asyan.org
добавить свой файл
1
Інформація про спеціальність підготовки 8.15010005
Державна служба
Сучасний розвиток держави неможливий без спільної мети або цілей, що об’єднують усе населення, всі етноси в одну націю та відповідають спрямуванням світової цивілізації. Особливим видом служби є державна служба. Законом України Про державну службу (ст. 1) вона визначається як професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті з практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Актуальність і своєчасність запровадження спеціальності “державна служба” зумовлені такими причинами:

1. Діяльність держави, функціонування її апарату здійснюються через державну службу як адміністративно-правову систему забезпечення прямої дії положень Конституції України, її законів, реалізації цілей, завдань, принципів і функцій правової демократичної держави.

2. Результативне та ефективне функціонування державного апарату, всіх його ланок актуалізує проблему його кадрового забезпечення висококваліфікованими, цілеспрямовано підготовленими для професійної діяльності фахівцями.

3. Актуальності набуває необхідність перетворення державної служби на щонайважливіший фаховий засіб результативного та ефективного функціонування механізму держави й державного апарату. Іншими словами, державна служба має стати галуззю цілеспрямованого державно-правового впливу. Аксіомою державотворення є обов’язковість формування кадрового складу державного апарату професійно підготовленими фахівцями, які відповідають цілям, завданням і функціям держави.

4. Необхідність розвитку кадрового потенціалу управління, системи роботи з кадрами актуалізувала проблему вдосконалення професійної підготовки нової генерації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які відзначатимуться:

 • здатністю беззаперечно відстоювати права та свободи людини і громадянина, запроваджувати цінності демократичної, правової, соціальної держави та громадянського суспільства, соціально орієнтованої ринкової економіки;

 • професійними уміннями і навичками, що включають спеціальні знання, аналітичні здібності у певній галузі та майстерність застосування інструментів державного менеджменту;

 • стратегічним мисленням та особистісними якостями, необхідними для запровадження сучасної парадигми державного управління – надання державних послуг особі, громадянину, населенню.

5. Інститут державної служби виокремлюється. Державна служба стає загальним інститутом для різних суб’єктів, позаяк службовці – це основні суб’єкти нормотворчості, виконання та забезпечення виконання положень Конституції України, її законів та інших нормативних актів.

6. Удосконалення освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” освітньої галузі “Державне управління” та програми навчальної дисципліни «Державна служба» сприяє критичному переосмисленню змісту її інших навчальних дисциплін та управлінської підготовки менеджерів усіх рівнів і напрямів.

Випускники магістратури можуть займати такі посади:

І. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади:

 • завідувач відділу (місцеві органи державної влади);

 • завідувач сектора апарату (місцева державна адміністрація);

 • завідувач – головний фахівець;

 • керівник апарату;

 • начальник відділу (місцеві органи державної влади);

 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);

 • начальник служби;

 • начальник управління.

ІІ. Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок:

  • менеджер (управитель) із питань реґіонального розвитку.

ІІІ. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління:

  • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності;

  • менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;

  • менеджер (управитель) із зовнішньої економічної діяльності.

IV. Професіонали державної служби:

  • державний соціальний інспектор;

  • помічник-консультант народного депутата України;

  • радник (органи державної влади);

  • спеціаліст державної служби;

  • спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

V. Секретарі адміністративних органів:

  • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

  • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

  • секретар виконкому.

Прийом на навчання за спеціальністю “Державна служба” здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів, за спеціальністю Державна служба, галузі знань Державне управління та працевлаштування випускників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю Державна служба галузі знань Державне управління та працевлаштування випускників№ 789 від 29 липня 2009 р.

За спеціальністю “Державна служба” викладаються такі нормативні дисципліни:

 • “Методологія системного підходу та наукових досліджень”;

 • “Правове забезпечення державного управління”;

 • “Економіка”;

 • “Державне управління”;

 • “Основи теорії державного управління”;

 • “Система органів державної влади та місцевого самоврядування України”;

 • “Основи внутрішньої організації органу державної влади та менеджменту”;

 • “Державна служба”;

 • “Соціальна і гуманітарна політика”;

 • “Політологічні аспекти державного управління”;

 • “Технологія комп’ютерних мереж”;

 • “Організація діяльності державного службовця”;

 • “Психологія управління”;

 • “Ділова іноземна мова”.

Терміни навчання: денна форма – 12 місяців; заочна форма – 22 місяці.