asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 62 63
РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»
за 2010 рік

м. ДОНЕЦЬК

Інформація про БанкНазва :

 • повна: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (далі за текстом – «Банк»);

 • скорочена: ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, б. 63.

Юридична адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, б. 63.

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство.

Дата звітності, звітний період: кінець дня 31.12.2010, 2010 рік.

Валюта звітності - гривня, одиниці її виміру - тисячі гривень (за винятком показників прибутковості акцій, які відображені в гривнях (з точністю до сотих).

Назва органу управління, у віддані якого перебуває Банк (назва його материнської компанії): Банк не має материнської компанії. Банк є головною установою.

Організаційна структура Банку: організаційна структура Банку за станом на 31.12.2010 представлена у табличному вигляді на сторінці № 4 даного Звіту.

Згідно рейтингу показників діяльності банків за станом на 01.01.2011 року, проведеного Асоціацією Українських Банків, ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» займає 86 місце по капіталу та 85 місце по активам та зобов’язанням серед загальної кількості банків в Україні, кількість яких складає 176 банків.

Види діяльності, які здійснює Банк:

Банк діє в межах Банківської Ліцензії Національного банку України № 122 від 04.11.2010р. на право здійснення наступних банківських операцій:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультацій та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Банк, крім перелічених операцій, має право здійснювати також банківські операції в межах Дозволу Національного банку України № 122-4 від 04.11.2010р., а саме:

 1. операції з валютними цінностями;

 2. емісію власних цінних паперів;

 3. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 5. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 6. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 1. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 2. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку за напрямками діяльності:

- діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, ділерська діяльність, андеррайтинг на підставі Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399459 від 23.11.2010р., серія АГ № 399460 від 23.11.2010р., серія АГ № 399461 від 23.11.2010р.;

- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399463 від 23.11.2010р.;

- діяльність з управління цінними паперами на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399462 від 23.11.2010р.

На засіданні Рейтингового комітету агентства «Кредит-Рейтинг» прийнято рішення від 22 жовтня 2010 року про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на інвестиційному рівні uaBBB-, прогноз негативний.

^ Види діяльності, які Банк має наміри здійснювати:

«Діяльність на міжнародних ринках запозичення».

Стратегічна мета банку: Банк створений з метою акумулювання грошових коштів та використання фінансових і кредитних ресурсів для ефективного економічного та соціального розвитку суб’єктів господарської діяльності різних галузей економіки незалежно від форми власності та видів діяльності.

Згідно п.4.1. Статуту ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» «Банк створений з метою надання повного кола банківських та інших фінансових послуг в рамках наявних у нього банківської ліцензії, виданої Національним банком України, ліцензій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інших ліцензій, та одержання прибутку в інтересах акціонерів Банку.

Мета Банку полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Банку, отримання акціонерами дивідендів».

Для досягнення цієї мети, Банк протягом 2010 року вирішував поточні завдання на підставі Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженої протоколом Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 05.08.2009 та протоколом Спостережної Ради ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 05.08.2009 та Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», затвердженої протоколом Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 10.03.2010 та протоколом Спостережної Ради ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 10.03.2010. Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» включають:

 • Аналіз причин, унаслідок яких погіршився фінансовий стан та платоспроможність Банку;

 • Заходи, спрямовані на покращення фінансового стану ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • Програма капіталізації ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • Організація претензійно-позовної роботи з боржниками Банку;

 • Прогнозний звіт про дотримання економічних нормативів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • Прогнозні показники діяльності ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (баланс Банку) на весь час користування кредитом рефінансування;

 • Розрахунок фінансових результатів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»;

 • Заходи щодо перспектив розвитку капітальної бази (програма капіталізації) ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

У зв’язку із внесенням змін до графіків погашення кредитів рефінансування, Програма фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» була оновлена та затверджена Рішенням Спостережної Ради та Правління ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (протоколи від 14.10.2010р.).28.10.2010 року Програма була погоджена Національним банком України рішенням за № 698. Строк виконання оновленої Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» було подовжено до 01.05.2011 року.

За період дії Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Банком виконувалися поточні та прогнозні завдання за різними напрямками розвитку, серед яких:

 • аналіз нових платіжних систем з метою розширення мережі систем грошових переказів;

 • розгляд наявних сучасних скорингових систем оцінки фінансового стану позичальників - фізичних осіб для подальшого можливого їх впровадження;

- уніфікація продуктів і розробка можливостей обслуговування клієнтів у кожному з підрозділів Банку;

 • початок переходу на облік кредитних та депозитних операцій Банку у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

 • заходи щодо впровадження програмного забезпечення СКРУДЖ-3.^ Спеціалізація банку, характеристика банківської діяльності: Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк не є спеціалізованим. Банк входить до складу банківської системи України та є універсальним Банком, що надає своїм клієнтам широкий спектр послуг.

^ Характеристика банківської діяльності:

Для досягнення своєї мети Банк здійснює широке коло операцій у відповідності до вимог, що передбачені главою 8 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000р. та у межах дозволів, що надані Банку відповідними ліцензіями.

Діяльність Банку протягом звітного року була спрямована на покращення якості стандартних банківських послуг, уніфікацію банківських продуктів, покращенню якості кредитного портфеля Банку шляхом проведення заходів щодо зменшення проблемної заборгованості. Протягом 2010 року активно розвивався роздрібний бізнес по всім напрямкам банківських операцій з фізичними особами (банківський рітейл), особливо в частині кредитування фізичних осіб та залучення їх вільних коштів на депозитні вклади та карткові рахунки.

Банк відкривав рахунки та здійснював розрахунково-касове обслуговування зареєстрованим у встановленому порядку юридичним особам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.

За станом на кінець дня 31.12.2010 загальна кількість клієнтів Банку склала 54 302, з них бюджетні установи – 3, юридичні особи та фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності – 1525, фізичні особи – 52 774.

Банк здійснював кредитні операції в межах вільних кредитних ресурсів. Основними джерелами формування кредитних ресурсів Банку були власні кошти, залишки на поточних рахунках, залучені кошти на депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб.

На кінець дня 31.12.2010 року скоригований на нараховані резерви кредитний портфель Банку за клієнтами юридичними та фізичними особами складає 758 000 тис. грн. З врахуванням позабалансових зобов’язань (гарантій, акредитивів та зобов’язань з кредитування) кредитний портфель Банку дорівнює 904 713 тис. грн.

Кредитування юридичних осіб є для Банку пріоритетним. За станом на кінець дня 31.12.2010 року кредити, що надані юридичним та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, дорівнюють 596 411 тис. грн. , або 74,8 % кредитного портфеля Банка.

Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, дорівнює 201 420 тис. грн. або 25,2% від кредитного портфеля Банку.

За станом на кінець дня 31.12.2009 року кредити, які надані в іноземній валюті, займають 17,4% загального кредитного портфеля Банку. Протягом звітного року кредитні кошти надавалися Банком в основному в національній валюті – українська гривня.

Інвестиційна діяльність Банку на ринку цінних паперів у звітному році була обмеженою за причиною заборони придбавати недержавні цінні папери згідно постанов НБУ.

Діяльність Банку, як професійного учасника ринку цінних паперів, була зосереджена на брокерських операціях, їх обсяг за 2010 рік склав 64 863,1 тис. грн.

Обсяг дилерських операцій дорівнює 84 159,1 тис. грн.

Договори укладались як на біржовому ринку (на торгових майданчиках ФБ «ПФТС») так і поза біржею.

Діяльність з довірчого управління цінними паперами та андеррайтиг у звітному році Банком не проводилась.

Банк здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів. Кількість рахунків у цінних паперах (фізичних та юридичних осіб), які відкриті у Зберігача цінних паперів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» за станом на кінець дня 31.12.2010, складає 3 442 шт. Обсяг активів, що зберігаються на рахунках у цінних паперах депонентів за станом на кінець дня 31.12.2010, складає 471 340,0 тис. грн.

По операціям із платіжними картками головним напрямком роботи Банку в 2010 році було збереження позицій на ринку платіжних карток. Так, такі показники як: кількість термінального обладнання, кількість «зарплатних проектів» залишилися на рівні минулого звітного року; середньозважені залишки на рахунках держателів платіжних карток незважаючи на негативні наслідки глобальної фінансової та економічної кризи у країні збільшилися на 60%. Емісія Банком платіжних карток у 2010 році зменшилася на 5% у порівнянні з минулим роком або до 38 тис. карт. Клієнтами Банку у звітному році активно використовується система GSM_банкінг, яка дає додаткові можливості клієнтам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» отримувати банківський та інформаційний сервіс не лише через мережу філій та відділень, а й за допомогою різних електронних систем.

Банк самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність - є асоційованим членом міжнародної платіжної системи Visa International, членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.

Банк є агентом системи грошових переказів «Вестерн Юніон», системи грошових переказів «Аверс», «Money Gram», «Аннелік».

Керівництво Банка націлене і у подальшому здійснювати заходи для закріплення позицій у зовнішньоекономічній діяльності та стати повноправним учасником на міжнародних фінансових ринках .

Банк має право вступати в спілки, асоціації та інші об’єднання з метою координації своєї діяльності та захисту своїх інтересів на ринку банківських послуг та є членом Асоціації Українських Банків, Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво учасника Фонду № 026 від 04.06.2002р ).

Для захисту своїх інтересів на ринку цінних паперів Банк є членом саморегулівної організації Асоціація «Українські фондові торговці», асоціації - фондової біржі «Перша фондова торгівельна система», Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв.
^ Результати від банківських та інших операцій:

Фінансовим результатом діяльності Банку в 2010 році є отримання збитку в сумі 7 802 тис. грн., що обумовлено:

- фінансово-економічними труднощами у клієнтів Банку за період економічної кризи – зменшились обсяги промислового виробництва, скоротилась кількість робочих місць та погіршились загальні показники роботи багатьох суб’єктів підприємницької діяльності, що негативно відобразилося на погашенні їх кредитної заборгованості перед Банком;

 • збільшенням собівартості зобов’язань Банку внаслідок залучення клієнтських ресурсів (строкових депозитних коштів), які є більш дорожчими джерелами фінансування банківських операцій.

Загальний аналіз результатів банківської діяльності свідчить про те, що протягом звітного року у порівнянні з минулим звітним періодом відбулося збільшення чистих процентних доходів на 7 941 тис. грн.; чистих комісійних доходів на 1 116 тис. грн., результату від торгівлі іноземною валютою на 330 тис. грн.

Але, протягом 2010 року Банк на виконання вимог за кредитними договорами, укладеними з Національним банком України, реалізовував цінні папери здебільше з дисконтом. Внаслідок чого, в звітному році збиток від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі Банку склав 10 475 тис. грн., хоча результат від торгових операцій з цінними паперами у портфелі Банку на продаж має позитивне значення і складає 4 039 тис. грн. Також, Банком було збільшено обсяг витрат на формування резервів за усіма видами активних операцій на 8 083 тис. грн. більше, ніж у 2009 році, що й стало головним чинником отримання Банком чистого фінансового збитку.

Іншими отриманими доходами, які позитивно вплинули на поточний фінансовий результат Банку у порівнянні з минулим звітним періодом, стали інші операційні доходи, абсолютний розмір яких на кінець дня 31 грудня 2010 у порівнянні з минулим звітним періодом збільшився на 1 155 тис. грн.

Негативно вплинуло на поточний фінансовий результат Банку у порівнянні з минулим звітним періодом недоотримання інших доходів по наступним статтям, а саме:

- за результатами переоцінки фінансових інструментів, які обліковувались за справедливою вартістю з визнанням їх у фінансових результатах на 994 тис. грн.;

- за результатами від переоцінки іноземної валюти на 77 тис. грн.

З метою мінімізації негативних наслідків втрати значної частини доходів Банком протягом звітного року було докладено зусиль щодо скорочення операційних та адміністративних витрат Банку. Результатом стало зменшення показників за цими статтями звіту:

- за адміністративними та іншими операційними витратами Банку на 3 326 тис. грн. у порівнянні з минулим звітним періодом.

За результатами діяльності Банку в звітному році витрати Банку на податок на прибуток склав 149 тис. грн., що на 756 тис. грн. менше у порівнянні з минулим роком.

Більш детальніший аналіз результатів діяльності Банку в 2010 році представлений у відповідних примітках до річної фінансової звітності Банку.

Банк здійснює виважену політику диверсифікації ризиків, що можуть впливати на доходність активно-пасивних операцій Банку.

^ Опис кожного сегмента контрагентів:

Контрагентами Банку в 2010 році були Національний банк України, комерційні банки, фінансові установи, страхові компанії, підприємства різних форм власності та видів діяльності, фізичні особи.

Протягом звітного року Банк користувався кредитними коштами, отриманими від Національного Банку України на умовах рефінансування. Погашення кредитних коштів здійснювалося Банком згідно умов кредитних договорів та графіків погашення.

За станом на 31.12.2010 обсяг залучених від Національного банку України коштів складав 76 537,00 тис. грн., середньозважена процентна ставка за цими коштами становить 13,52%.

До початку кризи ліквідності у банківський системі ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» активно розвивав активні та пасивні операції на міжбанківському ринку, використовуючи механізм встановлення лімітів на міжбанківські кредитні операції за даними щомісячного аналізу фінансової звітності банків - контрагентів. Ці операції здійснювалися для задоволення потреб клієнтів та Банків - контрагентів у той чи іншій валюти з метою підвищення фінансового результату Банка.

Внаслідок подовження світової фінансово-економічної кризи відбулися істотні зміни функціонування фондового, грошово-кредитного та валютного ринків України. У наслідок такої ситуації у 2010 року Банком були зменшені обсяги розміщених та залучених коштів на міжбанківському ринку України, що підтверджує динаміка залишків розміщених міжбанківських кредитів: на 31.12.2010 сума залишків складала 37 319 тис грн. у порівнянні з залишками коштів на 31.12.2009 року у сумі 52 418 тис. грн.

У 2010 року на міжбанківському ринку Банком значним чином проводилися операції СВОП (залучення однієї валюти в обмін на іншу). Операції проводяться з метою одержання прибутку за рахунок вільних ресурсів Банку і є безризиковими для Банку - за рахунок одержання іншої валюти в забезпечення.

Протягом 2010 року Банк продовжував співробітництво з небанківськими фінансовими установами – укладав договори зі страховими компаніями, які приймали на себе ризики неповернення коштів позичальниками, здійснював розрахунково-касове обслуговування відкритих рахунків небанківських фінансових установ (за станом на 31.12.2010 року кількість відкритих рахунків по 28 небанківським фінансовим установам дорівнює 77, з них поточні рахунки - 46, вкладні (депозитні) – 31).

Аналіз роботи Банку з кредитного обслуговування корпоративних та приватних клієнтів показує, що основними галузями економіки концентрації кредитів Банку у 2010 році стали оптова та роздрібна торгівля, будівництво, виробництво машин та устаткування, діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та інжиніринг, а також діяльність у сфері культури та спорту.
Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку в 2010 році не відбувалось.


следующая страница >>