу результатів щодо ефективності курсування пасажирських поїздів, розробити математичну модель оптимальної пасажироємності і маркетингові підходи щодо управління економікою поїздів та економікою пасажирського комплексу у цілому.

Об’єкт дослідження – процес виробничої діяльності пасажирського комплексу залізничного транспорту України.

Предмет дослідження – економічний механізм управління пасажирським залізничним комплексом України.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою при виконанні дисертації були наукові розробки і праці вище названих та інших ведучих вчених в області економіки, маркетингу і логістики, управління транспортними системами, в тому числі до проблем управління залізничним транспортом і перевезеннями.

Для досягнення мети і вирішення задач використовувалися наступні методи:

- при дослідженні техніко-економічного стану і розвитку пасажирського комплексу: системний аналіз та елементи статистичного і фінансово-економічного видів аналізу;

- при дослідженні економічного механізму управління пасажирським залізничним комплексом України і розробки організаційно-методичних підходів щодо реструктуризації, взаємовідносин залізниць з урядом, держадміністраціями регіонів і споживачами транспортних послуг, створенні нового економічного механізму управління, маркетинго-логістичного підходу до управління і принципів управління сервісом, розв’язанні задач розвитку системи стандартів обслуговування пасажирів і показників їх економічної ефективності, підходів щодо вибору маркетинго-логістичних конкурентних стратегій управління пасажирським комплексом і принципів їх вибору – системний і порівняльно-економічний аналіз, а також логічне і економіко-математичне модулювання,;

- при рішенні задач щодо розробки моделі пасажироємності складів пасажирських поїздів і управління їх економікою – теорія масового обслуговування, оптимізація похідної.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що на основі аналізу результатів виробничо-господарської діяльності пасажирського залізничного комп-лексу України, використання сучасних теорії і методології економічної науки роз-роблено і визначено, тобто створено новий економічний маркетинго-логістичний механізм управління названим комплексом – системне з’єднання маркетингу і логістики у сфері пасажирських перевезень, який дозволяє вивчати ринок переве-зень, знаходити баланс інтересів і узгоджених дій між споживачами транспортних послуг і різними структурними підрозділами пасажирського комплексу (вагонними дільницями, вокзалами, станціями та ін.), тобто між всіма суб’єктами, які організо-вують і здійснюють обслуговування пасажирів з метою одержання оптимального прибутку при найменших витратах. Цей механізм і виноситься до захисту.

До нових наукових рішень, які обґрунтовано, розроблено і запропоновано відносяться наступні:

вперше:

 • теоретично обґрунтовано можливість застосування у вітчизняному залізничному пасажирському комплексі як маркетингу, так і логістики;

 • сформульовано і теоретично обґрунтовані наукові поняття: «маркетингова логістика» у пасажирському комплексі та економічний «маркетинго-логістичний механізм» управління пасажирським залізничним комплексом. Ці поняття є новими категоріями, яким притаманні головні функції, форми і методи використання, які сприяють розвитку і посиленню ролі даного механізму;

 • розроблено теоретико-методологичні принципи та підходи щодо формування нового маркетинго-логістичного механізму управління пасажирським залізничним комплексом;

 • теоретично обґрунтовано і розроблено маркетинго-логістичний механізм і принципи управління сервісом у пасажирському залізничному комплексі, які забезпечують орієнтування на запити пасажирів, своєчасний відгук на них, гнучке управління цінами на послуги та дозволяють покращити рівень стандартів і урізноманітнювати асортимент послуг, а взагалі – забезпечити успіх в господарської діяльності;

 • розроблено математичну модель оптимальної пасажироємності, впровад-ження якої одночасно з маркетинго-логістичними принципами вибору оптимальної композиції складів пасажирських поїздів дозволяє оперативно управляти їх еконо-мікою з урахуванням купувельной спроможності населення, а по суті – управляти економікою пасажирського комплексу в цілому;

 • розроблено моделі взаємозалежності маркетинго-логістичних операцій пасажирського комплексу, маркетинго-логістичної системи управління пасажиро- та іншими потоками та модель управління композицією складів пасажирських поїздів. Їх застосування дає можливість управляти всіма потоками і логістичними об’єктами комплексу та забезпечує одержання максимального прибутку від пасажирських перевезень і скороченню витрат на їх виконання;

 • запропоновано і обґрунтовано необхідність створення у Головних пасажирських управліннях і пасажирських службах залізниць України маркетинго-логістичних центрів і розроблені їх функції.

вдосконалено:

 • організаційно – методичні підходи щодо реструктуризації пасажирського комплексу на основі принципів маркетингу та логістики. Сутність цих підходів полягає у чіткому визначенні, на основі даних маркетингу, мети, змісту, критеріїв реалізації реструктуризації та економічного обґрунтування варіантів її впровад-ження, а також підходи щодо розробки стандартів ресурсозберегаючих технологій обслуговування пасажирів на основі логістики. Це дозволяє створити оптимальні структури, економічний механізм управління і технології, що забезпечує поєднання і організацію роботи підрозділів економічного та технологічного блоків комплексу по єдиному, взаємозалежному ланцюгу;

 • принципи формування економічного та правового механізмів взаємодії залізниць та їх бізнес відношень з урядом, держадміністраціями регіонів і споживачами, тобто сукупності економічних та організаційних стандартів, форм і методів взаємовідносин між залізницями, урядом і регіонами;

 • методичні маркетингові підходи щодо розробки стратегії ціноутворення в пасажирському комплексі, які забезпечать гнучке управління цінами на транспортні послуги, вплив на рівень попиту і отримання сталого прибутку та ін.;

 • маркетингові принципи формування стратегій управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень та методика їх вибору, впровадження яких забезпечить пасажирським структурам здатність щодо адаптації і готовність до змін зовнішніх та внутрішніх факторів з метою досягнення оптимальних результатів в господарської діяльності розвитку у перспективі;

 • маркетинго-логістичні принципи організації підприємництва і бізнесу на підприємствах пасажирського комплексу, які забезпечать підвищення ефективності результатів господарської діяльності комплексу і одержувати максимальний прибуток;

 • маркетингові принципи управління композицією складів пасажирських поїздів в умовах роботи залізниць України.следующая страница >>