asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 59 60 61 62 63
^

Таблиця 35.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гарантії надані

-

-

-

-

-

-

2

Гарантії отримані3

Імпортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

4

Експортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

5

Інші зобов’язання

-

-

-

-

-

-

6

Інші потенційні зобов’язання

-

852

-

409

-

581^

Таблиця 35.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом попереднього року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сума кредитів, що надані пов’язаним особам протягом року

-

3 955

-

440

-

553

2

Сума кредитів, що погашені пов’язаними особами протягом року

-

3 793

-

678

-

3 488


Таблиця 35.9 Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

^ Попередній рік

витрати

Нараховане зобов’язання

витрати

Нараховане зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

Поточні виплати працівникам

1096

-

1 644

-

2

Виплати по закінченні трудової діяльності

-

-

-

-

3

Інші довгострокові виплати працівникам

-

-

-

-

4

Виплати при звільненні

34

-

20

-

5

Виплати інструментами власного капіталу банку

-

-

-

-Для розкриття інформації щодо пов’язаних осіб Банк вважає пов’язаними сторонами такі, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень Банком мають власники істотної участі в Банку, члени Правління та Спостережної Ради Банку, члени Кредитного Комітету, Комітету управління активами і пасивами, Тарифного Комітету, керівники та головні бухгалтери Філій Банку.

В операціях з пов’язаними сторонами використовуються загальноприйняті методи оцінки активів та зобов’язань: за первісною вартістю придбання, ринковою вартістю або амортизованою собівартістю відповідно до умов облікової політики Банку.

Основною формою відносин між пов’язаними сторонами та Банком є надання останнім банківських послуг з кредитування та залучення коштів у депозит на рівні звичайних цін.Виконавчий директор
Зима Юрій Григорович

Головний бухгалтер
Альохіна Людмила Леонідівна


<< предыдущая страница   следующая страница >>