asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Основні категорії та поняття*
А


Абсолютна статистична величина (43)

Абсолютне значення 1% приросту (124)

Абсолютний приріст(123)

Адекватність показника (41)

Анкетне спостереження (27)

Б


Багатовимірна середня (56)

База порівняння (44, 123)

Баланс запасів (203)

Баланс міжрегіональних зв’язків (312)

Баланси (46)

Банківський продукт (322)

Безробітні (247)

Брутто та нетто-коефіцієнти відтворення (233)

Брутто-ставка (385)

Бюджет часу (454)

В


Ваги (49)

Валова міграція (235)

Варіанта (60)

Варіаційний розмах (66)

Варіація (165)

Вартісні показники споживання (445)

Вартість капіталу (363)

середньозважена (373)

Вибірка моментна (89)

багатоступенева (91)

багатофазна (92)

Вибіркова оцінка (83)

Вибіркове спостереження (81)

Види внутрішніх ринків (303, 311)

Види і показники доходів населення (435)

Види цін

Визначальна властивість середньої (48)

Вимірники (43)

Вимірювання продуктивності праці в окремих галузях (420)

Виплати страхового відшкодування (383)

Виробнича функція (396)

Виробниче споживання (440)

Витрати

Відносна величина динаміки (44)

структури (45)

координації (46)

порівняння зі стандартом (45)

просторового порівняння (45)

інтенсивності (47)

Відношення шансів (48)

Відтворення кваліфікованої робочої сили (261)

Відтворення населення (222)

Вірогідність інформації (41)

Водні ресурси (203)

Вплив продуктивності праці на собівартість (412)

Г


Галузь (172)

Групувальна ознака (32)

Групування природних ресурсів (200)

Групування, які використовують для аналізу споживання (442)

Групування (32)

структурне (32)

типологічне (33)

аналітичне (34)

просте (36)

комбінаційне (36)

вторинне (37)

Д


Демографічне навантаження (218, 242)

Демографічна подія і процес (210)

Депопуляція населення (223)

Дециль (65)

Джерела інформації про ринок споживчих товарів (304)

Динамічний ряд (9, 121)

моментний (121)

інтервальний (121)

Дисперсія (66)

загальна (75)

міжгрупова (76)

групова (76)

середня з групових (76)

альтернативної ознаки (75)

Дітородний контингент (228)

Добір випадковий (88)

механічний (88)

розшарований, районований (89)

серійний (91)

Довірчі межі (83)

Доходи від банківської діяльності (403)

Е


Екстраполяція тренду (132)

Еластичність попиту і пропозиції (298)

Ефект (392)

Ефект впливу (102)

Ефективність (392)

Ефективність банківської діяльності (402)

Ефективність використання оборотних засобів (428)

основних засобів (425)

Ефективність витрат обігу (401)

залучення кредитів підприємствами (381)

праці (411)

реалізації (401)

Ж


Життєвий цикл продукції (314)

З


Завдання статистики страхування (383)

Закон великих чисел (5)

Закономірність розподілу (60)

Залишки позик (376)

Збалансованість попиту і пропозиції (296)

Збитковість страхової суми (385)

Зв’язок функціональний (100)

стохастичний (101)

кореляційний (101)

Згладжування ряду (128)

Земельний фонд (200)

Зовнішньоекономічна діяльність (330)

І


Інвестиційна привабливість (366)

Інвестиції (355)

Індекс агрегатний (143)

динаміки (141)

індивідуальний (140)

зведений (141)

міжгруповий (140)

сезонності (133)

середньозважений (146)

територіальний (156)

Індекси доходів населення (438)

ефективності (394)

матеріаломісткості (429)

обороту позики (376)

обсягу споживання (455)

середніх величин (152)

змінного складу (153)

фіксованого складу (153)

структурних зрушень (153, 155)

Індекси цін продукції окремих галузей ()

Індекси-дефлятори ()

Індексна система (148)

Індексні ваги (143)

сумірники (143)

Індексована величина (143)

Інтегральна, рейтингова оцінка (56, 406)

Інтенсифікація виробництва (396)

Інтервал групувань (35)

Інфляція (437)

Інформаційне забезпечення фінансового ринку (365)

К


Категорії продукції (263, 265)

Категорії товарообороту (318)

Кваліфікована робоча сила (253)

Квартиль (65)

Класифiкацiя (32)

Класифікації та групування страхової діяльності (363)

Класифікація кредитів (378)

Ковзна (плинна) середня (129)

Код, кодування (31)

Коефіцієнт асиметрії (70)

варіації (67)

взаємної спряженості (117)

випередження (125)

детермінації (110)

ексцесу (70)

еластичності (107)

контингенції (118)

концентрації (71)

кореляції (108)

локалізації (72)

нерівномірності (133)

прискорення (уповільнення) (125)

рангової кореляції (114)

структурних зрушень (73)

регресії (104)

децильний (68)

квадратичний (68)

квартильний (68)

лінійний (67)

осциляції (68)

Кон’юнктура ринку (298)

Кореляційне відношення (78)

Кредитні ресурси (378)

підприємств (374)

Кредитовий оборот (376)

Кредитоспроможність клієнтів банку (377)

Критерії оцінки ефективності банківської діяльності (405)

сегментації ринку (298)

Критерії та види групувань кредитів (375)

Критична область (96)

Критичний момент спостереження (21)

Л


Лінія регресії (103)

емпірична (103)

теоретична (103)

Лісовий фонд (202)

Логічна формула середньої (48)

М


Макет статистичної таблиці (30)

Маркетингове середовище банку (321)

Матеріальні послуги (442)

Медіана (64)

Місткість ринку (307)

Мода (63)

Моделі коливань ринкових показників (302)

Модель показника (41)

МОКА (372)

Моніторинг (27)

Монографічне обстеження (27)

Мотивація споживачів банківських послуг (323)

Н


Надсмертність (230)

Натуральні показники споживання (443)

Невиробниче споживання (440)

Нематеріальні послуги (442)

Несуцільне спостереження (26)

Нетто-ставка (385)

О


Об’єкт спостереження (16)

Обмінний курс валюти (340)

Обстеження бюджетів домогосподарств (438)

Обстеження основного масиву (26)

Обсяг споживання (441)

Одиниця спостереження (17)

Ознака (7)

атрибутивна (7)

дискретна (8)

кількісна (7)

неперервна (8)

Опитування (25)

Особисте споживання (440)

Оцінки національного багатства (195, 196)

Оцінка ефективності інвестиційних проектів (360)

основних засобів (205)

результатів зміни обігу оборотних коштів (433)

рейтингу банків (406)

Оцінювання ефективності банківської діяльності (402)

П


Переписи (25)

Перспективні розрахунки населення (236)

Платіжний баланс (334)

Плідність жінок вікова (228)

сумарна (229)

Показники динаміки споживання (445)

ефективності банківської діяльності (402)

обігу оборотних коштів (432)

працездатності населення (241)

продуктивності праці (414)

руху трудових ресурсів (242)

Потреба підприємств у кредитах (379)

Похибка репрезентативності (82)

випадкова (82)

відносна (86)

гранична (84)

систематична (82)

стандартна, середня (84)

Правило розкладання варіації (76)

Принципи кредитування і завдання статистики (375)

Природний та механічний рух населення (210)

Прогнозування підготовки спеціалістів (251, 255)

Програма зведення (30)

Пропорційність банківської діяльності (326)

Процент, процентний пункт (45, 46)

Р


Ринок (296)

засобів виробництва (309)

праці (244)

споживчих товарів (303)

Рівень життя (451)

істотності (96)

ряду (126)

середній (126)

споживання (446)

безробіття ()

Рівні ефективності комерційної діяльності (401)

Ряд розподілу (60)
С

Сальдо міграції (235)

Самореєстрація (28)

Сегменти ринку (298)

Середнє відхилення лінійне (66)

квадратичне (66)

Середня арифметична (48)

гармонічна (52)

геометрична (54)

зважена (49, 50)

проста (49)

розподілу (62)

хронологічна (49)

Система показників соціально-економічної статистики (162)

страхування (384)

фінансового стану страхової компанії (389)

соціальних (452)

Системи зважування індексів (144)

Споживання банківських послуг (332)

матеріальних благ (440)

Спостереження за цінами ()

Сталість динаміки (137)

Статистика (3)

національного багатства (194)

навколишнього середовища (197)

Статистична закономірність (5)

Статистична методологія (8)

Статистична сукупність (6)

Статистична таблиця (38)

Статистичне зведення (29)

Статистичний критерій (96)

Статистичний показник (8, 41)

інтервальний (42)

моментний (42)

обернений (42)

первинний (42)

похідний (42)

прямий (42)

Статистичний ряд (9)

Статистичні моделі попиту населення (308)

споживання (448)

Статистичні реєстри (25)

Страховий тариф (385)

Страхові внески (384)

Страхування (382)

Структура національного майна (205)

Ступені свободи (86)

Сучасні статистичні національні класифікації (165)

Т


^ Темп зростання (123)

приросту (124)

Тенденція розвитку (128)

Територіальні порівняння цін ()

«Тіньовий» ринок (309)

Товари-представники ()

Товарні запаси (320)

Традиційний технічний аналіз фондового ринку (369)

Трендове рівняння (130)

Трудові ресурси (241)

У


Умовне та реальне покоління (211)

Ф


Фактор (100)

Фактори коливань ринкових показників (298)

Фінансовий ліверидж (364)

Фундаментальний аналіз фондового ринку (369)

Ц


Ценз (165)

Центр розподілу (62)

Ціни акцій (371)

Цінний папір (358)

Ч


Час обороту позики (376)

Час спостереження (21)

Частинні показники ефективності (393)

Частка (45)

кумулятивна (60)

Частота (60)

кумулятивна (60)

Ш


Швидкість обороту позики (376)

Шкала вимірювання (7)

Шлюбний стан (225)* У дужках позначено сторінку.