asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 57 58 59 60 61 62 63
^

Таблиця 35.5. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня попереднього року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Торгові цінні папери

-

-

-

-

-

-

2

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

-

-

3

Кошти в інших банках

-

-

-

-

-

-

4

Кредити та заборгованість клієнтів

-

4 489

-

2 228

-

9082

5

Резерв під заборгованість клієнтів

-

(41)

-

(7)

-

(304)

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

-

-

-

-

-

-

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

8

Інвестиції в асоційовані компанії

-

-

-

-

-

-

9

Інші активи

-

-

-

-

-

2

10

Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття

-

-

-

-

-

-

11

Кошти банків

-

-

-

-

-

-

12

Кошти клієнтів

-

28 317

-

14 297

-

18 562

13

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

-

-

-

-

14

Інші залучені кошти

-

-

-

-

-

-

15

Резерви за зобов’язаннями
(8)


(1)

16

Інші зобов’язання

-

-

-

-

-

-

17

Субординований борг

-

-

-

-

-

-

18

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

-

-

-

-

-

-

Якщо пов’язана особа належить більш ніж до однієї категорії пов’язаних осіб, тобто одночасно може бути наприклад, найбільшим акціонером та членом провідного управлінського персоналу Банку, то Банк розкриває інформацію щодо таких операцій тільки за однією категорією пов’язаної особи за кожною статтею балансу. Банком встановлена така пріоритетність класифікації категорій пов’язаних осіб: спочатку з переліку пов’язаних осіб виділяються найбільші учасники (акціонери), потім із залишених у списку - провідний управлінський персонал, потім із залишених у списку – асоційовані компанії, потім із залишених у списку – інші пов’язані особи, що не потрапили в кожну з вищенаведених категорій.
У рядку 9 «Інші активи» - залишки коштів за балансовим рахунком 2809 «Інша дебіторська заборгованість по операціям з клієнтами банку».<< предыдущая страница   следующая страница >>