asyan.org
добавить свой файл
1 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_________ 2012 року № _____
 

ПОРЯДОК

видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора

І. Загальні положення
1.1. Цим Порядком на виконання вимог частини десятої статті 13 Митного кодексу України визначено процедуру видачі підприємствам сертифікатів уповноваженого економічного оператора.
1.2. Сертифікат уповноваженого економічного оператора (далі – сертифікат) видається митницею за місцем державної реєстрації підприємства.
Рішення про надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора оформлюється у вигляді наказу митниці, що видається на підставі передбаченого частиною сьомою статті 13 Митного кодексу України рішення Держмитслужби України про підтвердження можливості надання заявнику статусу уповноваженого економічного оператора, яке приймається у відповідності з вимогами розділу третього Порядку оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора, встановленим на виконання вимог частини тринадцятої статті 13 Митного кодексу України (далі – Порядок оцінки відомостей).
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

ІІ. Подання документів для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора
2.1. З метою отримання сертифіката підприємство (далі – підприємство, заявник) у відповідності з вимогами частин першої, другої та третьої статті 13 Митного кодексу України подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації за встановленими формами:
заяву про видачу сертифіката (далі – заява);
анкету з результатами самооцінки (далі – анкета).
Заява і анкета завіряються підписом керівника підприємства і відбитком печатки підприємства.
Якщо підприємство на момент подання заяви не перебувало протягом трьох років на обліку в митних органах, у заяві відповідно до вимог частини другої статті 14 Митного кодексу України надається згода на проведення митними органами протягом шести місяців з дня отримання сертифіката позапланових перевірок обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем, безпосереднім отримувачем, відправником або перевізником яких є підприємство.
2.2. Крім відомостей, визначених у формах заяви і анкети, заявник відповідно до частини п’ятої статті 13 Митного кодексу України може надати митниці додаткові відомості, зумовлені специфікою зовнішньоекономічної діяльності, яку він провадить, а також документи, що підтверджують інформацію, викладену у заяві і анкеті.

ІІІ. Заходи, що здійснюються митницею для забезпечення видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора
3.1. Перевірка і оцінка відомостей та документів, заявлених і поданих підприємством, здійснюються згідно з Порядком оцінки відомостей.
3.2. Для здійснення заходів, зазначених у підпункті 3.1 цього Порядку, а також забезпечення оформлення і видачі сертифікатів в митниці створюється комісія, яка очолюється керівником митниці і діє на постійній основі (далі – комісія).
3.3. Персональний склад комісії, розподіл компетенції її членів щодо перевірки і оцінки заявлених підприємством відомостей, а також особа, яка виконує обов’язки секретаря комісії, визначаються наказом митниці.
До складу комісії входять посадові особи підрозділів митниці, до компетенції яких віднесено питання: організації і здійснення: митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; перевірок обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем; ведення митної статистики зовнішньої торгівлі; справляння митних платежів; визначення митної вартості товарів; застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (визначення країни походження, класифікації та кодування товарів; експортного контролю, захисту прав інтелектуальної власності тощо); боротьби з контрабандою і порушенням митних правил; контролю за переміщенням товарів; експлуатації електронно-обчислювальних і телекомунікаційних засобів; правової роботи.

IV. Оформлення рішення митниці про надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора та про видачу сертифіката
4.1. Після здійснення заходів, зазначених у підпункті 3.1 цього Порядку, і отримання митницею від Держмитслужби України рішення про підтвердження можливості надання заявнику статусу уповноваженого економічного оператора, секретар комісії готує проект наказу митниці про надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора.
Текст проекту наказу повинен містити відомості, що вказуються у сертифікаті уповноваженого економічного оператора відповідно до розділу п’ятого цього Порядку, та доручення секретарю комісії щодо:
оформлення сертифіката;
направлення на адресу Держмитслужби України засобами електронної пошти електронної копії цього наказу;
підготовки і надіслання заявнику листа про надання йому статусу уповноваженого економічного оператора та про необхідність отримання сертифіката в строк, визначений частиною одинадцятою статті 13 Митного кодексу України;
видачі сертифіката заявнику.
4.2. Включення підприємства до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів, що передбачений статтею 18 Митного кодексу України, на підставі копії наказу митниці здійснює посадова особа Держмитслужби України, яка визначена відповідальною за ведення такого реєстру.

^ V. Оформлення сертифіката уповноваженого економічного оператора
5.1. Сертифікат оформлюється секретарем комісії шляхом заповнення машинописним способом полів форми сертифіката. При цьому:
5.1.1. У полі „вид сертифіката” вказується один з трьох видів сертифіката уповноваженого економічного оператора: „на спрощення митних процедур”, „щодо надійності і безпеки” або „на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки” (назва виду сертифіката в лапки не береться);
5.1.2. У полі „номер сертифіката” вказується реєстраційний номер сертифіката, що складається з одинадцяти знаків і формується за схемою:
АЕО/X/MMM/NNNN, де:
АЕО (знаки 1-3) – маркер у вигляді трьох латинських літер, що вказує на належність цього реєстраційного номеру до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів;
X (знак 4) – одна з трьох латинських літер, що вказує на вид сертифіката уповноваженого економічного оператора: „С” - сертифікат виду „на спрощення митних процедур”, „S” - сертифікат виду „щодо надійності і безпеки”, „F” - сертифікат виду „на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки”;
MMM (знаки 5-7) - перші три цифри коду митниці відповідно до Класифікатора митних органів, їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 „Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій”;
NNNN (знаки 8-11) - чотири цифри, починаючи з 0001, що вказують на порядковий номер сертифіката кожного окремого виду, який видається митницею.
5.1.3. У полі „власник сертифіката” вказуються:
повна назва підприємства, якому видається сертифікат, відповідно до його установчих документів;
ідентифікаційний код підприємства - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті);
місце державної реєстрації юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця.
5.1.4. У полі „дата початку дії сертифіката” вказується дата, яка відповідає десятому дню, що слідує за днем видання наказу. Дата оформлюється словесно-цифровим способом, наприклад: 31 грудня 2012 року.
5.1.5. У полі „митний орган, який видав сертифікат” зазначаються: назва і адреса митниці; назва посади керівника митниці; прізвище і ініціали керівника митниці.
5.1.6. Ці записи скріплюються особистим підписом керівника митниці і відбитком печатки митниці із зображенням Державного Герба України.
5.2. Бланк сертифіката виготовляється шляхом якісного кольорового друку на лазерному принтері встановленої форми сертифіката. Для друкування бланку використовується білий папір формату А4 (210 х 297 мм) і щільністю 250 г/м2. Усі поля бланку є однаковими і мають ширину 5 мм.

^ VI. Видача сертифіката уповноваженого економічного оператора
6.1. Сертифікат видається секретарем комісії представнику заявника, який пред’являє документи, що засвідчують його особу, а також підтверджують повноваження на отримання сертифіката.
6.2. Облік фактів видачі сертифікатів (у тому числі переоформлених сертифікатів та дублікатів сертифікатів) ведеться секретарем комісії у журналі видачі сертифікатів уповноваженого економічного оператора за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

^ VІІ. Переоформлення сертифіката уповноваженого економічного оператора та видача його дубліката
7.1. Підставою для переоформлення сертифіката є зміна відомостей, що зазначаються у полі сертифіката „власник сертифіката”.
Підставою для видачі дубліката сертифіката є його втрата або пошкодження.
7.2. За наявності відповідних підстав підприємство звертається до митниці з заявою щодо переоформлення сертифіката або щодо видачі його дубліката.
До заяви про переоформлення сертифіката додаються документи, які підтверджують зміну відомостей, зазначених у полі сертифіката „власник сертифіката”.
7.3. Переоформлення і видача переоформленого сертифіката, а також оформлення і видача дубліката сертифіката здійснюється протягом тридцяти днів, що слідують за датою реєстрації відповідної заяви в митниці. В цей період дія сертифіката не зупиняється.
7.4. Рішення митниці про видачу підприємству переоформленого сертифіката оформлюється наказом митниці, який видається на підставі протокольного рішення комісії, прийнятого за результатами опрацювання і перевірки (фізичної і документальної) заявлених та наданих підприємством відомостей і документів.
Форма, зміст і організація перевірки визначаються головою комісії з урахуванням вимог Критеріїв, оцінки відомостей.
7.5. У випадку виявлення комісією обставин, що унеможливлюють видачу переоформленого сертифіката, митниця інформує підприємство про такі обставини, а також про своє рішення щодо подальшої дії виданого підприємству сертифіката.
7.6. Наказ митниці про видачу підприємству переоформленого сертифіката повинен містити відомості, що вказуються у такому сертифікаті, та доручення секретарю комісії щодо:
оформлення сертифіката;
направлення на адресу Держмитслужби України засобами електронної пошти електронної копії цього наказу;
підготовки і надіслання підприємству листа про необхідність отримання переоформленого сертифіката;
видачі переоформленого сертифіката заявнику.
7.7. При переоформленні сертифіката відомості, що вказуються у полях сертифіката „номер сертифіката” та „дата початку дії сертифіката” не змінюються.
7.8. Видача переоформленого сертифіката або дубліката сертифіката здійснюється відповідно до положень розділу шостого цього Порядку.

VІІІ. Зупинення дії та анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора
8.1. Зупинення і поновлення дії, а також анулювання сертифіката здійснюються митницею у випадках, передбачених статтями 16 та 17 Митного кодексу України, шляхом видання відповідного наказу митниці. У наказі зазначаються: підстави для зупинення або анулювання сертифіката; дата, починаючи з якої сертифікат вважається анульованим або його дія зупиненою; строк зупинення сертифіката; дата, з якої поновлюється дія сертифіката тощо.
Відповідним наказом митниці надається доручення секретарю комісії щодо:
підготовки і надіслання підприємству листа з копією цього наказу;
направлення до Держмитслужби України копії цього наказу.

ІХ. Облік підприємств, які звернулись до митниці щодо отримання статусу уповноваженого економічного оператора
9.1. Оригінали та копії документів, на підставі яких митниця видає, переоформлює, анулює або зупиняє дію сертифікатів, а також відмовляє у їх видачі, формуються і зберігаються у митниці у вигляді справ підприємств-заявників на отримання статусу уповноважених економічних операторів (далі – справа, справи).
У справах також зберігаються:
звернення підприємств до митниці щодо реалізації прав на застосування спеціальних спрощень, передбачених статтею 15 Митного кодексу України;
угоди між митницею і уповноваженими економічними операторами щодо визначення процедури, передбаченої частиною п’ятою статті 12 Митного кодексу України;
повідомлення підприємств щодо зміни відомостей, заявлених для отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора, що передбачені частиною дванадцятою статті 13 Митного кодексу України;
протоколи засідань комісії щодо вирішення питань за змістом звернень заявників.
9.2. Справи підприємств-заявників обліковуються митницею у журналі, форму якого наведено у додатку 2 до цього Порядку.

__________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_________ 2012 року № _____

ПОРЯДОК
оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператораследующая страница >>