asyan.org
добавить свой файл
1
Адміністративно-громадський контроль

І. Положення про адміністративно-громадський контроль в навчальних закладах освіти розробляється і затверджується директором;
ІІ. Положення про оперативний контроль в навчальних закладах освіти. * Оперативний контроль з охорони праці — це спільний контроль адміністрації і профспілкової організації.

* З метою систематичного дотримання вимог зако­нодавства щодо організації харчування вводиться система конт­ролю:

I ступінь: класні керівники, класоводи, чергові вчителі, гро­мадські інспектори з охорони дитинства, соціальні педагоги щоденно пере­віряють стан приміщень та виробничої Санітарії шкільних їдалень.

Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідову­ються негайно, останні фіксуються в журналі обліку стану охорони праці з обов'язковим зазначенням термінів їхньої ліквідації.

^ II ступінь: заступник директора з НВЧ, відповідальний за організацію харчування, комірник один раз на тиждень разом з медичною сестрою перевіряють стан приміщень, техніку безпеки та санітарії шкільної їдальні.

^ III ступінь:, директор і голова профкому один раз на місяць контролюють стан роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету, дотримання техніки безпеки та санітарії. Результати розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю при директору і оформ­ляються на засіданні цієї комісії (протокольно).
^ Журнал оперативного контролю за станом організації

харчування


^ Дата проведення контролю

Склад комісії, що

здійснює

контроль

(ПІБ, посада)

Виявлені

недоліки

та

порушення

охорони

праці

Заходи щодо

усунення

недоліків та

порушень

Відпо-

відальні

за

виконан-

ня

Період виконання

Відмітка про

виконання (дата,

підпис

відповілального

за виконання та

представника контролю)


^ Структура акту перевірки стану організації харчування в навчальному закладі
1. Дата перевірки, адреса закладу.

2. Склад комісії (або посадова особа), які здійснюють перевірку стану роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету.

3. Назва навчального закладу, який перевірявся.

4. Констатуюча частина, яка розкриває фактичний стан роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету, позитивні моменти діяльності.

5. Докладний перелік наявних недоліків роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету з виявленням:

— конкретних фактів порушень і переробок;

— можливих негативних наслідків порушень;

— причини появи цих недоліків;

6. Загальна оцінка стану роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету.

7. Рекомендації і пропозиції щодо роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, буфету

8. Підпис членів комісії (перевіряючого).

Зауваження:

1. Якщо після перевірки складається акт, то він має затвердитися посадовою особою, що призначила комісію для перевірки.

2. З актом або довідкою обов'язково повинен ознайомитися керівник навчального захлялу, підприємець, який орендує шкільні приміщення