asyan.org
добавить свой файл
  1 2

І. Загальні положення
1.1. Цим Порядком на виконання вимог частини тринадцятої статті 13 Митного кодексу України визначено процедуру оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора.
1.2 Перевірка і оцінка відомостей, здійснюється митницею, за місцем державної реєстрації підприємства, а також Держмитслужбою України на основі Критеріїв, оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора (далі – Критерії оцінки) протягом строку, встановленого частиною дев’ятою статті 13 Митного кодексу України.
1.3. На першому етапі згідно з вимогами частини шостої статті 13 Митного кодексу України, перевірку відомостей (фізичну та документальну) здійснює комісія, що створюється у митниці відповідно до положень розділу третього Порядку видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора (далі – комісія).
Закінчується перший етап в день надсилання митницею на адресу електронної пошти Держмитслужби України електронних копій документів, визначених пунктом 2.7 розділу другого цього Порядку.
1.4. На другому етапі оцінка заявлених підприємством відомостей здійснюється Держмитслужбою України.
За результатами опрацювання наданих митницею документів Держмитслужба України згідно з вимогами частини сьомої статті 13 Митного кодексу України приймає рішення про підтвердження можливості або неможливості надання заявнику статусу уповноваженого економічного оператора та надсилає його засобами електронної пошти на адресу митниці.
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.
ІІ. Оцінка заявлених підприємством відомостей митницею
2.1. На наступний день після реєстрації заяви підприємства про надання статусу уповноваженого економічного оператора секретар комісії опрацьовує подані підприємством документи на предмет встановлення їх відповідності вимогам Митного кодексу України і інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи.
Якщо зміст і форма документів відповідають встановленим вимогам, голова комісії дає письмове розпорядження членам комісії про проведення засідання комісії з метою визначення завдань щодо організації і проведення попередньої (фізичної та документальної) перевірки заявлених підприємством відомостей (далі – перевірка).
2.2. На першому засіданні комісії для кожного члена комісії визначається точний перелік відомостей, які він зобов’язаний перевірити і оцінити на основі Критеріїв оцінки.
За результатами засідання секретар комісії готує проект наказу митниці про проведення попередньої (фізичної та документальної) перевірки заявлених підприємством відомостей (далі – перевірка).
2.3. Перевірка здійснюється у формах, визначених Митним кодексом України, у тому числі й у формі документальної виїзної перевірки. При цьому фізичній перевірці підлягають усі об’єкти підприємства, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.
Перевірки об’єктів підприємства, які знаходяться поза межами зони діяльності митниці, яка проводить перевірку, можуть здійснюватись іншими митницями за зверненням митниці, що проводить перевірку, або за дорученням Державної митної служби України.
За результатами фізичної перевірки територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, складається Акт за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № № 615.
2.4. За результатами перевірки комісією складається Акт попередньої (фізичної та документальної) перевірки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора (далі – Акт перевірки).
Щодо кожного питання, яке підлягає оцінці митним органом відповідно до Критеріїв оцінки, в Акті перевірки зазначається:
прізвища і ініціали членів комісії, які здійснювали перевірку;
інформація про результати перевірки наданих підприємством відомостей і оцінка відповідності цих відомостей Критеріям оцінки.
Оформлення проекту Акта перевірки здійснює секретар комісії.
2.5. Проект Акта перевірки представляється секретарем комісії на розгляд членів комісії і обговорюється на черговому засіданні комісії.
Рішення комісії щодо оцінки кожного питання, яке підлягає оцінці митним органом відповідно до Критеріїв оцінки, приймається на засіданні комісії шляхом голосування більшістю її членів.
Акт перевірки підписується усіма членами комісії.
2.6. Підписаний усіма членами комісії Акт перевірки надсилається для ознайомлення керівнику підприємства-заявника з повідомленням, що підприємство протягом трьох робочих днів має право надати до митниці свої зауваження і коментарі за змістом викладеної у ньому інформації.
2.7. Зауваження і коментарі підприємства до Акта перевірки розглядаються на засіданні комісії.
В ході такого засідання секретар комісії на основі Акта перевірки та результатів обговорення зауважень і коментарів підприємства (у разі наявності) готує за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, висновок митниці про можливість або неможливість надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора .
Висновок підписується членами комісії, після чого його електронна копія разом з електронними копіями Акту перевірки, зауважень підприємства до нього (у разі наявності), заяви підприємства про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора та анкети з результатами самооцінки, проведеної заявником, надсилається до Держмитслужби України відповідно до вимог абзацу першого частини шостої статті 13 Митного кодексу України .
ІІІ. Оцінка заявлених підприємством відомостей Держмитслужбою України
3.1. Держмитслужба України після отримання документів, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку, забезпечує їх опрацювання підрозділами Держмитслужби і спеціалізованими митними органами, до компетенції яких віднесено питання організації: проведення перевірок обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем; застосування системи управління ризиками; митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; ведення митної статистики зовнішньої торгівлі; справляння митних платежів; визначення митної вартості товарів; застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (визначення країни походження, класифікації та кодування товарів; експортного контролю, захисту прав інтелектуальної власності тощо); боротьби з контрабандою і порушенням митних правил; контролю за переміщенням товарів; експлуатації електронно-обчислювальних і телекомунікаційних засобів; правового забезпечення діяльності митних органів.
3.2. За результатом опрацювання надісланих митницею документів Держмитслужба України приймає рішення про підтвердження можливості або неможливості надання заявнику статусу уповноваженого економічного оператора, яке підписується Головою Державної митної служби України, або уповноваженою ним особою, та надсилається на адресу митниці.

__________________________


<< предыдущая страница