asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


АТЕСТАЦІЙНИЙ ПОСТУП УЧИТЕЛЯ

ДІАГНОСТИЧНІ КАРТКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Сума балів- ; категорія- ; самооцінка- ; оцінка МО- ; оцінка амін.- ; загальна оцінка-____


Учитель повинен знати


^ Учитель повинен уміти

Оцінка (1-5) балів

само

МО

адм.

І. Для другої кваліфікаційної категорії передбачаються наступні рівні компетентності (знання й уміння)

1.

Основні законодавчі та нормативні документи з питань освіти й захисту прав учнів

Реалізовувати вимоги нормативних документів у своїй практичній діяльності


2.

Зміст і структуру навчального плану, його компоненти

Забезпечувати реалізацію навчального плану


3.

Основні положення сучасної дидактики і теорії виховання, компетентнісний підхід у НВП

Раціонально використовувати положення дидактики, компетентністний підхід, теорію виховання у НВП


4.

Структуру свого навчального предмета за етапами навчання

Організовувати процес навчання у відповідності зі специфікою школи


5.

Понятійний апарат і термінологію предмета

 • Грамотно використовувати в навчальному процесі понятійний апарат

 • Розвивати в учнів уміння користуватися термінологією навчального предмета


6.

Мету навчання

Досягати поставлених цілей педагогічної діяльності


7.

Типологію уроків

Використовувати різні типи уроків залежно від навчальних цілей


8.

Форми і принципи планування уроку(ків)

Використовувати різні форми уроків, що забезпечують реалізацію принципів дидактики


9.

Методи, засоби та організаційні форми навчання

 • Застосувати методи та прийоми, що забезпечують результативність навчання

 • Організувати роботу учнів з навчальною та довідковою літературою, схемами, графіками і таблицями, технічними засобами навчання й устаткуванням

 • Використовувати різні форми організації уроку


10.

Форми оцінки рівня навчальних досягнень учнів

Здійснювати проміжний і підсумковий контроль із використанням норм оцінювання за сформованості знань, умінь і навичок учнів


11.

Сучасні системи позакласної роботи

Планувати й організовувати позакласну роботу за однією із систем


12.

Вікові та індивідуальні особливості учнів

 • Створювати комфортний клімат в освітньому процесі

 • Зберігати контингент учнів

 • Ураховувати в ході навчання психологічний тип учнів, стиль навчання та інші особливості


13.

Зміст, форми та методи проведення виховної роботи

 • Формувати в процесі виховної роботи соціально значимі якості учнів

 • Здійснювати індивідуальний підхід до школярів


14.

Основну психолого - педагогічну та методичну літературу

Використовувати у своїй НВ діяльності рекомендації, що пропонуються в сучасній психолого-педагогічній і методичній літературі


15.

Функціональні обв’язки

 • Організовувати власну діяльність:

 1. оцінювати й аналізувати хід і результати своєї діяльності;

 2. застосовувати комп’ютер в організації професійної діяльності

 • Організовувати пізнавальну й практичну діяльність учнів

ІІ. Для першої кваліфікаційної категорії передбачаються наступні рівні компетентності («знання», «уміння»): педагог повинен володіти знаннями й уміннями, передбачене ними п.п.1-15, крім того знати та уміти:

16.

Теоретичні основи предмету, що викладає:

 • історію розвитку і методики викладання;

 • місце і роль предмета в системі шкільної освіти;

 • зміст предмету

 • Поповнювати професійні знання з предмету

 • Обґрунтовувати вибір програм, підручників

 • Викладати з урахуванням різних рівнів навченості та розвитку учнів


17.

Цілісну систему організації НВП в школі

 • Будувати навчання на основі блочно-модульних та інтегративних педагогічних технологій

 • Активно використовувати диференціацію й мобільність навчання як фактор створення можливостей для реалізації учнями індивідуальних освітніх траєкторій

 • Стимулювати самостійність учнів у навчанні


18.

Сучасні засоби навчання

Використовувати електронні й е екранні ТЗН для класних і позакласних занять


19.

Основні положення особистісно орієнтованого навчання

Застосовувати основні положення в процесі навчання:

1)вчити ставити власні цілі навчання;

2)погоджувати цілі викладання із цілями навчання учнів;

3)застосовувати гнучкі технології навчання залежно від виникаючих на уроці ситуацій;

4)адаптувати матеріал підручника до конкретної навчальної ситуації;

5)формувати в учнів уміння вчитеся самостійно


20.

Технологію діагностики й моніторингу рівнів оволодіння учнями основними компонентами змісту базової освіти, рівня розвитку і виховання

 • Володіти методикою проведення діагностики та моніторингу оволодіння учнями основними компонентами змісту базової освіти

 • Виявляти рівень розвитку особистості учнів, їхніх досягнень в оволодінні знаннями

 • Формувати в учнів уміння самоконтролю та самооцінки, самовиховання і розвитку


21.

Теорію й практику комунікацій з дітьми й дорослими

Регулювати процес спілкування, ефективно будувати його з різними учасниками освітнього процесу


ІІІ. Для вищої кваліфікаційної категорії передбачаються наступні рівні компетентності («знання», «уміння»): педагог повинен володіти знаннями й уміннями, передбачене ними п.п.1-21, крім того знати та уміти:

22.

Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної науки і практики

Усвідомлено будувати хід освітнього процесу відповідно до тенденцій і новацій педагогічної науки


23.

Новітні досягнення в даній науковій області та методики її викладання

Раціонально використовувати в навчальному процесі сучасні досягнення науки та методики викладання


24.

Модель педагогічного процесу як цілісного явища

Реалізовувати системний підхід до навчального процесу, визначати оптимальні структурні компоненти уроку


25.

Сутність сучасних освітніх технологій

 • Застосовувати оптимальне поєднання методів, засобів і форм навчання, що забезпечують більш високу результативність навчання учнів

 • Створювати власні дидактичні і виховні системи, що підвищують ефективність педагогічного процесу

 • Формувати у школярів інформаційні вміння, тобто вміння пошуку й переробки інформації

 • Застосовувати гнучку структуру уроку в залежності від ситуацій, що виникають


26.

Способи інтегрованого впливу суміжних предметів

 • Широко використовувати між предметні зв’язки для розширення й поглиблення знань учнів

 • Проводити інтегровані уроки, які забезпечують формування в школярів цілісність освіти^ СУМА БАЛІВ:следующая страница >>