asyan.org
добавить свой файл
1

 1. У30я7 А16 – Абрютина М.С. ,Грачев А.В. – Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие. – М.:Изд-во «Дело и сервис», 1998.

 2. У30я7 А64 – Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навчальний посібник/ В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, А.Г. Темченко.- Київ: Кондор, 2007.

 3. У30я7 А 67 Анискин Ю.П. – Организация и управление малым бизнесом: учебное пособие – Москва: Финансы и статистика, 2003.

 4. У30я7 Б44 Бельтюков Е.А. – Выбор стратегии развития предприятия: учебное пособие/ Е.А. Бельтюков, Л.А. Некрасова. – Одесса: ОНПУ, 2002.

 5. У30я7 Б 64 Бирман Л.А. – Экономика фирмы: учебное пособие – М.: Международный университет бизнеса и управления, 2001.

 6. У30я2 Б68 – Бланк И.А. – управление инвестициями предприятия: Энциклопедия. – Киев, Эльга: Ника-Центр, 2003.

 7. У30я7 Б77 Бойчик І.М. – Економіка підприємств: навчальний посібник/ І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хончан. – Львів: «СПОЛОМ», 1999.

 8. У30(4Укр)я7 Б87 – Бревнов А.А. – Организация частного предприятия : Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 2002.

 9. У30я7 В67 Волков О.И., Скляренко В.К. – Экономика предприятия: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2002.

 10. У30я7 Г44 Гетьман О.О. – Економіка підприємства: навчальний посібник/ О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ: ЦНЛ, 2006.

 11. У30я7 Г81 – Грещак М.Г. Управління витратами: навчально-методичний посібник/ М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – Київ: КНЕУ, 2002.

 12. У30 Г81 Гречаник Б.В. – інноваційноспрямований розвиток підприємств:організаційно-економічні аспекти: монографія. – Івано-Франківськ, 2007.

 13. У30я7 Д44 Дідківський М.І. – Зовнішньо-економічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006.

 14. У05(4Укр) Д50 – Діяльність малих підприємств Рівненської області у2007 році:Статистичний збірник/ за ред.. Н.С. Якимчук. – Рівне, 2008.

 15. У30я7 Е40 Економіка підприємства: бакалавр,спеціаліст,магістр/В.І. Павлов, Л.Г. Ліпич, В.І. Ткачик. – 2-ге видання, доп., ювілейне. – Луцьк: Надстир‘я,2002.

 16. У30 Е91 Ефективне використання активної частини основних фондів: (моделі і методи). – Івано-Франківськ, 2006.

 17. У30я7 З63 Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: підручник/ Е.А. Зінь, М.О. Турченюк. – Київ: Професіонал, 2004.

 18. У9(2)30 И20 Иванов И.С. Расчёты эффективности капитальных вложений/ научная редакция/ Р.М. Меркин. – Экономика,1979.

 19. У9(2) 8 К30 Кац И.Я, Жглов А.Н. – Анализ эффективности предприятий. – М.:Финансы и статистика,1991.

 20. У30 К56 Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. –Изд. 4-е испр, доп. – М.:Центр экономического маркетинга. – 2000.

 21. У30я7 К56 – Ковтун О.І. Стратегія підприємства: навчальний посібник. – 3-тє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2007.

 22. У30я7 К59 Козлюк В.В. Управління капіталом підприємства/ В.В. Козлюк. – Рівне: НУВГП, 2008.

 23. У30 К59 Козубенко В.А. Доход предприятия: формирование и разпредиление. – К.:Наук. Думка,1993.

 24. У05 К64 Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. – 2-е изд, доп. И перераб. – Харьков:Фактор,2003.

 25. У30 К66 Корінев В.А. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.,2001.

 26. У30я7 К85 Кривов‘язюк І.В. зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – Луцьк: Надстир‘я, 2005.

 27. У30я7 К90 Кулішов В.В. – Економіка підприємства: теорія і практика:навчальний посібник.-2-ге видання, доповнене і перероблене. – Львів: Магнолія плюс,2006.

 28. У30я7 Ц14 Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2002.

 29. У30я7 Ш24 Шаповал В.М. Економіка підприємства:навчальний посібник / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко. – Кмїв:Центр навчальної літератури,2003.

 30. У30я7 Ш33 Швеб Л.І. Економіка підприємства: навчальний посібник. – 3-тє видання.-Київ: Каравела, 2006.