asyan.org
добавить свой файл
1
n=І нформац І йнийлис т~sz=70587;pg=1;te=Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем функціонування, перспектив розвитку І проблем управління економікою України~cat=~t=~!~І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Л И С Т

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний

економічний університет

Рада молодих вчених Харківського національного економічного університету

Національний університет державної податкової служби України
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Волинський національний університет

імені Лесі Українки

Спілка економістів України

Харківський союз страховиків

Спілка підприємців Харківської області
проводять 27 квітня 2012 року
Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів

«Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»
Мета конференції – обговорення науково-прикладних проблем функціонування, перспектив розвитку і проблем управління економікою України.
^ На конференції передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб’єктами.

Секція 2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні в умовах європейської інтеграції.

Секція 3. Актуальні проблеми розвитку системи  обліку, аналізу, контролю та аудиту в галузях економіки України.

Секція 4^ . Моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системам.
Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи у електронному збірнику тез доповідей учасників конференції

^
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Пономаренко В. С. – д. е. н., професор, ректор Харківського національного економічного університету, голова оргкомітету.

Зима О. Г. – к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ХНЕУ.

^ Внукова Н. М. – д. е. н., професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами ХНЕУ.

Клебанова Т. С. – д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ХНЕУ

^ Колодізєв О. М. – д. е. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи ХНЕУ.

Пилипенко А. А. – д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ.

^ Скороход І. С. – к. е. н., доцент, голова ради Молодих вчених та спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Жебчук Р.Л. – голова студентського наукового економічного товариства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Временко Л. В. – президент Харківського союзу страховиків.

Аністарова О. М. – виконавчий директор Спілки підприємців Харківської області.

^ Унинець-Ходаківська В. П. – к. е. н., доцент, декан факультету фінансів і банківської справи Національного університету державної податкової служби України.

^ Лебідь О. В. – к. е. н., доцент кафедри банківської справи ХНЕУ, голова Ради молодих вчених, відповідальний секретар конференції.
^ АДРЕСА організаційного комітету конференції і телефони для довідок

Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а, м Харків, Україна, 61166


Секція 1 

- кафедра банківської справи

- Лебідь Олеся Вікторівна

066-97-96-338

konf.rmv.ksue@mail.ru

Секція 2 

- кафедра бізнесу і менеджменту

- Сорокіна Анастасія Сергіївна

066-453-69-61

sorokin.anastas@mail.ru

Секція 3 

- кафедра бухгалтерського обліку

- Волошан Ірина Геннадіївна

066-38-44-780

voloshan.i.g@yandex.ua

Секція 4 

- кафедра економічної кібернетики

- Чаговець Любов Олексіївна

068-61-001-90

chagovets.l@mail.ru^

З повагою та впевненістю у плідній співпраці ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Для участі у конференції необхідно до 31 березня 2012 року
І. Надіслати ПОШТОЮ: 1) заявку на участь (форма додається); 2) паперовий варіант тексту тез доповіді, підписаний автором, науковим керівником (для студентів та учасників без наукового ступеню). УВАГА!!! Підписи мають бути засвідчені печаткою університету (за виключенням учасників від ХНЕУ); 3) електронний варіант тез та заявки на адресу електронної пошти секретаря відповідної секції; 4) копію документа, що підтверджує сплату організаційного внеску.

^ Матеріали надсилати за адресою організаційного комітету з вказівкою секції та кафедри секретаря секції!!!
ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. для молодих вчених і 35 грн. для студентів за кожного співавтора на карту Приватбанку 4405 8858 1623 5896.

УВАГА!!! Для представників ХНЕУ внесок можна здійснити готівкою.
Організаційний внесок покриває витрати на видання одного екземпляру збірника з матеріалами конференції, одного екземпляру програми конференції.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

Всі матеріали, у тому числі електронна копія квитанції про сплату організаційного внеску, обов’язково мають бути також вислані на електронні адреси секретарів секцій конференції

Матеріали, надіслані виключно електронною поштою, до розгляду не приймаються.

Іноземні та іногородні учасники конференції матимуть можливість проживання в готелі.

Запрошення до участі в роботі конференції надсилається за Вашою вимогою після отримання заявки.

Матеріали конференції планується випустити до початку роботи конференції.

Розсилка матеріалів конференції дистанційним учасникам здійснюється організаційним комітетом із залученням кур’єрської пошти за рахунок учасників!!!

Вимоги до оформлення: Обсяг тексту не повинен перевищувати 5 сторінок (з урахуванням анотації та списку літератури). Текст друкується з одного боку аркуша паперу форматом А4. Електронна версія тексту у назві файлу повинна містити прізвище та ініціали авторів. Шрифт – Arial, кг 14, міжрядковий інтервал – множник 1,3; поля: ліве – 2 см, верхнє – 2 см, праве – 2 см, нижнє – 1,5 см. Ліворуч під назвою статті має бути вказано індекс УДК, справа у тому ж рядку прізвище автора та його ініціали, далі анотація українською, російською та англійською мовами, ключові слова мовою статті. Номер сторінки проставляється внизу по центру кожного аркуша оригіналу. Усі рисунки й таблиці мають бути названі. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, слід нумерувати в порядку згадування про них у тексті. Більш детально з вимогами до оформлення можна ознайомитись на сайті ХНЕУ http://www.hdeu.edu.ua/ua/science/editions/devcontrol/774.html.

Оргкомітет залишає за собою право рецензування й відбору статей. Статті, що містять плагіат, за змістом та оформленням не відповідають тематиці конференції і зазначеним вимогам, прийматися не будуть.
^ ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА*

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

«Проблеми управління соціально-економічним розвитком України»
^

Прізвище, ім’я, по батькові учасника


Петров Іван Іванович

Рік народження

1980

Країна, місто

Україна, м. Харків

Повна назва вищого навчального закладу

Харківський національний економічний університет

Повна адреса вищого навчального закладу

61001, Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9а

Факультет, курс (для студентів);

кафедра (для аспірантів);

науковий ступінь, вчене звання, посада (для науковців)

студент фінансового факультету, 5 курс, 8 група

(або) аспірант кафедри управління персоналом

(або) к.е.н., доцент, доцент кафедри оподаткування

Адреса, на яку слід надіслати запрошення

61001, Україна, м. Харків, вул. Наукова, 25, кв. 14.

Контактний телефон

(057) 555-55-55; 050-555-55-55

E-mail

ii_petrov@ukr.net

Номер та назва секції

1. Проблеми розвитку фінансового сектору України та управління його суб’єктами.

Назва доповіді

Проблеми управління ліквідністю банку

Науковий керівник (для студентів та аспірантів)

канд. екон. наук, доцент Іванов Петро Петрович

Чи потрібна довідка про участь у конференції?

Так

Чи потрібне бронювання місця в готелі?

Ні

Чи потрібне використання мультимедійного проектора?

Так

Планую (залишити потрібне):

виступити з доповіддю (до 10 хв.);

виступити з інформацією (до 5 хв.);

взяти участь як слухач

дистанційна участь

______________ ______________________

Дата Підпис– на кожного співавтора заповнюється окрема анкета.