asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 60 61 62 63
^
Примітка 36. Події після дати балансуЗагальними зборами акціонерів 30.08.2010р., було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків в грошовій формі в сумі 30 000 810,00 грн. Розмір статутного капіталу після сплати оголошеної кількості акцій буде складати 164 078 085,00 грн.

Так, за станом на 24.12.2010р., Банком отримані грошові кошти в сумі запланованого обсягу збільшення статутного капіталу, які обліковуються на балансовому рахунку 3630, та включаються до складу основного капіталу Банка згідно Постанови Правління Національного банку України № 564 від 20.12.2010р.

Загальними зборами акціонерів 30.11.2010р. було прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» в зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку. Цей Статут було погоджено Управлінням Національного банку України в Донецькій області 17.12.2010р. та проведено державну реєстрацію 23.12.2010р. за № 12661050020004079.

Документи щодо реєстрації Звіту про результати розміщення акцій були подані Банком 27.12.2010р. до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно діючого законодавства України обіг акцій дозволяється після реєстрації ДКЦПФР Звіту про результати розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. В зв’язку з чим у рядку 8 в колонці 1 зазначені дані без урахуванням збільшення кількості простих акцій за рахунок додаткового випуску.

За станом на дату складання цього річного звіту Звіт про результати розміщення акцій зареєстровано ДКЦПФР. Дата реєстрації - 05.01.2011р. Банком отримано свідоцтво про реєстрацію випуску простих акцій у кількості 14 940 300 штук загальною номінальною вартістю 163 596 285,00 грн.

Також між датою складання балансу і датою затвердження загальними зборами акціонерів річної фінансової звітності Банку за 2010 рік відбулись наступні важливі події:

  • істотне придбання активів

В грудні 2010 року Банком були укладені договори купівлі-продажу, міни цінних паперів, за якими Банк продав, обміняв певні цінні папери. За станом на кінець дня 31.12.2010р. за такими договорами Банком були виконані зобов’язання – поставлені цінні папери покупцю; контрагентом Банку – покупцем зобов’язання не виконані, але кінцевий строк виконанням таких зобов’язань не настав. За станом на кінець дня 31.12.2010р. дебіторська заборгованість Банку за вказаними договорами дорівнює 31 342,8 тис. грн. В січні 2011 року зазначені договори були розірвані. Цінні папери повернені Банку. Збільшився портфель цінних паперів на продаж, змінилась структура торгового портфелю цінних паперів. На виконання показників програми фінансового оздоровлення Банком вжиті заходи щодо продажу цінних паперів, що надійшли до портфелю внаслідок розірвання вищевказаних договорів. В результаті розмір портфелю цінних паперів з кінця дня 31.12.2010р. по дату затвердження річного не збільшився, лише незначно змінилась його структура.Виконавчий директор
Зима Юрій Григорович

Головний бухгалтер
Альохіна Людмила Леонідівна^

Примітка 37. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» укладено Договір про надання аудиторських послуг від 18.10.2010 № 10-16 на проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2010 рік у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, правил етики, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту, з врахуванням вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про банки та банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, в тому числі «Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого постановою НБУ від 09.09.2003 № 389, та інших актів чинного законодавства.

Найменування аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг «Донецькінаудит» (Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 0074, внесене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 23.02.2001 за № 99 та подовжено рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2006 року № 158 до 26.01.2011 і рішенням Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року № 224/3 до 23.12.2015р.

Підписав аудиторський висновок:

Виконавчий директор - аудитор Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецькінаудит» Нестеренко Іван Іванович (Сертифікат аудитора банків № 0126, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2009 № 209/3; Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків № 0000117,видане на підставі рішення Комітету з питань аудиту банків від 08.02.2010 р. № 21, строк дії якого 21.12.2014 року).Виконавчий директор
Зима Юрій Григорович

Головний бухгалтер
Альохіна Людмила Леонідівна
<< предыдущая страница