asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 62 63

^ Управління ризиками:

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг, контролює ринкові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків.

Банк у своєї діяльності ідентифікує дві категорії ризиків: фінансові та непрямі ризики. До фінансових належать наступні ризики:

 • кредитний ризик;

 • ризик ліквідності;

 • процентний ризик

 • валютний ризик.

До непрямих ризиків відносяться:

 • операційно-технологічний ризик;

 • ризик репутації;

 • юридичний ризик;

 • стратегічний ризик.

Найбільш суттєвими ризиками на які наражається Банк у своєї діяльності є кредитний ризик, ризик ліквідності, операційно-технологічний ризик. Стратегія Банку щодо означених ризиків полягає у забезпечені систематичного здійснення аналізу, спрямованого на їх виявлення та оцінку їх величини. Метою аналізу є поглиблення розуміння суті ризиків, на які наражається Банк, та визначення, чи узгоджуються вони з його завданнями, стратегією та політикою.

Система управління кредитним ризиком включає:

 • положення щодо кредитування, які враховують як балансові, так і позабалансові операції;

 • положення щодо лімітів ризику на одного контрагента, групу взаємопов’язаних контрагентів, за галузями або секторами економіки, за географічними регіонами або іншими кредитними операціями, які можна розглядати в сукупності; ці положення враховують всі компоненти кредитного ризику, як балансові, так і позабалансові, на які наражається установа, а також можливий вплив інших категорій ризиків;

 • чітко визначену і продуману систему повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення кредитних операцій;

 • комплексну систему оцінки кредитного ризику;

 • належну інформаційну базу;

 • процес ідентифікації кредитів, якість яких погіршується, та належної роботи із проблемними активами;

 • підготовку та подання періодичних звітів керівництву із достатньою інформацією для оцінки рівня ризику;

 • функцію незалежних перевірок кредитної діяльності, чиїм призначенням є аналіз якості як окремих кредитів, так і кредитного портфеля у цілому.


Система управління ризиком ліквідності включає:

 • положення з управління ліквідністю і активами/зобов’язаннями, в тому числі положення щодо джерел ліквідності;

 • адекватні та ефективні процедури і засоби контролю щодо управління ризиком ліквідності;

 • процес визначення потреб у поточній та майбутній ліквідності та фінансуванні, необхідних Банку для проведення своїх операцій;

 • регулярний процес ідентифікації і звітування про концентрації зобов’язань за клієнтами і пов’язаними з ними особами за всіма валютами;

 • набір форм звітності для керівництва Банку щодо позиції ліквідності та необхідності у фінансуванні;

 • план на випадок кризових обставин щодо ліквідності та фінансування;

 • систему моніторингу, що базується на ідентифікації розривів ліквідності за активами та зобов’язаннями у національній та в іноземній валютах, строк погашення яких настає протягом відповідних майбутніх періодів часу та на інших сучасних методах;

 • розробку методики аналізу сезонних тенденцій потоків коштів.


Система управління ризиками зміни процентної ставки включає:

 • положення щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі процедур ціноутворення для активів і зобов’язань, як балансових, так і позабалансових;

 • адекватні та ефективні процедури і засоби контролю щодо управління ризиком зміни процентної ставки;

 • адекватні інформаційні системи, необхідні для зберігання та обробки даних за попередні періоди;

 • набір форм звітності для керівництва Банку щодо ризику зміни процентної ставки, в тому числі на основі методики динамічного розриву.


Система управління валютним ризиком включає:

 • положення щодо управління валютним ризиком;

 • механізм управління валютною позицією;

 • набір форм звітності для керівництва Банку.


Система управління операційно-технологічним ризиком включає:

 • процедури і засоби контролю операційно-технологічного ризику;

 • інформаційну систему управління (набір форм звітності, схему документообігу тощо) для керівництва Банку;

 • програму управління персоналом;

 • положення, що регламентують виконання банківських операцій;

 • процедури забезпечення потреб Банку в інфраструктурі (зокрема в програмному, апаратному та іншому забезпеченні) у відповідності до його обсягів та складності поточної та запланованої діяльності. Такі процедури мають передбачати санкціонування, тестування та документування всіх операційно-технологічних систем Банку перед початком їх експлуатації, а також механізми їх актуалізації, в тому числі перевірку чинності ліцензійних угод;

 • процес періодичного тестування встановлених процедур та технологій здійснення операцій;

 • забезпечення надійного позаофісного зберігання всіх важливих резервних документів і файлів Банку.


Система управління ризиком репутації включає:

 • систематичні дії по формуванню позитивного іміджу Банка в очах клієнтів, органів нагляду, населення у цілому ( публікація звітності, проведення благодійних та рекламних заходів, підтримка сайту і т.д.);

 • моніторинг інформації про Банк в ЗМІ, збір та аналіз інформації про погляди потенційних клієнтів Банка відносно його послуг та іміджу;

 • контроль репутації клієнтів Банку задля уникнення контактів із клієнтами з незадовільною репутацією, які (контакти) можуть негативно вплинути на репутацію самого Банку;

 • аналіз конкурентоспроможності продуктів Банку у порівнянні з іншими банками;

 • впровадження та дотримання Корпоративного Кодексу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • виконання всіх рекомендацій контролюючих органів.


Система управління юридичним ризиком включає:

 • визначення і оцінку дотримання Банком вимог всіх законів та нормативно-правових актів Національного банку України та інших державних органів;

 • процес моніторингу змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан Банку або спричинити зміну параметрів його роботи;

 • процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих Банком або проти Банку.


Система управління стратегічним ризиком включає:

 • стратегічне планування, що враховує характер ризиків діяльності Банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають Банк на ризики. Кінцевою метою процесу стратегічного планування є створення стратегічного плану, який оновлюється принаймні щорічно відповідно до змін ринкових умов і визначає потреби Банку щодо фінансових, операційно-технологічних та кадрових ресурсів, а також юридичного супроводу, і, де необхідно, включає кількісні параметри ризику поряд з іншими фінансовими параметрами;

 • оцінку нових стратегічних ініціатив у співставленні з існуючим стратегічними планами і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.


Управління ризиками в Банку здійснюється постійно діючими Комітетами:

 • Кредитним Комітетом;

 • Комітетом управління активами і пасивами;

 • Тарифним Комітетом;

 • Комітетом стратегічного та бюджетного планування.

Організаційна структура, склад, відповідальність та функції цих виконавчих Комітетів розкриті на сторінці № 14 звіту, як одного з елементів корпоративного управління Банку. Вказані Комітети діють на підставі відповідних внутрішніх положень Банку. Не один з членів Комітету не має право «вето» у разі прийняття рішень.

В Банку для виконання поточних та стратегічних цілей з застосуванням відповідних політик, методів та засобів оцінки, управління та контролю за ризиками створений Відділ аналізу та управління ризиками, функціональними обов’язками якого є:

 • збір, систематизація та аналіз інформації про банки і клієнтів – контрагентів, економічну ситуацію в країні та за її межами;

 • аналіз, оцінка, мінімізація фінансових ризиків;

 • розробка методик та інструкцій по виявленню та оцінці ризиків;

 • розрахунок лімітів на обсяги проведення окремих операцій, лімітів ризиків позичальників, контр-партнерів;

 • аналіз, розрахунок та оптимізація структури балансу;

 • аналіз доходів та витрат, прибутковості операцій Банку;

 • розробка платіжного календаря, плану стратегічного розвитку, бюджетних та фінансових планів; контроль за їх виконанням;

 • контроль за дотриманням Банком економічних нормативів;

 • інші, встановлені внутрішнім Положенням «Про відділ аналізу та управління ризиками».

Відділ аналізу та управління ризиками є структурним підрозділом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» і підпорядковується Голові Правління Банку та його Заступнику.

Задачею відділу є здійснення дослідження аспектів діяльності Банку (фінансових, організаційних, технологічних і т.д.) з метою визначення ступеня їх найбільш позитивного впливу на діяльність Банку, або найбільш уразливих сторін його діяльності. Комплексний аналіз діяльності Банка припускає наступні напрямки роботи, які здійснюються відділом:

- ситуаційний внутрішній аналіз, що націлений на оцінку особливостей самого Банку;

- підготовка оперативної фінансово – економічної інформації керівництву Банку;

- аналіз складу і структури власних і залучених коштів, динаміка їхньої зміни, собівартість банківських ресурсів;

- аналіз структури, якості та прибутковості активів, динаміка зміни параметрів, що характеризують активи Банку;

- аналіз доходів і витрат, відстеження фактичних витрат і доходів з точки зору оцінки грошових потоків і забезпечення контролю за домірністю приросту доходів і витрат;

- аналіз ліквідності;

- виявлення, оцінка, контроль і моніторинг банківських ризиків;

- аналіз фінансово – економічного становища позичальників та встановлення лімітів;

- контроль за дотриманням економічних нормативів;

- складання й аналіз статистичної звітності НБУ.
Комплексний аналіз Банку з однієї сторони орієнтований на короткострокову перспективу і пов'язаний із щоденною роботою по керуванню банківським балансом, максимізацією прибутковості й обмеженням ризикованості банківської діяльності, з іншого боку – надає необхідну інформацію для стратегічного планування, вироблення конкурентної позиції на банківському ринку.

Управління ризиками здійснюється згідно з наступними внутрішніми положеннями:

 • Про управління ризиками в системі ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • Політика управління активами та пасивами Банку;

 • Про управління ризиком ліквідності в системі Банку;

 • Про розрахунок і управління ринковим ризиком в системі Банку;

 • Про встановлення лімітів під активні та пасивні операції Банку;

 • Про аналіз діяльності банків-контрагентів;

 • Методика розрахунку собівартості пасивів та доходності активів;

 • Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи;

 • Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника - суб’єкта господарської діяльності;

- Методика проведення оцінки фінансового стану позичальника-банку;

- Про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в системі Банку;

- Про роботу Кредитного Комітету ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

- Про роботу Тарифного Комітету ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

- Про роботу Комітету по стратегічному та бюджетному плануванню в системі ПАТ «АКБ КАПІТАЛ»;

- Про роботу Комітету з управління активами та пасивами.
У 2010 році Банком також оновлено План заходів з відновлення функціонування Банку на випадок виникнення непередбачених обставин (далі за тексом План), що визначає найважливіші інформаційні системи і функції банківської діяльності та напрямок відповідних дій, що дають змогу цим системам і функціям відновлюватися в разі виникнення непередбачених обставин.

Метою Плану є:

- скорочення процесу прийняття рішень у випадку непередбачених обставин;

- забезпечення відновлення банківської діяльності після виходу з ладу інформаційних систем та тимчасового припинення здійснення банківських операцій;

- захист працівників та клієнтів від наслідків непередбачених обставин;

- організація життєзабезпечення працівників та клієнтів під час надзвичайної ситуації;

- зменшення негативних наслідків непередбачених обставин на діяльність Банку.

План забезпечує спроможність Банку в прийнятний термін відновлювати функціонування ключових систем і процесів, регулює відносини, що виникають під час здійснення виконавчо-розпорядчої та іншої діяльності щодо забезпечення безпеки за надзвичайних обставин.
В Банку також функціонує Відділ служби внутрішнього аудиту (надалі Відділ), який є самостійним структурним підрозділом Банку та безпосередньо підпорядкований Спостережній Раді Банку. Відділ діє на підставі «Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» про відділ служби внутрішнього аудиту ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»», затвердженого рішенням Спостережної Ради Банку (протокол від 21.12.2010) та рішенням Правління Банку (протокол від 21.12.2010). Посадову інструкцію керівника Відділу служби внутрішнього аудиту Банку затверджено Головою Правління Банку та погоджено на засіданні Спостережної Ради Банку (протокол від 21.12.2010) .

У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Указами Президента України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, внутрішньобанківськими нормативними документами.

Метою діяльності Відділу є забезпечення діяльності аудиторської служби Банку, що спрямована на: здійснення контролю за дотриманням законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку; перевірку, оцінку адекватності, достатності та ефективності організації системи внутрішнього контролю; його відповідності ступеню потенційних ризиків в різних напрямках діяльності Банку, а також процедурам та методологіям, що використовуються при виконанні банківських операцій.

Основними напрямками діяльності Відділу є: аналіз та оцінка функціонування інформаційних систем, включаючи системи бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю; вивчення та оцінка фінансової та операційної інформації; забезпечення дотримання відділами та філіями Банку політики, методологій та процедур Банку, що стосується адекватності, відповідності та точності бухгалтерських даних і збереження активів Банку; ефективності внутрішнього контролю; приймання участі та надання консультативної допомоги у процесі планування, на стадії розробки і впровадження нових продуктів, процесів та систем; дослідження економічної ефективності банківських операцій.

Кандидатура керівника Відділу служби внутрішнього аудиту Банку погоджена Управлінням Національного банку України в Донецькій області (лист № 07-113/11257 від 28.12.2009).

Внутрішня аудиторська перевірка передбачає наявність таких етапів: отримання повної інформації про підрозділ, що перевіряється, включаючи засоби внутрішнього контролю; складання плану проведення аудиторської перевірки, затвердженого керівником Відділу та погодженого виконавчим директором Банку; проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість, оцінка ризику за операціями, що допомагає визначитись, яку фінансову звітність необхідно проаналізувати, який розмір вибірки використати і які види аналітичних процедур провести; перевірку та оцінку вибраної інформації; складання звіту; надання висновків та рекомендацій; контроль за їх виконанням після перевірки.

Відповідно до «Плану перевірок служби внутрішнього аудиту на 2010 рік», Головою Спостережної Ради Банку погодженого та затвердженого Головою Правління Банку, протягом 2010 року внутрішнім аудитом було здійснено перевірки: з питань операцій з кредитування фізичних осіб-клієнтів Банку, з питань аналізу дебіторської заборгованості Банку, перевірка операцій Банку, які здійснюються на міжбанківському валютному ринку України, перевірки роботи Філій Банку щодо кредитування юридичних та фізичних осіб, з питань аналізу доходів та витрат Банку, з питань дотримання Банком та Філіями Банку вимог чинного законодавства щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, з питань виконання банком вимог чинного законодавства щодо формування та обліку капіталу Банку, в питань управління активами та пасивами та інші перевірки. Планувалося здійснення 14 аудиторських перевірок, фактично проведено 17 аудиторських перевірок, у т.ч. 3 перевірки позапланові.

Усі результати перевірок оформляються актами, які містять встановлені невідповідності та відповідні рекомендації щодо їх усунення. Акти надаються на розгляд виконавчому директору банку, Голові Правління Банку та Голові Спостережної Ради Банку. Не рідше одного разу на рік керівник Відділу служби внутрішнього аудиту звітує перед Спостережною Радою Банку. Регулярно начальник Відділу служби внутрішнього аудиту надає Голові Правління Банку інформацію про стан проведених перевірок та виконання структурними підрозділами наданих рекомендацій по усуненню недоліків, здійснює ретельний аналіз інформації, яка надходить до Відділу служби внутрішнього аудиту та у разі неотримання відповідної інформації готує наказ по Банку, з встановленням нових строків та відповідальністю працівників Банку.<< предыдущая страница   следующая страница >>